Geluidsoverlast

Geluid kan zo hard zijn, dat het hinderlijk wordt. Bovendien kan het schadelijk zijn voor de gezondheid. In Nederland zijn afspraken gemaakt over wat acceptabele geluidsniveaus zijn en wat niet (de geluidsnormen). Wanneer een wettelijke geluidsnorm wordt overschreden, is er sprake van een te hoge geluidsproductie. Er zijn geluidsnormen voor woningen, bedrijven en horeca.

Wat moet ik weten?

Woningen

Voor woningen zijn in de Wet Geluidhinder voor verschillende geluidsbronnen grenswaarden opgenomen, waarbij een ondergrens (de voorkeursgrenswaarde) en een bovengrens (de maximaal toelaatbare geluidsbelasting) gelden.

In het gebied tussen de ondergrens en de bovengrens kan voor woningen een zogenaamde hogere waarde worden vastgesteld. Dit betekent dat het geluidsniveau wordt geaccepteerd.

Gemeenten kunnen een hogere waarde aanvragen bij de provincie. Ook de gemeente Tiel heeft voor een aantal woningen een hogere waarde aangevraagd.

Daarnaast heeft de gemeente bij het Ministerie van Vrom een aantal woningen gemeld waarbij de geluidbelasting in 1986 zo hoog was dat maatregelen gewenst zijn. Dit wordt een saneringsituatie genoemd. Het gaat om de A-lijst (woningen met een zeer hoge geluidsbelasting door wegverkeerslawaai) en de Rail-lijst (woningen met een zeer hoge geluidsbelasting door railverkeerslawaai).

De gemeente heeft bij het ministerie van Vrom ook een B-lijst ingediend, waarop woningen staan met een hoge geluidsbelasting door wegverkeerslawaai. Het is niet bekend of er vanuit het rijk geld komt om deze woningen te saneren. 

Bedrijven

Voor de bedrijventerreinen Kellen en Medel in Tiel is een geluidszone vastgesteld. Voor elk bedrijventerrein en de omgeving is een zone vastgesteld waarbinnen een bepaald geluidsniveau is toegestaan. Bij het verlenen van vergunningen aan bedrijven op Kellen en Medel wordt met deze geluidszones rekening gehouden.

De geluidszone is een onderdeel van het bestemmingsplan.

Horeca

Op grond van de Wet Milieubeheer moeten horecabedrijven, maar ook sportclubs en verenigingen moeten zich houden aan bepaalde regels op het gebied van geluid. Een aantal keren per jaar gelden in Tiel soepelere regels voor een horecabedrijf, sportclub of vereniging. Dit zijn de zogenaamde muziekdagen.

Wat moet ik doen?

U kunt schriftelijk informatie aanvragen met behulp van het Milieu Informatieformulier.

Aanvullende informatie

Meer algemene informatie is te vinden op de website van het ministerie, dossier geluidexterne-link-icoon. Hier staan ook tips en maatregelen voor mensen die last hebben van burenlawaai. U kunt met uw vragen ook terecht bij het Omgevingsloket, bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 16.30 uur via telefoonnummer 0344 - 63 71 67 of via omgevingsloket@tiel.nl.