Algemene informatie subsidies

Met subsidie wil de gemeente stimuleren dat organisaties en inwoners met hun activiteiten bijdragen aan het bereiken van gemeentelijke doelen. Hiervoor is er subsidiebeleid.

Spelregels in verordeningen

Aanvragen subsidies

Vraagt u als natuurlijke persoon voor het eerst subsidie aan, dan moet u de volgende gegevens meesturen:

 •            een kopie bankafschrift/kopie bankpas
 •            BSN nummer

Vraagt u als rechtspersoon voor het eerst subsidie aan, dan moet u de volgende gegevens meesturen:

 •           een kopie van een bankafschrift 
 •           een uittreksel van de registratie bij de Kamer van Koophandel           

Bij een subsidie aanvraag hoger dan € 50.000 moet u ook de onderstaande gegevens meesturen:

 •            een exemplaar van de oprichtingsakte of de statuten
 •            het jaarverslag, de jaarrekening of de balans van een jaar eerder

U kunt deze gegevens uploaden in het aanvraagformulier.

Verantwoording en vaststelling

Soms moet uw subsidie achteraf worden vastgesteld. U hoort dit zodra u de subsidie ontvangt. Soms gelden voor vaststellen specifieke voorwaarden. Dit wordt dan uitgelegd op de pagina van de deelverordening. Meestal werkt vaststellen als volgt:

Eindverantwoording subsidies tot en met € 5.000,-

De gemeente stelt subsidies tot en met € 5.000 meestal direct vast. Dit doet de gemeente binnen vier weken na de datum dat de activiteiten uitgevoerd zijn. In uw aanvraag heeft u aangegeven wanneer uw activiteit plaatsvindt. 

Het kan zijn dat de gemeente wel wil dat u laat zien dat de activiteiten waarvoor de subsidie is verleend, zijn uitgevoerd en/of dat de aan de subsidie verbonden regels zijn uitgevoerd. Als de gemeente dit wil, dan staat dit in de verleningsbeschikking. Hier staat dan ook in voor wanneer de aanvraag tot vaststelling bij de gemeente binnen moet zijn. De gemeente stelt de subsidie vast binnen vier weken nadat de gevraagde informatie is gegeven.

Eindverantwoording subsidies tussen de € 5.000,- en € 50.000,-

Bij subsidies tussen de € 5.000,- en € 50.000,- moet u maximaal zes weken na het einde van uw activiteit, of na het einde van het (boek/kalender)jaar waarin uw activiteiten hebben plaats gevonden een aanvraag tot vaststelling van uw subsidie doen. U moet daarbij de volgende gegevens meesturen:

 • een inhoudelijk verslag waaruit blijkt voor welk deel de gesubsidieerde activiteiten zijn uitgevoerd en aan de regels is voldaan.
 • een overzicht van de gesubsidieerde activiteiten en de hieraan verbonden uitgaven en inkomsten in de vorm van een financieel verslag of jaarrekening.                               

Eindverantwoording subsidies van meer dan € 50.000,-

Als de hoogte van uw subsidie boven de € 50.000,- ligt dan moet u een aanvraag tot vaststelling doen. Voor wanneer deze aanvraag bij de gemeente binnen moet zijn hangt af de activiteit(en) waarvoor u een subsidie heeft ontvangen:

Een aanvraag tot vaststelling voor activiteiten die tussen 1 januari en 31 december plaatsvinden, moet op zijn laatst op 30 april van het jaar dat volgt op het betrokken jaar bij de gemeente binnen zijn.

Een aanvraag tot vaststelling voor activiteiten die tijdens een boekjaar plaatsvinden, moet op zijn laatst zestien weken na het einde van het boekjaar bij de gemeente binnen zijn.

Doet u een aanvraag voor een activiteit die één keer in het jaar plaatsvindt, dan moet uw aanvraag op zijn laatst zestien weken na het einde van de activiteit bij de gemeente binnen zijn. Uw moet daarbij de volgende gegevens meesturen:

 • een inhoudelijk verslag waaruit blijkt voor welk deel de gesubsidieerde activiteiten zijn uitgevoerd en aan de regels is voldaan.
 • een overzicht van de gesubsidieerde activiteiten en de hieraan verbonden uitgaven en inkomsten in de vorm van een financieel verslag of jaarrekening.
 • een balans van het afgelopen subsidietijdvak met een uitleg daarop.
 • een controleverklaring, gemaakt door een onafhankelijk accountant.

Staat op deze pagina niet de informatie die u zoekt? Neem dan contact op via subsidies@tiel.nl.