Wet geluidhinder: Ontwerp-saneringsprogramma Nieuwe Tielseweg, Heiligestraat, Papesteeg en Pr. Beatrixlaan

3 nov 2020
Wet geluidhinder: Ontwerp-saneringsprogramma Nieuwe Tielseweg, Heiligestraat, Papesteeg en Pr. Beatrixlaan

Burgemeester en wethouders van Tiel hebben op grond van de Wet geluidhinder een ontwerp-saneringsprogramma voor saneringswoningen langs de Nieuwe Tielseweg, Heiligestraat, Papesteeg en Pr. Beatrixlaan vastgesteld.

In de Wet geluidhinder is de bepaling opgenomen dat woningen, die op 1 maart 1986 een te hoge geluidbelasting op de gevel hadden, aangemerkt worden als saneringswoning. Gemeenten hebben de wettelijke verplichting deze woningen te onderzoeken en daar waar noodzakelijk geluidwerende maatregelen te treffen.

De voorgenomen maatregelen bestaan voor de woningen langs de Nieuwe Tielseweg, Papesteeg en Pr. Beatrixlaan uit onderzoek naar de geluidwering van de gevels en –wanneer nodig- uit verbetering van de geluidwering van de gevels. Bij de Nieuwe Tielseweg wordt vanaf de rotonde bij de Brugstraat tot de oversteek bij het hertenkamp geluidwerend asfalt aangebracht. Voor de Heiligestraat bestaat de voorgenomen maatregel uit herinrichten tot 30 km-zone.

Het ontwerp-saneringsprogramma bestaat uit een UK/S formulier, een akoestisch onderzoek, een lijst van woningen en het ontwerp van de herinrichting van de Heiligestraat.

Inzage

Het ontwerp-saneringsprogramma ligt vanaf 5 november gedurende 6 weken ter inzage bij het omgevingsloket in het Klant Contact Centrum (KCC), Achterweg 2 te Tiel.

Zienswijzen

Gedurende de termijn van tervisielegging kunnen belanghebbenden hun zienswijze over het ontwerp schriftelijk of mondeling naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tiel, Postbus 6325, 4000 HH Tiel.

Degene die van de mogelijkheid gebruik wil maken om mondelinge zienswijzen in te brengen kan contact opnemen met de heer M. van Herwijnen van het team Regie op Ruimte van de gemeente Tiel, (0344) 637 242.