Wet geluidhinder Besluit Hogere Waarde: bouw 23 woningen Nieuwe Tielseweg en Brugstraat Tiel

13 okt 2020
Wet geluidhinder: Besluit: In het kader van de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor de bouw van 23 woningen aan de Nieuwe Tielseweg en Brugstraat te Tiel hebben Burgemeester en wethouders van Tiel conform de Wet geluidhinder een Besluit Hogere Waarde vastgesteld. Hierin zijn de maximale geluidsbelastingen voor deze woningen vastgelegd.

Inzage

Het besluit ligt vanaf 15 oktober 2020 gedurende 6 weken ter inzage bij het omgevingsloket in het Klant Contact Centrum (KCC), Achterweg 2 te Tiel.

Beroep

Binnen de hierboven genoemde termijn van 6 weken kan schriftelijk beroep worden ingesteld door:

  •  belanghebbenden die tijdig zienswijzen tegen het ontwerpbesluit hebben ingediend bij burgemeester en wethouders;
  •  belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest tijdig zienswijzen bij burgemeester en wethouders in te dienen.

Een beroepschrift kunt u sturen naar: de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Wanneer sprake is van een spoedeisend belang kan degene die een beroepschrift heeft ingediend tevens een schriftelijk verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, op bovenstaand adres.