Adviessubsidie

Aan een ondernemer kan per te verplaatsen onderneming een subsidie worden verleend voor advieskosten.

Aanvragen

De aanvraag voor een subsidie voor advies dient schriftelijk te worden ingediend bij het college. U moet daarbij de volgende gegevens meesturen:

 • een kopie van het inschrijfbewijs van de onderneming bij de Kamer van Koophandelexterne-link-icoon waaruit tevens het vestigingsadres blijkt;
 • een kopie van een geldig identiteitsbewijs van de ondernemer;
 • een kopie van de huur- dan wel koopovereenkomst waaruit blijkt dat de onderneming waarvoor de subsidie wordt aangevraagd gevestigd is in het transformatiegebied;
 • een duidelijke omschrijving waarvoor advies wordt gevraagd met een offerte als onderbouwing;
 • de offerte en het advies dienen afkomstig te zijn aan een bedrijf ingeschreven bij de Kamer van Koophandel waaruit blijkt dat het bedrijf de benodigde expertise heeft;
 • een de-minimisverklaringexterne-link-icoon.

Voorwaarden

 • Aan een ondernemer kan per te verplaatsen onderneming een subsidie worden verleend voor advieskosten, indien een onderneming (met het vestigingsadres) gelegen is in het transformatiegebied en de ondernemer wil onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor verplaatsing naar (een adres in) het kernwinkelgebied. Met het advies kan de ondernemer inzichtelijk maken of de plannen haalbaar zijn en wat de consequenties zijn.
 • Voor de subsidie voor advies geldt de voorwaarde dat de ondernemer duidelijk omschrijft bij de subsidieaanvraag waarvoor advies wordt gevraagd en hiervoor een offerte als onderbouwing toevoegt.
 • Het advies kan betrekking hebben op financiële, juridische en technische aspecten en moet te maken hebben met een onderzoek naar de mogelijkheden voor verplaatsing.

Hoogte van de subsidie

De hoogte van de subsidie is gelijk aan de werkelijk gemaakte advieskosten met een maximum van € 3.000,- per te verplaatsen onderneming.

Subsidies hoger dan € 5.000

Voor subsidies tot € 5.000,- dient de aanvrager binnen twee maanden nadat de gesubsidieerde activiteiten zijn afgerond een verzoek in voor het vaststellen van de subsidie. De aanvrager stuurt hierbij mee een verantwoording dat:

 • de activiteiten, waarvoor de subsidie wordt verstrekt, zijn verricht en/of;
 • dat is voldaan aan de aan de subsidie verbonden verplichtingen.