Verleende omgevingsvergunning uitgebreide procedure: bouwen van 23 woningen Brugstraat, Tinnegieter, Nieuwe Tielseweg Tiel

13 okt 2020
Definitief besluit: Verleende omgevingsvergunning (uitgebreide procedure) voor het bouwen van 23 woningen Burgemeester en wethouders van de gemeente Tiel maken bekend dat zij in afwijking van het bestemmingsplan een omgevingsvergunning hebben verleend met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, sub a, onder 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). De omgevingsvergunning heeft betrekking op het bouwen van 23 woningen. De aanvraag gaat over Brugstraat 20 t/m 38, Tinnegieter 1 t/m 9 en Nieuwe Tielseweg 92 t/m 106, respectievelijk 4001NM, 4001DM en 4001JZ te Tiel.

De gemeenteraad heeft in de vergadering van 15 juli 2020 besloten om naar aanleiding van deze aanvraag omgevingsvergunning een ontwerp Verklaring van Geen Bedenkingen te verlenen. Daarbij is verder besloten dat wanneer er geen zienswijzen tegen de verklaring worden ingediend, deze verklaring als definitief wordt beschouwd. Er zijn geen zienswijzen ingediend.

Inzage

U kunt de verleende omgevingsvergunning met bijbehorende stukken met ingang van 15 oktober 2020 tot en met 18 november 2020 inzien bij het omgevingsloket in het Klant Contact Centrum (KCC), Achterweg 2 in Tiel. Voor een toelichting op deze stukken en voor het inzien van de vergunning kunt u een afspraak maken, telefoon (0344) 637167 (bereikbaar ma-di-do ochtend) e-mail: omgevingsloket@tiel.nl Daarnaast is het plan te raadplegen op de website: www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.0281.PB00006-va01

Instellen beroep

Tijdens de genoemde termijn kunnen belanghebbenden die redelijkerwijs niet in staat zijn geweest tijdig een zienswijze in te dienen beroep instellen bij de Rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem.

Het besluit blijft gelden in de tijd dat uw beroepschrift in behandeling is. Als u dit niet wilt, vanwege een spoedeisend belang of omdat het besluit onherstelbare gevolgen heeft voor u, dan kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem.

Voor het indienen van een beroepschrift en een verzoek om voorlopige voorziening moet u griffierecht betalen.