Vergunningen bij (ver)bouwen

De gemeente Tiel werkt met de omgevingsvergunning. Ruim 25 vergunningen worden als één behandeld. U vraagt geen bouwvergunning meer aan, maar een omgevingsvergunning voor de activiteit ‘bouwen’. U wilt een garage bouwen, maar u heeft ook een inrit nodig naar uw garage en er staat een boom in de weg? Dan vraagt u geen bouw-, kap- en inritvergunning aan, maar één omgevingsvergunning voor de activiteiten ‘bouwen’, ‘kappen’ en ‘inrit’.

Hoe werkt het?

Vooroverleg

Er zijn nogal wat regels waar u aan moet voldoen, zeker als in uw vergunning activiteiten tegelijk geregeld moeten worden. Bijvoorbeeld een omgevingsvergunning voor de activiteiten 'bouwen' en 'inrit'. Dan raden we u echt aan om met de gemeente in vooroverleg te gaan.

In dit overleg bekijkt de procesbegeleider samen met u voor welke activiteiten u een vergunning nodig heeft én welke gegevens u daarvoor moet indienen. Het is beter om alles goed voor te bereiden voordat u de aanvraag indient. De gemeente helpt u daar graag bij. 

Bouwbesluit

In het Bouwbesluit staan minimumeisen voor (ver)bouwen op technisch gebied die voor heel Nederland gelden. Ze staan garant voor uw veiligheid en gezondheid en houden rekening met het milieu en het gebruikscomfort. Of u nu volgens een omgevingsvergunning of zonder vergunning bouwt: uw bouwwerk moet altijd voldoen aan het Bouwbesluit. Daarvoor draagt u zélf de verantwoordelijkheid. Uw gemeente, aannemer of bouwadviseur kan u hier meer over vertellen. Meer informatie over het bouwbesluit is te vinden op de website van de rijksoverheid,

Beschrijving

Wilt u een serre aan uw woning bouwen of heeft u behoefte aan een garage voor uw auto? Houdt u er dan rekening mee dat er voor zulke bijbehorende bouwwerken bepaalde regels zijn. Deze regels zijn er onder andere om uw veiligheid te garanderen en om de verbouwing passend te laten zijn in de omgeving.

Bestemmingsplan

In het bestemmingsplan legt de gemeente regels vast voor de ruimtelijke ordening. Deze plannen zijn bindend voor zowel de gemeente en u als burger. Daar staat precies in welke bestemming de grond heeft, bijvoorbeeld woningbouw, industrie, winkels, recreatie of kantoren. De verschillende bestemmingen staan op een kaart aangegeven. Het plan geeft ook bouw- en gebruiksvoorschriften die bij de verschillende bestemmingen horen.

Uw buren

Vergeet uw buren niet. Bespreek uw plannen met hen, ook als u geen omgevingsvergunning nodig heeft. Want uiteindelijk (ver)bouwt u toch om uw wooncomfort te vergroten en dat doet een burenruzie zeker niet.

Monumenten

Bouwt u in, op, aan of bij een aangewezen monument of een beschermd stads- of dorpsgezicht, dan heeft u altijd een omgevingsvergunning voor de activiteiten 'bouwen' en 'monumenten' nodig.

Welstand

Als u een omgevingsvergunning voor de activiteit 'bouwen' nodig heeft, dan is ook de welstandstoets onderdeel van de vergunningaanvraag. De gemeente heeft de welstandseisen waaraan deze bouwwerken moeten voldoen vastgelegd in de Welstandsnota.  Bij een negatief welstandsadvies wordt uw omgevingsvergunning geweigerd.

Bouwverordening

Een bouwplan moet voldoen aan de bouwverordening.

Beroep en bedrijf aan huis

In principe zijn woningen bedoeld om in te wonen. Dit is in het bestemmingsplan vastgelegd. Toch is het wel toegestaan om bepaalde beroepen of bedrijfsactiviteiten, onder voorwaarden, in een woning of een bijbehorend bouwwerk bij de woning uit te oefenen. Het college heeft hiervoor beleid vastgesteld. 

Wat moet ik doen?

Met behulp van het Omgevingsloket online kunt u nagaan of u een omgevingsvergunning nodig heeft voor uw bouwplannen. U kunt de omgevingsvergunning ook (digitaal) aanvragen via het Omgevingsloket online.

Kosten

Beoordeling (vooroverleg) schetsplan € 250,00,-. Indien dit leidt tot een omgevingsvergunning, dan worden deze kosten niet in rekening gebracht. 

Als u een omgevingsvergunning voor de activiteit 'bouwen' nodig heeft, dan betaalt u leges aan de gemeente Tiel voor de beoordeling van uw bouwplannen. Ook betaalt u welstandleges: uw aanvraag moet namelijk ook worden goedgekeurd door de welstand. Wat u moet betalen voor een omgevingsvergunning is afhankelijk van de hoogte van de bouwkosten. Met behulp van onderstaande tabel kunt u het te betalen bedrag zelf uitrekenen. 

 

Bouwkosten excl. BTW (in euro's)

Startbedrag vergunning (in euro's)

Vermeerderd met... (in euro's)

< € 9.000

€ 0,00

€ 41,40 per duizend euro

€ 10.000 - € 45.000

€ 403,00

€ 31,85  per duizend euro boven € 10.000

€ 46.000 - € 136.000

€ 1.854,00

€ 26,45 per duizend euro boven € 46.000

€ 137.000 - € 227.000

€ 4.889,40

€25,55 per iedere duizend euro boven €137.000

€ 228.000 - € 455.000

€ 7.802,00

€ 20,70 per iedere duizend euro boven € 228.000

> €4 55.000

€ 14.998,00

€ 18,05 per iedere duizend euro boven € 455.000

De leges worden berekend over de bouwkosten (exclusief BTW) afgerond naar boven op €1.000.

Leges welstand

Voor een bouwsom tot en met 30.000 euro betaalt u voor de welstand leges een minimum bedrag van € 34,25.

Bedraagt de bouwsom meer dan 30.000 euro, dan bestaan de welstand leges uit een opslag van 5,3 % van het leges bedrag voor de bouwkosten.