Wob verzoek indienen

De gemeente geeft informatie over haar beleid op het internet, in de krant enzovoort. Wilt u meer of specifieke informatie? Dan kunt u vragen om de informatie openbaar te maken. Dit heet een Wob verzoek. In de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) is geregeld of informatie geschikt is om openbaar te maken.

 

 

  • Iedereen kan een Wob-verzoek indienen.
  • Het verzoek moet gaan over beleid van de gemeente, uitvoering van dat beleid of voorbereiding van dat beleid.
  • Het verzoek moet gaan over vastgelegde en opgeslagen informatie. Dat kan schriftelijk zijn maar ook in de vorm van foto's of geluidsmateriaal.
  • In het verzoek geeft u zo precies mogelijk aan waarover u informatie wilt ontvangen.

De gemeente kan u de informatie op verschillende manieren geven. Bijvoorbeeld een kopie van een document of een samenvatting daarvan. Ook kan de gemeente u uitnodigen de documenten te komen bekijken.

De gemeente beslist zo snel mogelijk over uw verzoek. De wettelijke afhandeltermijn is 4 weken, met 1 mogelijke verlenging van 4 weken.

 

Een Wob verzoek kunt u schriftelijk indienen. Per e-mail is niet mogelijk. Stuur uw brief naar:

Gemeente Tiel
Postbus 6325
4000 HH TIEL

Richt uw brief aan een gemeentelijk bestuursorgaan (bijvoorbeeld de gemeenteraad of het college van burgemeester en wethouders)

Uw verzoek moet voorzien zijn van:

  • Uw naam, adres en woonplaats
  • De datum waarop u het verzoek indient
  • Omschrijving van de bestuurlijke aangelegenheid waarover u informatie wilt
  • Uw handtekening

 

 

De gemeente handelt uw verzoek binnen 4 weken af. Deze termijn kan de gemeente met 4 weken verlengen. Soms wordt een Wob verzoek geweigerd. Bijvoorbeeld als het om vertrouwelijke informatie gaat

Beslist de gemeente niet op tijd? Dan kunt u bij de gemeente bezwaar maken tegen het niet op tijd nemen van een besluit. Ook kunt u beroep instellen bij de rechter.

Bezwaar maken

Wijst de gemeente uw verzoek af en bent u het hier niet mee eens? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.