Eenmalige activiteitensubsidie Sociale basis

De gemeente Tiel wil vrijwilligersorganisaties en verenigingen aanmoedigen meer activiteiten te organiseren voor kwetsbare inwoners.

Gemeente Tiel wil de mate waarin kwetsbare Tielse inwoners zichzelf kunnen helpen met zo min mogelijk hulp van professionele ondersteuning en zorg verbeteren. De gemeente wil daarom vrijwilligersorganisaties en verenigingen aanmoedigen meer activiteiten te organiseren die hieraan meehelpen. Hiervoor heeft de gemeente een subsidie van maximaal € 1.000, - beschikbaar per activiteit.

Bent u een vrijwilligersorganisatie, stichting of vereniging die in 2023 eenmalig een activiteit organiseert die bijdraagt aan dit doel? Dan kunt u hiervoor subsidie aanvragen. Hieronder leest u waar de activiteiten en uw aanvraag aan moeten voldoen.

Wilt u hierover meer informatie, dan kunt u contact opnemen met subsidies@tiel.nl.

Voor eenmalige activiteitensubsidies Sociale basis gelden de regels uit de Algemene Subsidieverordening Tiel 2020. Ook gelden de regels uit de Deelverordening Sociale Basis Tiel 2020.

Lees de tekst hieronder goed door voor u het formulier start. Zo weet u welke bijlagen u gereed moet hebben.

De gemeente verstrekt alleen subsidies voor activiteiten die meehelpen aan het doel: het vergroten van de zelfredzaamheid van kwetsbare Tielse inwoners. De activiteit moet worden georganiseerd in samenwerking met andere partijen en er moet vraag naar zijn. Dit moet u kunnen laten zien. Daarnaast moet de activiteit meehelpen aan één of meer van de onderstaande thema's:

1. Het verbeteren van participatie

2. Het voorkomen van eenzaamheid
3. Het ondersteunen of verbeteren van mantelzorg
4. Ondersteuning voor opvoeding en ontwikkeling
5. het verbeteren van het sociale netwerk

Wat de gemeente Tiel precies onder deze onderwerpen verstaat is te lezen in de toelichting bij artikel 4 van de deelverordening .

De activiteit moet gericht zijn op:

 • het bieden van praktische hulp en steun. Dit kan persoonlijke hulp  zijn of hulp aan groepen
 • het ontdekken van talenten bij jeugdigen. Iedereen heeft talenten. Door deze talenten te ontdekken en ontwikkelen worden mensen in hun kracht gezet. Dat geeft zelfvertrouwen en maakt dat mensen beter voor zichzelf kunnen opkomen.
 • het vergroten en onderhouden van vaardigheden en/of het aanleren van nieuwe vaardigheden.

Bij het organiseren van de activiteiten moet ook met het volgende rekening worden gehouden:

 • Bij activiteiten waarbij wordt gewerkt met kwetsbare mensen, moeten de vrijwilligers beschikken over een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)
 • Organisaties mogen geen inwoners op voorhand uitsluiten voor deelname aan activiteiten waarvoor subsidie wordt gevraagd.
 • Bij de communicatie over activiteiten moet rekening worden gehouden met inwoners die laaggeletterd zijn.
 • Bij activiteiten waarbij een bijdrage wordt gevraagd aan deelnemers, wordt dit voor aanvang gecommuniceerd met deelnemers

Wat is de maximale hoogte van de subsidie?

De hoogte van de subsidie bedraagt maximaal € 1.000,- per activiteit en nooit meer dan 50% van de kosten van de activiteit.

Wat is het subsidieplafond?

Het voorlopige subsidieplafond voor 2022 is € 66.249,-. Met het vaststellen van de begroting in november 2022 kan dit bedrag nog worden gewijzigd. Als het subsidieplafond wordt bereikt, wordt er door burgemeester en wethouders een rangschikking gemaakt en krijgen de aanvragen met de meeste punten subsidie tot het subsidieplafond is bereikt. De aspecten waarvoor u punten kunt ontvangen staan in artikel 8 van de verordening.  

Een aanvraag voor een eenmalige activiteitensubsidie Sociale basis vraagt u aan via het formulier op deze pagina. U moet daarbij de volgende gegevens meesturen:

 • een projectplan: dit is een beschrijving van de activiteit(en) waarvoor u subsidie aanvraagt
 • een beschrijving van hoe de activiteiten meehelpen aan het doel van de subsidie
 • een begroting van en een dekkingsplan voor de kosten van de activiteit(en). Het dekkingsplan bestaat uit een overzicht van bij anderen aangevraagde subsidies of vergoedingen voor dezelfde activiteiten. U moet hierbij melden wat de stand van zaken is van deze aanvragen.
 • de jaarlijkse begroting van uw organisatie

Vraagt u als rechtspersoon subsidie aan?

Als u als rechtspersoon een subsidieaanvraag indient bij de gemeente Tiel, moet u ook de volgende gegevens meesturen:

 • een kopie van een bankafschrift maximaal 3 maanden oud (voor controle van naam, rekeningnummer en datum)
 • een recent uittreksel van de registratie bij de Kamer van Koophandel maximaal 6 maanden oud

Let op staatssteun!

Niet iedere organisatie ziet zichzelf waarschijnlijk als onderneming. Maar wanneer het gaat om subsidies dan is een onderneming iedere eenheid, ongeacht haar rechtsvorm of wijze van financiering, die een economische activiteit uitoefent. De Europese Commissie controleert op verboden staatssteun. Als steun van de gemeente achteraf toch niet is toegestaan dan moet het gehele bedrag worden teruggevorderd. Om van te voren goed te kunnen inschatten of sprake is van staatssteun vragen wij u de volgende gegevens meesturen:

 • een overzicht van subsidies, vergoedingen, of steun  die u ontvangt of al heeft ontvangen van overheden voor de activiteit(en) waarvoor u de subsidie aanvraagt. 
 • een verklaring als bedoeld in de verordening over de-minimissteun (de-minimisverklaring)

U kunt een voorbeeld en toelichting de-minimisverklaring downloaden:

 

Wanneer moet uw aanvraag bij ons binnen zijn?

Uw aanvraag moet op z’n laatst op 1 oktober 2022 bij ons binnen zijn. Aanvragen die na deze datum binnen komen, worden afgewezen. U ontvangt uiterlijk op 31 december 2022 een besluit van de gemeente.

Om uw aanspraak op de subsidie definitief te maken moet de gemeente uw subsidie vaststellen. Wat u hiervoor moet doen verschilt. In sommige gevallen moet u de gemeente na afloop van uw activiteiten uitleg geven over de besteding van het subsidiegeld. Dit wordt de verantwoording genoemd. Met het indienen van de verantwoording vraagt u de gemeente uw subsidie vast te stellen.

De gemeente stelt subsidies tot en met € 5.000 meestal direct vast. Als niet direct wordt vastgesteld dan gebeurt dit alsnog automatisch vier weken nadat de activiteiten uiterlijk moeten zijn afgerond. Geef wijzigingen daarom direct door! In uw aanvraag heeft u aangegeven wanneer uw activiteit plaatsvindt. 

Het kan zijn dat de gemeente wil dat u laat zien dat de activiteiten waarvoor de subsidie is verleend, zijn uitgevoerd en/of dat de aan de subsidie verbonden voorwaarden zijn nageleefd. Als de gemeente dit wil, dan staat dit in de verleningsbeschikking. Hier staat dan ook in op welke datum de aanvraag tot vaststelling bij de gemeente binnen moet zijn. De gemeente stelt de subsidie binnen vier weken nadat de gevraagde informatie is gegeven vast.