Wet milieubeheer: M.e.r.-beoordelingsbesluit bestemmingsplan Tiel West- Maurikstraat 1 Tiel

9 mrt 2021
Wet milieubeheer: M.e.r.-beoordelingsbesluit bestemmingsplan Tiel West- Maurikstraat 1 Tiel In het kader van het bestemmingsplan Tiel West- Maurikstraat 1 hebben Burgemeester en wethouders van Tiel conform de Wet milieubeheer een vormvrije m.e.r.-beoordelingsbesluit genomen. Hierin is vastgelegd dat voor het bestemmingsplan geen vormvrije milieu effecten rapport nodig is.

Inzage

Het besluit ligt vanaf 11 maart 2021 gedurende 6 weken ter inzage bij het omgevingsloket in het Klant Contact Centrum (KCC), Achterweg 2 te Tiel.

Zienswijzen

Op grond van artikel 6.3 van de Algemene wet bestuursrecht staat tegen dit besluit geen bezwaar of beroep open, tenzij het de belanghebbende rechtstreeks in zijn belang treft.