Lettergrootte: - +

Deze pagina doorsturen

DoorsturenStuur door AfdrukkenAfdrukken VoorlezenVoorlezen

Oeverplan

Filter

Laatst gewijzigd op: dinsdag 28 maart 2017, 14:22 uur.

Oeverplan

In 2012 hebben Waterschap Rivierenland en de gemeente Tiel een oeverplan opgesteld. Het plan komt voort uit het Integraal Waterplan Tiel en het Waterstructuurplan Tiel. Uit beide plannen blijkt dat natuurvriendelijke oevers en plasbermen bij kunnen dragen aan het oplossen van waterproblemen.

Voor Tiel is het van belang dat er ruimte wordt gemaakt voor het opvangen van regenwater. Ook het verbeteren van de waterkwaliteit is van belang. De aanleg van natuurlijke oevers langs het water in Tiel kan hieraan bijdragen. Deze oevers stimuleren de groei van planten en ook het aantal verschillende planten en dieren.

Voor oeveraanpassingen in stedelijk gebied is maatwerk nodig. De ruimte is vaak beperkt en er gelden eisen aan de manier van onderhoud. Om voor Tiel een beeld te krijgen van de mogelijkheden voor natuurvriendelijke oevers is het oeverplan opgesteld.

Oeverplan natuurvriendelijke oevers

Inventarisatie

De gemeente en het waterschap hebben een inventarisatie gemaakt van de huidige situatie en bestaande plannen/ontwikkelingen. Op basis daarvan zijn doelen en streefbeelden opgesteld. Ook is er een afweging van belangen gemaakt. Daarna is er een selectie gemaakt van de kansrijke locaties.

Ambities

Voor de ambities van het oeverplan is het waterplan als basis aangehouden. In het waterplan is een verdeling gemaakt in Kijkwater, Kwaliteitswater en Kikkerwater. Op het kaartje is zichtbaar waar in Tiel welk ambitieniveau nagestreefd wordt, via een bril (Kijkwater), een vis (Kwaliteitswater) en een kikker (Kikkerwater).

  • Kijkwater is het minimale niveau voor Tiel. Bij deze ambitie staat beleving centraal. Het water ziet er aantrekkelijk uit en de waterkwaliteit is redelijk. Slechts een klein deel (5 procent) van de oevers is natuurvriendelijk.
  • Bij Kwaliteitswater wordt ruimte gegeven aan duurzaam beheer van het water. Het aandeel natuurvriendelijke oevers is groter dan bij Kijkwater (20 procent).
  • In de derde en hoogste ambitie, Kikkerwater, vormen duurzaam waterbeheer en het ontwikkelen natuur de belangrijkste doelen. Het aandeel natuurvriendelijke oevers in deze ambitie is de helft van alle oevers (50 procent).

Kaart met daarin getekend de ambities voor de oevers per deelgebied.

Resultaten

Na de inventarisatie en het vastleggen van de ambities is een selectie gemaakt van oevers. Deze selectie is vergeleken met de ambities in de deelgebieden van Tiel. Hieruit blijkt dat in alle gebieden de ambities te realiseren zijn. Voor Tiel-West is de ambitie zelfs al gehaald met de aanwezige oevers.

De maatregelen uit het oeverplan bestaan uit het realiseren van drasbermen, een ondiep laagje water langs de sloot, dat kan droogvallen, plasbermen (een wat dieper laagje water langs de sloot, niet droogvallend) en flauwe oevers (minder steil). De oevers worden dan aantrekkelijker voor verschillende planten en dieren. De begroeiing zal voornamelijk bestaan uit riet en kruiden.

Deelproject Kwelkade – Kleine Plantage

Voor de watergang aan de Kwelkade en Kleine Plantage is een ontwerp gemaakt met natuurvriendelijke oevers. Het oeverplan sprak nog van drijvende bakken met planten maar natuurvriendelijke oevers bleken goed mogelijk. Het parkachtige blijft bestaan ondanks het omvormen van de harde rand naar een vloeiende. De beschoeiing tussen gazon en watergang wordt dus verwijderd. De beplanting op de flauwe oevers laten we aan de natuur over. Het wordt niet ingezaaid maar door enkele jaren driemaal te maaien komt de begroeiing naar wens op. Op de steile oevers wordt gras gezaaid.

De bewoners rondom de watergang maakten tijdens twee bijeenkomsten hun ideeën kenbaar. De belangrijkste is de gewenste afwisseling in begroeiing. Zij zien graag kleurige kruiden afgewisseld met lage begroeiing. Daardoor blijft het zicht op het water behouden. In het plan worden flauwe oevers afgewisseld met steile oevers. Op de steile oevers komt lage beplanting en daarmee houdt de gemeente rekening met de wensen.

Het ontwerp staat op de tekeningen:

Deelproject Kanaalstraat

Het ongebruikte stukje land langs de oude spoorlijn naar Kellen wordt benut voor water. Het ontwerp is voorzien van een groot stuk plasberm. Hier mag de natuur zich ontwikkelen en maakt ruimte voor de opvang van water na een flinke bui. Daarnaast maken we de bestaande oevers iets minder steil.

Dit ontwerp staat nog open voor inbreng van de omwonenden. Zij ontvangen een brief waarin staat hoe zij hun ideeën kunnen inbrengen.

Het ontwerp staat op de tekeningen:

Deelproject Rauwenhof - Drumpt

Voor enkele watergangen in Rauwenhof en Drumpt is een tekening gemaakt met natuurvriendelijke oevers. Waar mogelijk ontwierpen we flauwe oevers. In een brede watergang plaatsten we een onderwaterberm. De andere watergangen blijven zoals ze zijn. De beplanting op de flauwe oevers laten we aan de natuur over. Het wordt niet ingezaaid maar door enkele jaren driemaal te maaien komt de begroeiing naar wens op. Op de steile oevers en in bermen wordt gras gezaaid. De struikbegroeiing op de versmalde grondwal komt terug.

De bewoners rondom de watergang maakten tijdens twee bijeenkomsten hun ideeën kenbaar. De belangrijkste is de gewenste afwisseling in begroeiing. Zij zien graag kleurige kruiden afgewisseld met lage begroeiing. Daardoor blijft het zicht op het water behouden. In het plan worden flauwe oevers afgewisseld met steile oevers. Op de steile oevers komt lage beplanting en daarmee houdt de gemeente rekening met de wensen.

Het ontwerp staat op de tekeningen:

Planning

  • 2016-2017: Tiel-Noord (voornamelijk langs de Rivierenlandlaan, Rauwenhof en Drumpt)
  • 2016-2017: binnenstad (stadsgracht en Kwelkade-Kleine Plantage)
  • 2016-2017: Kellen

Het oeverplan

U kunt het complete oeverplan (PDF, 245,6 kB) downloaden. Met dit plan als basis wordt de volgende stap richting uitvoering gezet.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u terecht bij de heer D. Willems van het Waterschap Rivierenland, telefoonnummer: (0344) 64 91 84, email: d.willems@wsrl.nl en bij de heer M. Barendse van de gemeente Tiel, telefoonnummer: (0344) 63 73 32, mbarendse@tiel.nl.