Lettergrootte: - +

Deze pagina doorsturen

DoorsturenStuur door AfdrukkenAfdrukken VoorlezenVoorlezen

FluviaTiel fase 1

Filter

Laatst gewijzigd op: maandag 1 mei 2017, 08:58 uur.

FluviaTiel fase 1

FluviaTiel is een bijzondere gebiedsontwikkeling in onze gemeente. In het gebied, dat wordt begrensd door de Waal, het Amsterdam-Rijnkanaal, de haven en de woningen aan de Zwaluwstraat worden veiligheid (dijkversterking), het verminderen van kwelwateroverlast, wonen, recreatie en natuur gecombineerd. De binnenstad met haar voorzieningen ligt op korte afstand. En dat alles langs de prachtige rivier de Waal. Een uniek stukje Tiel, voor iedereen toegankelijk.

De ontwikkeling van FluviaTiel fase 1 komt voort uit het Masterplan Waalfront dat tot doel heeft de relatie van de stad en de Waal te versterken. Tiel kan hiermee haar fraaie ligging aan de rivier nog beter benutten. Een andere aanleiding voor de ontwikkeling is de noodzaak om maatregelen te nemen om de kwelwateroverlast in Tiel-Oost verminderen. De maatregelen bestaan uit het aanleggen van een klimaatdijk langs de Waal en het gedeeltelijk ophogen van het achter de dijk gelegen gebied.

De ontwikkeling van FluviaTiel fase 1 is voorbereid in nauwe samenwerking met de provincie Gelderland, Waterschap Rivierenland en Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (voorheen Dienst Landelijk Gebied). Genoemde partijen maken het project ook financieel mede mogelijk. Ook Rijkswaterstaat is nauw betrokken bij het project. FluviaTiel is één van de top-10 projecten van Waalweelde dat gericht is op het mooier, veiliger, natuurlijker en economisch sterker maken van de Waal en haar omgeving.
De naam FluviaTiel verwijst naar het ontstaan van een landschap onder de druk van water. De Betuwe en de ligging van Tiel is ontstaan door een fluviatiel proces. De naam past goed bij dit project door de verbondenheid met de rivier de Waal waar aan de oevers een nieuw landschap ontstaat.

Doel

De hoofdopgave van het project FluviaTiel fase 1 is het realiseren van een waterkerend landschap. De drager van dit landschap is de klimaatdijk. Met het realiseren worden de verschillende projectdoelen behaald:

 • Dijkveiligheid: het realiseren van een super robuuste waterkering, die voldoet aan de toekomstige eisen rond dijkveiligheid.
 • Kwelvermindering: het verminderen van kwelwateroverlast in Tiel-Oost.
 • Natuurontwikkeling: het realiseren van 32 ha nieuwe natuur.
 • Recreatieve ontsluiting: het aantrekkelijk recreatief ontsluiten van de Kleine Willemspolder.
 • Stedelijke ontwikkeling: inrichten van het binnendijkse gebied zodat er optimale uitgangspunten worden gerealiseerd voor woningbouwontwikkeling door derden.

Planning

 • Januari - februari 2017: Ontwerp projectplan ter inzage
  Het ontwerp van het projectplan Waterwet ”Versterking primaire waterkering in het project Fluvia Tiel, eerste fase" ligt ter inzage van donderdag 5 januari 2017 tot en met woensdag 15 februari 2017. U kunt de stukken inzien op werkdagen tijdens de gebruikelijke openingstijden inzien bij:

- Waterschap Rivierenland, De Blomboogerd 1, Tiel;
- Gemeente Tiel, Achterweg 2, Tiel;
- Provincie Gelderland, Eusebiusplein 1a, Arnhem.

Indien u niet in staat bent tijdens de kantooruren de stukken in te zien, dan kunt u contact opnemen met de provincie Gelderland, T 026 359 88 10, heer D. ten Hooven.
De stukken zijn ook in te zien op de website van Overheid.nl → Provinciaal Blad→vul in het veld ”Woord(en) of zinsdeel” de locatienaam in en klik op zoeken.

Een ieder kan vanaf 5 januari 2017 tot en met 15 februari 2017 schriftelijk en/of mondeling bij de provincie Gelderland een zienswijze indienen. De zienswijzen kunnen worden gezonden naar:
Gedeputeerde Staten van Gelderland
Afdeling KOB/IBT
Postbus 9090, 6800 GX Arnhem
Graag onder vermelding van zaaknummer 2016-012250

 • Medio 2017: Uitvoering
  De opdracht voor de uitvoering is in november 2016 verleend aan combinatie Wetering / Vissers Ploegmakers / F.P.H. Ploegmakers. De uitvoering start naar verwachting halverwege 2017.

Voortgang

 • December 2016: Definitief ontwerp gereed
  Tijdens een inloopbijeenkomst op 20 december 2016 is een toelichting gegeven op het ontwerp. Ook was er uitleg over de planning en de uitvoering. U kunt het ontwerp ook op de website bekijken, maar het is niet mogelijk om aan dit ontwerp rechten te ontlenen. Er kunnen nog wijzigingen worden aangebracht en nadere detaillering worden doorgevoerd in het uitvoeringsontwerp.

Aan de uitvoering van FluviaTiel is een heel proces vooraf gegaan, zoals onder andere het maken van een masterplan (masterplan Haven-Kanaalzone, vastgesteld op 21 maart 2012). Het masterplan is een gebiedsvisie op hoofdlijnen en is richtinggevend geweest voor de uitwerking naar het ontwerp voor de inrichting.

Meer informatie

 • Voor vragen over FluviaTiel kunt u contact opnemen met de heer Osman Sancak, projectleider, telefoon (0344) 637 335, e-mail osancak@tiel.nl.
 • Meer weten over Waalweelde? Kijk op www.waalweelde.nl.
 • De aanleg van de klimaatdijk is één van de maatregelen van het programma Tiel-Oost droger en mooier, waarin gemeente, Waterschap Rivierenland en inwoners samen werken aan een aantrekkelijke en leefbare wijk, waarin ‘leven met water’ nu en in de toekomst werkelijkheid is. Meer informatie over dat programma leest u op de pagina wateropgave Tiel-Oost.
 • Meer weten over de geschiedenis van het gebied? Lees hier het verhaal van landschapshistoricus Ferdinand van Hemmen