Verkenning A2 Deil-‘s Hertogenbosch-Vught

22 okt 2019
Van donderdag 24 oktober 2019 tot en met woensdag 4 december 2019 kunt u een zienswijze indienen op het voornemen een plan-m.e.r.-procedure te starten voor de verkenning A2 Deil-Vught. In de Milieu Effect Rapportage (planMER) worden de milieueffecten in kaart gebracht van mogelijke maatregelen ter verbetering van de doorstroming op de A2 tussen de knooppunten Deil en Vught. In deze kennisgeving leest u hoe u een zienswijze kunt indienen.

De doelstelling van de MIRT-verkenning is het verbeteren van de betrouwbaarheid van de reistijd en de veiligheid op dit deel van de A2 en de bereikbaarheid van het gebied.

De MIRT-verkenning maakt onderdeel uit van het MIRT-programma A2 Deil-Vught. Dit programma wordt uitgevoerd door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW), Rijkswaterstaat, de provincies Gelderland en Noord-Brabant, gemeente ’s-Hertogenbosch en Regio Rivierenland. Het programma kent zowel korte als lange termijn maatregelen. De korte termijn maatregelen zijn bedoeld om de komende jaren al knelpunten te verlichten. Het gaat om maatregelen waarmee de bestaande infrastructuur beter benut kan worden en om maatregelen waarmee mensen meer mogelijkheden krijgen anders te reizen, bijvoorbeeld met openbaar vervoer.

De MIRT-verkenning A2 Deil-Vught richt zich op de structurele lange termijn oplossingen en zal worden afgerond met een voorkeursbeslissing. De eerste fase van de verkenning heeft vier kansrijke alternatieven voor de A2 Deil-Vught opgeleverd, variërend van uitbreiding met 1 of 2 rijstroken tot oplossingen met minimaal extra asfalt. De Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) die nu ter inzage ligt, beschrijft deze alternatieven en hoe de effecten in beeld zullen worden gebracht in het planMER. Het doel van de plan-m.e.r. procedure is om de milieueffecten in beeld te brengen en deze een plek te geven in de afwegingen voor het voorkeursalternatief. Er wordt een passende beoordeling opgesteld in verband met mogelijke gevolgen voor een Natura-2000 gebied. Voor de verkenning wordt een Structuurvisie opgesteld die later samen met het planMER ter inzage zal worden gelegd.

Meer projectinformatie vindt u op de website www.platformparticipatie.nl/a2deilvught.

Informatiebijeenkomsten

Tijdens 2 informatiebijeenkomsten wordt de Notitie Reikwijdte en Detailniveau toegelicht en kunt u vragen stellen. Tussen 19.00 uur en 21.00 uur kunt u op elk gewenst moment binnenlopen.

U bent van harte welkom op:

  • Dinsdag 12 november 2019, Van der Valk Hotel Zaltbommel-A2, Hogeweg 65, 5301LJ Zaltbommel
  • Donderdag 14 november 2019, Bestuurscentrum Gemeente ’s-Hertogenbosch, Achter het Stadhuis 5-7, 5211 HM ‘s-Hertogenbosch

Uw zienswijze is welkom

Een zienswijze indienen kan op 3 manieren. U ontvangt altijd een ontvangstbevestiging.

  • Digitaal: Bij voorkeur ontvangen wij uw zienswijze via ww.platformparticipatie.nl/a2deilvught.
  • Mondeling: Tijdens één van de informatiebijeenkomsten bij een aanwezige notulist of telefonisch tijdens kantooruren 070-456 89 99.
  • Post: Adres: Directie Participatie, o.v.v. MIRT – verkenning A2 Deil – Vught, Postbus 20901, 2500 EX Den Haag

U kunt uw zienswijzen geven op alle onderdelen van het project. Wij stellen het op prijs als u bijvoorbeeld ingaat op de volgende vragen: Zijn er belangrijke oplossingen die we over het hoofd hebben gezien? Zijn er andere zaken die in het onderzoek meegenomen moeten worden?

Vervolg

Aan de wettelijk adviseurs en betrokken bestuursorganen wordt advies gevraagd over de reikwijdte en het detailniveau (NRD) van het planMER. Ook de Commissie voor de m.e.r. zal om advies worden gevraagd. De minister betrekt de zienswijzen bij de verdere besluitvorming. Als u een zienswijze heeft ingediend op het voornemen, dan wordt u over het vervolg verder geïnformeerd door de Directie Participatie van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.