Evenementen

Gaat u een straatfeest of ander evenement organiseren? Dan kan het zijn dat u een vergunning nodig heeft. Dit is onder andere afhankelijk van de omvang, tijd en locatie. Stuur uw aanvraag op tijd in. Voor kleine evenementen, zoals een straatfeest of een buurtbarbecue, is een melding doen bij de gemeente vaak al genoeg.

Vergunning of melding

Als u een klein evenement organiseert dan hoeft u geen vergunning aan te vragen, maar volstaat een melding. U kunt volstaan met een melding als u de volgende vragen allemaal met ja kunt beantwoorden.

 • Bedraagt het aantal deelnemers/bezoekers minder dan 150 personen?
 • Vindt het evenement/activiteit plaats tussen 7.00 en 24.00 uur?
 • Als er muziek ten gehore wordt gebracht ligt het geluidsniveau dan onder de 70 decibel(A) op de dichtstbijzijnde gevel?
 • Is er een vrije doorgang van 3,5 meter voor hulpdiensten gewaarborgd?
 • Als er objecten worden geplaatst, zijn die dan samen kleiner dan 50 m2?

Heeft u een vraag met nee beantwoord? Dan vraagt u een vergunning aan.

Voor het doen van een melding kunt u het 'Klein evenement meldingsformulier' (download hieronder) invullen. Uw melding moet binnen 4 weken voor aanvang van de activiteit bij ons binnen zijn.

Evenementenvergunning

Een evenement is een gebeurtenis die voor het publiek toegankelijk is. Wilt u een groot evenement organiseren, optocht, feest, festival, popconcert of sportwedstrijd op de openbare weg? Dan vraagt u een evenementenvergunning aan bij de gemeente via de gele knop 'Evenementenvergunning aanvragen' hiernaast. 

Risicoinschatting

Dan gaat het om evenementen waarbij het mogelijk is of zelfs te verwachten is dat die risico’s met zich meebrengen. De risico’s kunnen liggen in de sfeer van openbare orde en veiligheid, volksgezondheid en/of het milieu. Maar ook kan er overlast ontstaan voor de omgeving bijvoorbeeld door geluid of parkeren.

De gemeente bepaalt dan de categorie. Dit gebeurt aan de hand van de Risicoscan evenementenveiligheid.

Categorieën

De gemeente hanteert drie verschillende categorieën:

 • Categorie A: regulier evenement - U dient de aanvraag voor een A- evenement 5 weken van tevoren in.
 • Categorie B: aandacht evenement - De aanvraag voor een B-evenement moet 10 weken van tevoren worden ingediend.
 • Categorie C risico evenement - De aanvraag voor een C-evenement moet 10 weken van tevoren worden ingediend. - Voor een C-evenement in de evenementenweekenden in september (2e en 3e weekend), is dat 14 weken van tevoren.

Als u twijfelt over de categorie waar onder het door u te organiseren evenement valt, neem dan contact op met de gemeente. Wij kunnen u dan vertellen wat de aanvraagtermijn van uw evenement is.

Andere vergunningen of ontheffingen

Het kan zijn dat u nog andere vergunningen of ontheffingen moet aanvragen. Bijvoorbeeld een parkeerontheffing of ontheffingen voor het schenken van alcohol of het afsteken van vuurwerk.

Wegafzetting

Als tijdens de straatbarbecue of het straatfeest een weg geheel of gedeeltelijk wordt gebruikt, is een afzetting altijd noodzakelijk (ook als u kunt volstaan met een melding). Voor het brengen, halen en huren van afzethekken met de juiste verkeersbebording zullen kosten in rekening worden gebracht. Bij de heer B. van Meeteren, telefoonnummer: 0345 - 58 53 53, kunt u informatie krijgen over deze kosten. Ook kunt u een afspraak maken over de levering van het afzetmateriaal.

Alcohol schenken tijdens evenement

Voor het schenken van alcoholhoudende dranken buiten de horecagelegenheid of tijdens evenementen heeft u een ontheffing nodig. De ontheffing geldt uitsluitend voor zwak-alcoholhoudende dranken. Verlening van deze ontheffing is gebaseerd op de Alcoholwet.

Voor het schenken van alcoholhoudende dranken buiten de horecagelegenheid of tijdens evenementen heeft u een ontheffing nodig. De ontheffing geldt uitsluitend voor zwak-alcoholhoudende dranken.

Verlening van deze ontheffing is gebaseerd op de Alcoholwet.

Ontheffingsformulier downloadenexterne-link-icoon

De drankverstrekking moet gebeuren onder toezicht van een leidinggevende die tijdens het schenken aanwezig moet zijn. Deze leidinggevende moet tenminste 21 jaar oud zijn en mag geen recent strafverleden hebben. Het is verstandig om meerdere leidinggevenden op het aanvraagformulier te vermelden.

Let op! Voor het organiseren van een evenement moet u ook nog een Evenementenvergunning aanvragen bij de gemeente.

U ontvangt van de gemeente binnen 8 weken bericht of u de ontheffing krijgt.

U kunt binnen 6 weken bezwaar maken als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente.

Evenementenkalender

Het evenementenjaar in de gemeente Tiel loopt van 1 april tot en met 31 maart van het daaropvolgende jaar. Alle categorie B- of categorie C-evenementen voor het volgende seizoen moeten worden vermeld op eerst de voorlopige en later de definitieve evenementenkalender. Deze kalender biedt alle belanghebbenden in een vroeg stadium inzicht over wat er het volgende evenementenjaar staat te gebeuren. Ook maakt een dergelijke inventarisatie het mogelijk om vervolgens evenementen te spreiden in tijd of per locatie.

Evenementen die niet (tijdig) zijn aangemeld voor de evenementenkalender moeten minimaal 14 weken voor aanvang van het evenement zijn ingediend.

Aanmeldingen voor de evenementenkalender moeten elk jaar vóór 15 november worden ingediend. U kunt daarvoor het formulier 'Aanmelden evenementenkalender' (download hieronder) gebruiken.

Concept evenementenkalender april 2024-april 2025

Burgemeester en wethouders van Tiel maken bekend dat de evenementencommissie de concept-evenementenkalender heeft opgesteld aan de hand van de door organisatoren ingediende aanmeldingen. Voordat de evenementenkalender definitief wordt vastgesteld krijgen belanghebbenden de gelegenheid hun zienswijze naar voren te brengen.

Hinderscore

De gemeente Tiel maakt gebruik van een hinderscore in het evenementenbeleid. De hinderscore is een instrument waarmee de overlast van evenementen wordt gekwantificeerd door op grond van hinderfactoren verschillende evenementen te typeren en van punten te voorzien. De concept-evenementenkalender 2024-2025 is gescoord aan de hand van de hinderscore. Deze concept-evenementenkalender voldoet aan de criteria die zijn opgenomen in de Evenementennota. Voor de overschrijding van de hinderscore voor Tiel Oost, locatie Poort van Santwijck zal het college afwijken van het beleid.

Ter inzage

De concept evenementenkalender ligt vier weken ter inzage, van 4 december 2023 tot 1 januari 2024 bij in het Klant Contact Centrum (KCC), Achterweg 2, Tiel. Voor nadere toelichting op de concept-evenementenkalender kunt u terecht bij de evenementencoördinator 0344-637 111/evenementen@tiel.nl. U kunt de concept evenementenkalender bekijken op www.tiel.nlexterne-link-icoon.

Reacties

U kunt tot en met 1 januari 2024 uw eventuele reacties op de concept-evenementenkalender naar voren brengen. Dit kan mondeling of schriftelijk gebeuren. Uw zienswijze moet u richten aan het college van burgemeester en wethouders van Tiel, Postbus 6325, 4000 HH  Tiel. Wilt u mondeling uw zienswijze kenbaar maken dan moet u contact opnemen met de evenementencoördinator via telefoonnummer 0344 -  637125. Van het gesprek wordt dan een verslag gemaakt.

Vaststelling evenementenkalender

Voordat de evenementenkalender definitief wordt vastgesteld krijgen belanghebbenden de gelegenheid hun zienswijze naar voren te brengen.

Evenementensubsidie en sponsoring

Per jaar is er bij de gemeente Tiel een bedrag beschikbaar voor subsidiëring en sponsoring van evenementen. In de deelverordening evenementensubsidies en de regeling sponsoring kunt u lezen wanneer u daarvoor in aanmerking komt.

U dient de evenementensubsidie minimaal 12 weken voor aanvang van het evenement aan te vragen door middel van het 'aanvraagformulier evenementensubsidie' (download hieronder).

Wat kost het?

Aan een melding zijn geen kosten verbonden. De kosten voor het aanvragen van een evenementenvergunning zijn afhankelijk van het aantal bezoekers dat wordt verwacht.

Tarieven 2024

 • minder dan 1000 bezoekers € 52,60
 • tussen 1000 en 5000 bezoekers € 193,00
 • meer dan 5000 bezoekers € 989,00

Deze bedragen worden verhoogd met € 5,75 voor het publiceren van de verleende vergunning.

Kosten braderie 2024

 • Commerciële braderie: € 1001,00
 • Niet-commerciële braderie €52,60

Vragen?

Heeft u vragen of wilt u toch een evenement plannen? Neem dan contact op met team Publiekszaken via 0344 - 63 71 11 of evenementen@tiel.nl.