Wet voorkeursrecht gemeenten Veilingterrein en omgeving Tiel

2 jun 2020
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tiel maakt op grond van artikel 7 lid 1 van de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) bekend dat de gemeenteraad bij besluit van 27 mei 2020 op grond van artikel 2 en 5 Wvg gronden heeft aangewezen als gronden waarop de artikelen 10 tot en met 15, 24 en 26 Wvg van toepassing zijn. De gronden zijn gelegen in het gebied “Veilingterrein en omgeving” in Tiel, zoals nader aangegeven op de bij het besluit behorende en daarvan onderdeel uitmakende kadastrale kaart en de lijst van aangewezen gronden. Het besluit is in werking getreden op 29 mei 2020.

Inhoud aanwijzing

Het raadsbesluit betreft de bestendiging van het voorkeursrecht door voorlopige aanwijzing door het college, bij besluit van 10 maart 2020. Aan de gronden is de bestemming “wonen, onderwijs en bijbehorende voorzieningen” toegedacht. Deze toegedachte bestemming wijkt af van het huidige feitelijke gebruik van de gronden. Het voorkeursrecht geldt voor een periode van drie jaar, tenzij voor die periode een opvolgende planologische maatregel is vastgesteld.

Gevolgen

De vestiging van het voorkeursrecht houdt in dat eigenaren en andere rechthebbenden op de aangewezen gronden, wanneer zij die gronden respectievelijk erop gevestigde beperkte rechten wensen te vervreemden, deze eerst aan de gemeente Tiel te koop moeten aanbieden. De eigenaren en de rechthebbenden op beperkte rechten ontvangen één dezer dagen afzonderlijk bij aangetekende brief bericht over de inhoud van het besluit en de gevolgen hiervan.

Ter inzage

Het besluit van de gemeenteraad ligt tezamen met het raadsvoorstel, de bij het besluit behorende kadastrale kaart en een lijst met daarop de aangewezen gronden, de namen van de gerechtigden en overige relevante gegevens, met ingang van 29 mei 2020 gedurende zes weken ter inzage tijdens kantooruren in het gemeentehuis van Tiel.

Bezwaar en beroep tegen de aanwijzing

Belanghebbenden kunnen binnen een termijn van zes weken, van 29 mei 2020 tot en met 9 juli 2020, schriftelijk bezwaar maken tegen voormeld besluit. Dit kan door een schriftelijk bezwaarschrift in te dienen bij de gemeenteraad van de gemeente Tiel Postbus 6325, 4000 HH Tiel.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet tenminste bevatten:

  • de naam en adres van de indiener;
  • de dagtekening;
  • een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar gericht is;
  • de gronden van het bezwaar.

Dit besluit volgt op een voorlopige aanwijzing door het college van burgemeester en wethouders op grond van artikel 6 Wvg. Wanneer een belanghebbende reeds bezwaar heeft gemaakt tegen het collegebesluit van 10 maart 2020 tot voorlopige aanwijzing, wordt dit bezwaar mede geacht te zijn gericht tegen het raadsbesluit. In dat geval is een nieuw bezwaarschrift niet meer nodig.

Voorlopige voorziening

Indien een belanghebbende bezwaar heeft ingediend kan hij/zij tevens een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Rechtbank Gelderland, Team Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem.

Nadere inlichtingen

Voor nadere inhoudelijke informatie kunt u contact opnemen met dhr. J. Heijsteeg, per e-mail: jheijsteeg@tiel.nl.