Begraven

De gemeente Tiel heeft 7 gemeente begraafplaatsen in beheer.

Begraafplaatsen

Dit zijn de volgende begraafplaatsen: 

Actieve begraafplaatsen waar nog wordt begraven: 

 1. Algemene begraafplaats Papesteeg (Papesteeg 93 in Tiel)
 2. Algemene begraafplaats Ter Navolging (Lingedijk 1 in Tiel)
 3. Algemene begraafplaats Kapel Avezaath (Zoelensestraat, 34 -36 in Tiel)
 4. Algemene begraafplaats Wadenoijen (Lingedijk 23 in Tiel)
 5. Algemene begraafplaats Zennewijnen (Hermoesestraat 9 in Tiel)

Inactieve begraafplaatsen waar geen nieuwe graven meer worden uitgegeven:

 1. Algemene begraafplaats Kloosterhof  (Predikbroedersweg in Tiel)
 2. Algemene begraafplaats Drumpt (Elzenlaan 3 in Tiel, Rijksmonument)

Voor informatie over de kerkelijke begraafplaatsen verwijzen wij u naar de desbetreffende parochies (zoals de Dominicus parochie), voor de Joodse begraafplaats verwijzen wij u naar het Nederlands Israëlitisch Kerkgenootschap en voor de begraafplaats van de familie Versteegh verwijzen wij u naar de familie Versteegh. 

Meer informatie over de 7 gemeentelijke begraafplaatsen

Papesteeg (1938) is de grootste begraafplaats. Hier bevindt zich ook een Rooms-Katholiek en Islamitisch gedeelte. Bij de entree staat een historische aula die gebruikt kan worden als ontvangst- en condoleanceruimte. Ook kan de aula voor een dag verhuurd worden voor uitvaart gerelateerde producten of diensten. De begraafplaats ontwikkelt zich steeds verder tot een gedenkpark, met veel ruimte voor groen en asbestemmingen.

Ter Navolging (1786), de eerste begraafplaats van Nederland buiten de stadsmuren, is een Rijksmonument. Er staan veel historische grafmonumenten en oude grafkelders. Vanaf 2015 is deze begraafplaats weer actief in gebruik. Voor deze begraafplaats geldt voor uitgifte van nieuwe graven een verhoogd tarief. Dit tarief draagt bij aan het herstel van dit bijzondere culturele erfgoed. Ook is er een groot strooiveld aanwezig en is er ruimte voor urnengraven.

Deze begraafplaats (1869) is een groene en lommerijke begraafplaats. Voor 1978 deed de begraafplaats dienst voor de gemeente Zoelen. Veel oude grafzerken herinneren aan die tijd. De begraafplaats biedt ook ruimte voor het bijzetten of verstrooien van as.

Op de begraafplaats bevindt zich één van de oudste dorpskerkjes van de Betuwe. Ook liggen er verschillende adellijke families begraven in oude grafkelders rond de kerk. Vanaf het hoge gedeelte heeft u een mooi uitzicht over het landschap. De begraafplaats biedt ook ruimte voor het bijzetten of verstrooien van as.

Op of naast het terrein waar vroeger een klooster stond, ligt nu de begraafplaats van Zennewijnen. De begraafplaats biedt ook ruimte voor het bijzetten of verstrooien van as.

De begraafplaats is een gemeentelijk monument. Op deze kleine begraafplaats vinden alleen nog bijzettingen plaats.

De kleine begraafplaats is gesloten per 1 januari 2014. Alleen het bijzetten of verstrooien van as is nog toegestaan. 

Graven

Op de begraafplaatsen worden particuliere graven uitgegeven, voorheen bekend als een ‘eigen graf’. Alle particuliere graven zijn dubbelgraven. Dit betekent dat er in één graf twee overledenen boven elkaar begraven kunnen worden. begraafplaats Zennewijnen is een uitzondering hierop, wegens de hoge grondwaterstand kan hier maar één persoon per graf worden begraven. 

Particuliere graven worden uitgegeven voor een periode van 10, 20, 30 of 40 jaar. Als de grafrechten verlopen zijn kunnen deze weer worden verlengd met 5, 10 of 20 jaar. 

De contactpersoon voor het graf is de rechthebbende. De rechthebbende van het graf mag bepalen wie er in het graf begraven worden en of het grafrecht verlengd mag worden. Ook ontvangt de rechthebbende de correspondentie en facturen. Per graf kan er maar één rechthebbende worden geregistreerd. De familie is verantwoordelijk voor het aandragen van een rechthebbende. Als de rechthebbende niet bekend is bij de gemeente, wordt er één jaar lang een bordje bij het graf geplaatst. Na deze termijn vervalt het grafrecht aan de gemeente en komt het graf in aanmerking voor ruiming.

Asbestemmingen

Eén maand na de crematie mag u de asbus bij het crematorium ophalen. Op de gemeentelijke begraafplaatsen zijn verschillende soorten asbestemmingen mogelijk. U kunt kiezen om een asbus of urn bij te zetten in een urnengraf, urnennis of de as te verstrooien op een strooiveld.

 • Urnengraf
  Urnengraven worden uitgegeven op alle begraafplaatsen. Hier kunt u de asbus begraven. U kunt ook een keldertje laten plaatsen waarin u de asbus of urn plaatst. Dit is voor eigen rekening. U bent zelf verantwoordelijk voor het onderhoud aan het urnengraf. Een urnengraf biedt ruimte voor maximaal 4 asbussen.

  Urnengraven kunnen voor een periode van 10 of 20 jaar worden uitgegeven. Als de grafrechten verlopen zijn kunnen deze weer worden verlengd met 5, 10 jaar of 20 jaar. U kunt er ook voor kiezen om een asbus of urn te begraven in een bestaand particulier graf.

 • Urnennis
  Het is mogelijk om een kleine nis (twee asbussen of urnen) te huren in een urnenmuur van natuursteen of een grote nis (vier asbussen of urnen) te huren in een urnenmuur van baksteen. Een grote nis is te huren op begraafplaatsen Papesteeg of Kapel-Avezaath. Een kleine nis is te huren op begraafplaatsen Papesteeg en Wadenoijen.
  Urnennissen kunnen voor een periode van 10 of 20 jaar worden uitgegeven. Als de grafrechten verlopen zijn kunnen deze weer worden verlengd met 5, 10 jaar of 20 jaar.

 • Strooiveld
  Op alle begraafplaatsen zijn strooivelden aanwezig. Op begraafplaats Ter Navolging in Tiel is een groot strooiveld aanwezig. In dit veld zijn duizenden voorjaarsbollen geplant die van maart tot juni voor een kleurrijk geheel zorgen. Strooivelden worden gemaaid. Als u het vervelend vindt dat de as verspreid wordt door de maaimachine, kunt u beter de verstrooiing uitstellen tot na het groeiseizoen. Op het strooiveld zijn bloemen toegestaan.

Na de asverstrooiing kan gekozen worden voor een blijvende gedenkplek bij het strooiveld, een zogenoemde particuliere gedenkplaats. Dit is mogelijk bij alle strooivelden. De gemeente heeft een speciaal gedenkteken laten ontwerpen: 'Naam vereeuwigd in steen'. Een paal van natuursteen waarop de naam, geboorte- en overlijdensdatum van de overledene uit de steen gehouwen wordt. 

Een gedenkplaats kan voor een periode van 10 of 20 jaar worden uitgegeven. Als de grafrechten verlopen zijn kunnen deze weer worden verlengd met 5, 10 jaar of 20 jaar.

Grafrechten

Grafrechten worden verleend aan een rechthebbende voor een bepaalde periode. Hiervoor betaalt de rechthebbende leges aan de gemeente. De grafrechten beginnen te lopen op de dag van de uitvaart of reservering. De rechten eindigen op het moment dat de termijn, waarvoor het recht is verleend, afloopt. Behalve als de rechten tijdig zijn verlengd. De gemeente stuurt de rechthebbende ruim voordat de graftermijn afloopt een brief. 

De grafrechten vervallen ook als:

 • de rechthebbende afstand doet van het recht;
 • de rekening niet tijdig wordt betaald;
 • de rechthebbende nalaat om het graf en de grafbedekking naar behoren te onderhouden;
 • de rechthebbende een andere verplichting niet nakomt of daarmee in strijd handelt (zie hiervoor de Beheersverordening Begraafplaatsen);
 • de rechthebbende is overleden en het recht niet binnen één jaar na het overlijden is overgeschreven op naam van een nieuwe rechthebbende;
 • een begraafplaats wordt opgeheven.

Nadat het grafrecht geëindigd is of vervallen is verklaard door het College, verwijdert de gemeente de grafsteen meestal binnen één jaar. Het (urnen)graf of de nis kan daarna geruimd worden. Soms gebeurt dit vrij snel, soms kan het jaren duren voordat het graf geruimd wordt. Dit is afhankelijk van de vraag naar grafruimte voor nieuwe begravingen.

Uitgifte graven

Op de begraafplaatsen wordt op volgorde begraven. Dit betekent dat dat de gemeente bepaalt in welk graf of asbestemming uw dierbare begraven wordt. Dit geldt niet als het een begraving is in een bestaand graf. Indien u zelf een plek wilt uitkiezen maakt u een afspraak met de buitendienst. Zij gaan dan met u naar de begraafplaats om een graf uit te kiezen. Het uitkiezen van een graf noemen wij een ‘voorkeursgraf’, hiervoor wordt een extra toeslag berekend. Deze kunt u vinden in de tarieventabel onder ‘afwijken van de gewone volgorde van uitgifte’. 

Het is ook mogelijk een graf te reserveren. U kunt een graf reserveren voor 5 jaar. Na afloop kan dit telkens met 5 jaar verlengd worden. De reserveringstermijn komt te vervallen op het moment dat het graf in gebruik wordt genomen. Dan gaat de nieuwe graftermijn in. Restitutie van de resterende reserveringstermijn is niet mogelijk. 

Opgraven

Het is mogelijk om een overledene op te graven voor crematie of her te begraven in een ander graf op de begraafplaats of een begraafplaats elders. Er geldt een wettelijke grafrust van 10 jaar. Dit betekent dat een overledene pas na 10 jaar opgegraven mag worden. Als u een overledene wilt opgraven dient u een verzoek tot opgraven in bij de afdeling Burgerzaken van de gemeente Tiel.

Grafsteen

De grafsteen op een graf, urnengraf of urnennis dienen aan bepaalde voorwaarden te voldoen. Het ontwerp hiervan dient altijd vooraf goedgekeurd te worden door de begraafplaatsadministratie en kan voor akkoord gemaild worden naar begraafplaatsen@tiel.nl. Bij akkoord wordt de vergunning uitgegeven, de kosten hiervoor worden vaak bij de steenhouwer in rekening gebracht.

U bent vrij in uw keuze van steenhouwer. De steenhouwer zal voor u het grafmonument maken en plaatsen.

* Let wel op, indien een geplaatste grafsteen niet voldoet aan de voorwaarden dient deze op eigen kosten verwijderd te worden.

Beheer en onderhoud

Naast het grafrecht wordt er ook onderhoudsrecht in rekening gebracht. Dit is een bijdrage aan het algemeen onderhoud van de begraafplaatsen. De gemeente is verantwoordelijk voor het algemeen onderhoud op de begraafplaatsen. Dit betreft het maaien van het gras, het snoeien van de aanwezige bomen en beplanting en het verzorgen van de paden. Het onderhoud voor het graf en de grafbeplanting is de verantwoordelijkheid van nabestaanden.

Reglement en kosten

In de 'beheersverordening begraafplaatsen Tiel 2018’ vindt u meer informatie terug over de regels, voorwaarden en bepalingenexterne-link-icoon

In het ‘uitvoeringsbesluit begraafplaatsen Teil 2015’ vindt u meer informatie over de regels van de graven, grafafmetingen e.d.externe-link-icoon

Voor de kosten verwijzen wij u naar de tarieventabelexterne-link-icoon. De tarieven worden jaarlijks geïndexeerd en vastgesteld door de gemeenteraad. 

Contact

Wilt u meer informatie of heeft u vragen? Neem contact op met de begraafplaatsadministratie via 0344-637 111 of per email via begraafplaatsen@tiel.nl. Zij zijn op werkdagen bereikbaar tussen 9.00 uur en 16.00 uur.

Documenten