Wet geluidhinder: Besluit Hogere Waarde bestemmingsplan Parapluherziening Zonering industrielawaai bedrijventerrein Medel 2020

30 jun 2020
In het kader van het bestemmingsplan Parapluherziening Zonering industrielawaai bedrijventerrein Medel 2020 hebben Burgemeester en wethouders van Tiel conform de Wet geluidhinder een besluit Hogere Waarde vastgesteld. Hierin is de maximale geluidsbelasting voor 5 woningen in de geluidszone rond het bedrijventerrein Medel vastgelegd of gewijzigd.

Inzage

Deze besluiten liggen tezamen met de bestemmingsplannen vanaf 2 juli 2020 gedurende 6 weken ter inzage bij het omgevingsloket in het Klant Contact Centrum (KCC), Achterweg 2 te Tiel.

Beroep

Binnen de hierboven genoemde termijn van 6 weken kan schriftelijk beroep worden ingesteld door:

  •  belanghebbenden die tijdig zienswijzen tegen het ontwerpbesluit hebben ingediend bij burgemeester en wethouders;
  •  belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest tijdig zienswijzen bij burgemeester en wethouders in te dienen.