Voortgang, planning en documenten

 

2023: besluit haalbaarheid en voorkeursalternatief

 • Aan het begin van 2023 zijn de onderzoeken grotendeels klaar. Op 1 februari 2023 heeft het college de gemeenteraad geïnformeerd over de onderzoeksresultaten en het participatieproces. U kunt de vergadering van de informatieve commissie terugkijken.
 • Eind februari 2023: het college besluit naar verwachting op 28 februari 2023 om het concept plan-MER vrij te geven. Vanaf dat moment is het concept plan-MER voor iedereen beschikbaar.
 • 9 maart 2023: inloopbijeenkomst voor alle inwoners om kennis te nemen van het concept plan MER/resultaten van het haalbaarheidsonderzoek.
 • Maart en april 2023: in gesprek met de adviestafel over het concept plan-MER.
 • Eind mei 2023: het college neemt naar verwachting een ontwerpbesluit over een voorkeursalternatief. Een ontwerpbesluit is een voorgenomen besluit. Belanghebbenden kunnen daarna een reactie (zienswijze) geven op het voornemen.
 • Najaar 2023: op basis van de zienswijzen en de onderzoeksresultaten besluit het college welk alternatief zij voorlegt aan het gemeenteraad. De gemeenteraad beslist welk tracé we verder gaan uitwerken. We verwachten dat de raad dit besluit neemt in november 2023. 
 • Vanaf 2023: opstellen en vaststellen omgevingsplan en beslissing over investering
 • Na 2030: start aanleg nieuwe weg

Genoemde data zijn onder voorbehoud. Zodra de data vast staan communiceren we daarover.

 

2022 – 2023: PlanMER onderzoek

In de periode van half 2022 tot en met half 2023 onderzoeken we de tracés die in de Notitie Reikwijdte en detail (NRD) staan op haalbaarheid en effecten op de omgeving en vergelijken die onderling. We kijken hierbij naar onder andere geluid, verkeer, cultuurhistorie en meer. Ook beoordelen we de mogelijkheden om de nieuwe weg in te richten als 60 km of 80 km weg. En we onderzoeken hoe we de nieuwe weg het beste aan kunnen sluiten op de A15 bij Wadenoijen en/of Est.

In deze fase betrekken we omwonenden en andere belanghebbenden nauw bij het proces. Dat doen we onder andere met zogenaamde adviestafels. Met deze adviestafels bieden we direct belanghebbenden de mogelijkheid om mee te denken. 

Op 15 juni 2022 is het onderzoeksplan gepresenteerd aan de raad. U kunt de presentatie terugkijken.

2021: Notitie Reikwijdte en Detailniveau

In 2021 hebben we de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) opgesteld. Dat is de eerste stap in het onderzoek naar de haalbaarheid van de westelijke ontsluitingsweg. In deze notitie staat wat we willen  onderzoeken. De oplossing is het verbeteren van de verbinding tussen de bebouwde kom van Tiel (Passewaaij) en de aansluiting op de A15 bij Wadenoijen en/of Est. Hiervoor staan vier mogelijke tracés in de notitie.

 • Een tracé door het gebied ten noorden van de spoorlijn Geldermalsen-Tiel;
 • Een tracé zo dicht mogelijk tegen de zuidkant van de spoorlijn Geldermalsen-Tiel;
 • Een tracé door het gebied ten zuiden van de spoorlijn Geldermalsen-Tiel, verder van de spoorlijn af;
 • Een tracé tussen buurt 8 in Passewaaij en de toekomstige buurt 9 dat verder evenwijdig loopt met de Ophemertsestraat en de Nieuweweg.

Daarnaast willen we onderzoeken of het mogelijk is de provinciale weg (N834, tussen Tiel en de A15) zo te verbeteren waardoor een nieuwe weg misschien niet nodig is.

Bekijk de kaart met de mogelijke tracés (routes) voor de westelijke ontsluitingsweg (PDF, 870.55 KB)

U kunt de notitie Reikwijdte en Detailniveau bekijken via onderstaande knop

Notitie Reikwijdte en Detailniveau (PDF, 1.84 MB)

19 oktober 2021: Notitie Reikwijdte en Detailniveau vastgesteld

Tot 18 augustus 2021 was het mogelijk een reactie (zienswijze) te geven op de notitie Reikwijdte en Detailniveau. De zienswijzen en de reactie van het college daarop staan in het Advies zienswijzen NRD. U kunt dit advies bekijken via onderstaande knop.

Advies zienswijzen NRD (PDF, 251.12 KB) 

Naar aanleiding van de zienswijzen zijn de volgende wijzigingen opgenomen in de NRD:

 • Er is een extra alternatief voor een nieuwe weg toegevoegd, namelijk een zuidelijke weg over de Ophemerstestraat en Nieuweweg.
 • Recreatie is toegevoegd onder het beoordelingscriterium Ruimtegebruik.

Meer informatie

Voor vragen kunt u contact opnemen met de heer Osman Sancak, projectleider, telefoon 0344 - 637 335,  e-mail osancak@tiel.nl