Wateropgave Tiel-Oost

Gemeente Tiel en Waterschap Rivierenland werken samen met bewoners en andere partijen aan een leefbare en aantrekkelijke wijk Tiel-Oost, waarin ‘leven met water’ voor nu en in de toekomst gerealiseerd wordt.

Inleiding

Het is van nature drassig op sommige plekken in de wijk, soms zijn kelders vochtig en staan straten en brandgangen onder water. Het verminderen van die overlast door regen- en kwelwater is één van de doelstellingen van dit programma. Daarnaast liggen er opgaven om nieuwe woningen te bouwen en de openbare ruimte aan te pakken. Tiel-Oost droger en mooier!

Kern van de aanpak is dat water leidend is bij de gebiedsontwikkeling en dat er een goed functionerend watersysteem ontstaat in Tiel-Oost. Hiervoor worden onder andere wadi’s, waterpleinen en watergangen aangelegd, regenwaterafvoeren afgekoppeld van het vuilwaterriool, stuwen aangepast en geautomatiseerd. Onderdeel van het watersysteem om wateroverlast in het gebied te verminderen is het aanleggen van een kwelremmende voorziening in de vorm van een waterkerend landschap. Een waterkerend landschap is eigenlijk een brede dijk, die zo robuust is dat deze blijvende veiligheid biedt tegen hoogwater en tegelijkertijd bebouwd kan worden.

Doel

Het realiseren van een integrale oplossing voor de waterproblematiek in combinatie met ruimtelijke ontwikkelingen voor Tiel-Oost. U kunt het schetsontwerp Wateropgave Tiel-Oost tot 2030 downloaden en de legenda bekijken.

Planning 2018-2019

Voor 2018 - 2019 staan de volgende onderdelen op het programma (de nummers achter de onderdelen komen overeen met de nummers op het integraal schetsontwerp):

  • spoorsingel tussen Grotebrugse Grintweg en Westroijensestraat (12)
  • het verbinden van sloten door aanleg en herstel van duikers onder het spoor (21 en 35)

Voortgang

2014-2018: Uitgevoerde projecten

  • aanleg waterberging Kanaalstraat (nabij de sluizen) als onderdeel van de spoorsingel (12)
  • wadi tussen wijk en dijk: aanleg wadi onderaan de Vijverberg en tussen het Amsterdam Rijnkanaal en de Latensteinse Rondweg (15)
  • aanleg drainage en rioolvervanging Nachtegaallaan (42)
  • FluviaTiel: het waterkerende landschap tussen het Amsterdam-Rijnkanaal en de Groene Krib (45)
  • waterplein Vogelbuurt opvang water tijdens piekbuien (30)
  • open water Doode Linge en Hennepe uitbreiding waterberging en aanleg natuurvriendelijke oevers (18/19)
  •  
  • ontwerp en onderzoeken Spoorsingel tussen Amsterdam-Rijnkanaal en Westroijensestraat (12)

Communicatie en participatie

Het is per maatregel verschillend hoe de communicatie er uit ziet. De ene keer worden belanghebbenden en belangstellenden geïnformeerd. Bij andere maatregelen worden zij uitgenodigd om vooraf mee te praten en mee te denken. Als voor bepaalde maatregelen een vergunning nodig is of een wijziging van het bestemmingsplan, dan is er de mogelijkheid om zienswijzen in te dienen en bezwaar te maken of in beroep te gaan.

Nadere informatie

Voor meer informatie over de aanpak van regen- en kwelwater in Tiel-Oost kunt u contact opnemen met mevrouw José Ziekenheiner, projectleider, telefoon (0344) 63 72 15, jziekenheiner@tiel.nl.