Waalkade

Het gebied van het tankstation Van Dijkhuizen tot aan de Waalplaat wordt aangepakt. De aanleiding daarvoor is de slechte staat van de keermuur. Deze is al jaren met hekken afgezet en niet bruikbaar. Ook is er behoefte aan meer mogelijkheden om bij grote evenementen weg te kunnen bij gevaar. Daarvoor is gekozen om meer en bredere trappen op de groene dijk aan te leggen.

Keermuur vervangen

De aanpak van de keermuur en de vluchttrappen op de groene dijk nodigen uit om meer met dit gebied te doen. In 2015 is een schetsontwerp gemaakt, na raadpleging van inwoners en betrokkenen, met daarin verschillende opties voor de inrichting van het gebied. Uiteindelijk heeft de gemeenteraad gekozen om de keermuur te vervangen en een brede flaneerboulevard te maken bij de waterkant. Ook komen er verbindingen naar meer en extra trappen op de groene dijk om de binnenstad toegankelijk te maken en wordt het parkeren op een deel van het terrein heringericht. Er blijven 200 parkeerplaatsen beschikbaar voor bezoekers en vergunninghouders. De vervanging van de keermuur is mede mogelijk dankzij een financiële bijdrage van de provincie Gelderland.

Masterplan Waalfront

De herinrichting van de Waalkade maakt onderdeel uit van het masterplan Waalfront waarin de gemeente heeft uitgesproken de band van de stad met de rivier te willen verstevigen en de prachtige ligging aan de Waal veel beter te benutten. In het Masterplan is beschreven dat de Waalkade ontwikkeld zou moeten worden van parkeerterrein naar een verblijfsgebied (stadsplein, boulevard met ruimte voor evenementen en horeca). Met de herinrichting van een deel van de Waalkade wordt hiermee een eerste stap gezet. Op termijn is het de bedoeling de hele Waalkade her in te richten.

Doel

 • Een mooiere kade
 • De vervanging van de keermuur draagt bij aan de veiligheid van Tiel
 • Schepen kunnen beter Tiel bezoeken
 • Betere vluchtroutes bij evenementen door bredere en meer trappen op de groene dijk

Planning

 • Mei t/m december 2019: realisatie van het tweede deel van Waalkade fase 1. Er wordt een nieuwe kademuur gemaakt en het terrein wordt heringericht. Tijdens Appelpop wordt het werk twee weken stilgelegd. De campers kunnen gewoon blijven staan op hun plek.

Voortgang

 

 • Februari t/m april 2019: voorbereiding start aanleg nieuwe kademuur.
 • Januari 2019: gunning nieuwe aanbesteding aan aannemerij Wallaard Noordeloos BV.
 • September t/m december: Het werk is opnieuw aanbesteed. Alleen de oorspronkelijke inschrijvers hebben kunnen reageren.
 • Mei t/m augustus: aanleg van de trappen en de groene wal. Het werk heeft het evenement Appelpop goed doorstaan.
 • Juni en juli 2018: herbezinning aanbesteding.
 • Maart t/m mei 2018: aanbestedingstraject voor de keermuur en de herinrichting. De aanbesteding is mislukt.
 • Januari en februari 2018: het bestek van de keermuur en de herinrichting is af gemaakt en het werk is openbaar aanbesteed.
 • December 2017: in deze periode wordt de keermuur en de herinrichting doorgerekend op basis van het ontwerp. Er blijkt een tekort te zijn. Vooral het einde van de recessie is daar debet aan. Prijzen van aannemers en materialen stijgen weer na jarenlange lage kosten. Aan het college wordt voorgesteld extra middelen beschikbaar te stellen. In februari wordt het verzoek aan de raad gedaan en de raad stemt hier mee in.
 • September t/m december 2017: Het college wil toch graag nog een poging doen om de brede trappen te realiseren. De aanbesteding wordt dus uitgesteld. Met Rijkswaterstaat wordt veelvuldig overleg gevoerd. Uiteindelijk is de onderbouwing voor RWS toch onvoldoende en in november stelt het college dan ook dat de variant met de smalle wal definitief vast. Op basis van dit besluit wordt uiteindelijk het werk aanbesteed. De vergunning voor deze variant is inmiddels afgegeven.
 • Augustus 2017: Een nieuw Definitief ontwerp voor de trappen op de groene wal is vastgesteld. Nieuwe gesprekken worden gevoerd met Rijkswaterstaat en het Waterschap Rivierenland. Er wordt hiervoor een nieuw technisch bestek gemaakt. De uitvoering kan pas vanaf eind oktober plaatsvinden. U kunt een overzicht van het nieuwe ontwerp downloaden, hierin is ook een impressie meegenomen van de Waalplaat en hoe deze er uit zou kunnen komen te zien. Dit is echter fase 2 en zit nog niet in de opdracht.
 • Juli 2017: Vergunning voor de verbreding van de groene wal waarop de trappen komen, is afgewezen door Rijkswaterstaat. Het gevolg is dat de aanbesteding stop is gezet en een nieuw ontwerp is gemaakt. Het concept-definitief ontwerp voor de kademuur en herinrichting is klaar. Op 12 juli konden belangstellenden het ontwerp voor de kademuur en herinrichting bekijken op een inloopbijeenkomst. Zo’n 50 mensen maakten hier gebruik van. Het ontwerp is gemaakt door Zambeli Landschapsarchitectuur. De sfeerimpressies door het Gelders Genootschap ism StudioD.
  Hieronder ziet u de sfeer impressies van het concept definitief ontwerp. Deze geven een beeld van de toekomstige inrichting. Door bijvoorbeeld materiaalgebruik kan het uiteindelijke resultaat hier en daar verschillen.
 • Februari 2017: het definitief ontwerp voor de trappen is klaar. In de periode daarna heeft een technisch bureau het bestek geschreven.
 • November 2016: inloopbijeenkomst voorlopig ontwerp. Ruim 60 inwoners bezochten de inloopavond en bekeken het voorlopig ontwerp. De reacties waren overwegend enthousiast en positief. Sommige bezoekers lieten een opmerking achter. Deze geven we ter overweging mee aan het bureau dat het Definitief ontwerp gaat maken.
 • Maart-april: besluitvorming
  In maart 2016 is het concept stedenbouwkundig plan gepresenteerd op een informatieavond. De gemeenteraad heeft op 20 april 2016 een besluit genomen over de inrichting en de vervanging van de kademuur.
 • 2015: Begin 2015 heeft de gemeenteraad gevraagd om een plan te maken voor de herinrichting van de Waalkade. Op 15 oktober van dat jaar is een bijeenkomst gehouden voor omwonenden, gebruikers van de kade en andere belangstellenden om mee te denken over de nieuwe inrichting van het gebied. Die ideeën zijn verwerkt in een concept stedenbouwkundig plan.

Meer informatie

Voor vragen kunt u contact opnemen met mevrouw Karin van Dorenmalen, projectleider, telefoon (0344) 63 73 38, e-mail kvdorenmalen@tiel.nl.