Huisvesting internationale werknemers

Eind mei heeft het bedrijf Kafra de omgeving geïnformeerd dat het vier kleinere woontorens met in totaal 350 bedden wil realiseren op bedrijventerrein Latenstein. Meer recent is een initiatief van Van Doorn Living voor een wooncomplex met 275 woningen voor dit doel op Medel onder de aandacht gekomen. De gemeente Tiel heeft uiteraard ook kennis genomen van deze initiatieven.

Stand van zaken vanuit de gemeente Tiel

Met de presentatie van deze plannen voor de huisvesting van Internationale werknemers in Tiel leven bij inwoners zorgen en vragen over de situatie. Wat is precies de bedoeling van de plannen en hoe staat de gemeente hier tegenover? Met een ‘vraag en antwoorden’ rubriek proberen we vanuit de gemeente zoveel mogelijk uitleg hierover te geven.

We willen daarnaast opmerken dat er momenteel geen plan voor huisvesting van internationale werknemers in behandeling is bij de gemeente. Wel wordt er opnieuw nagedacht over de eisen waaraan zo’n woongebouw voor internationale werknemers in het algemeen moet voldoen. De verwachting is dat daar in oktober 2023 een besluit over wordt genomen.

Vraag en antwoord

Internationale werknemers op bedrijventerrein Latenstein in Tiel

De gemeente Tiel heeft alleen kennis genomen van de plannen van Kafra Housing en Van Doorn Living om internationale werknemers te huisvesten aan de Bulkweg op Latenstein en aan de rand van Medel.

Kafra Housing is zelf in gesprek met de omgeving over hun plan en heeft nog geen verzoek ingediend bij de gemeente. Van Doorn Living heeft recent een zogenoemd principeverzoek ingediend voor het initiatief. Dat is geen formele aanvraag maar een verzoek om in grote lijnen te toetsen of een initiatief kansrijk is bij een formele vergunningaanvraag. 

De beoordeling van het plan van Kafra kan pas beginnen op het moment dat er daadwerkelijk een verzoek wordt ingediend. Ook moet er dan een goed kader zijn met eisen waaraan de huisvesting van internationale werknemers in Tiel in het algemeen aan moet voldoen. Aan dit kader wordt momenteel nog gewerkt.

Het plan past niet in het bestemmingsplan van deze locatie. Het is wel mogelijk om een tijdelijke ontheffing van tien jaar te verlenen. Het college is bevoegd deze te verlenen.

Ook het principeverzoek van Van Doorn Living kan nog niet beoordeeld worden. De gemeente werkt aan nieuwe eisen waar deze vorm van huisvesting in Tiel in het algemeen aan moet voldoen. Zolang dit toetsingskader er nog niet is, kunnen we geen plannen beoordelen en in behandeling nemen. Ook kunnen we geen uitspraken doen wat we als gemeente van een initiatief vinden.

Nee, er zijn voorwaarden. Zo mag een tijdelijke omgevingsvergunning niet in strijd zijn met een goede ruimtelijke ordening. Er moet sprake blijven van een goed woon- en leefklimaat. Daarbij stelt de gemeente Tiel bijzondere eisen als het gaat om huisvesting van internationale werknemers.

In het verleden heeft de gemeenteraad kaders voor de huisvesting van internationale werknemers vastgesteld die nu geactualiseerd worden. De gemeente werkt nog aan de eisen om plannen voor deze huisvesting te beoordelen.

Uitgangspunten van de eerdere kaders blijven gelijk, maar er zijn belangrijke aanscherpingen. Zo is het idee dat 80 procent van de werknemers die op zo’n locatie komen wonen ook werkzaamzijn in deze gemeente.

Die afspraak is ook opgenomen in het convenant ‘Huisvesting internationale werknemersexterne-link-icoon’ dat de acht gemeenten van de Regio Rivierenland, uitzendorganisaties en huisvestingspartijen onlangs met elkaar gesloten hebben.

In dit convenant staan afspraken om voldoende en kwalitatief goede huisvesting te realiseren voor het aantal internationale werknemers dat binnen de regio Rivierenland werkzaam is. Er wordt alleen meegewerkt met partijen die zich aan deze afspraken committeren.

De verwachting is dat nieuwe eisen voor de huisvesting van internationale werknemers in Tiel in oktober 2023 in het college van burgemeester en wethouders worden vastgesteld, waarna ze openbaar worden en de gemeenteraad zich erover gaat buigen.

Het gaat om de kwaliteit van de woonruimte voor de bewoners en de omgeving. Daarnaast ligt er in Tiel ook de eis dat met de realisatie van zo’n woongebouw de verkamerde gezinswoningen in de stad vrij komen die nu door uitzendbureaus gebruikt worden voor de huisvesting van hun internationale werknemers.

Het is de verwachting dat Kafra Housing een verzoek gaat indienen op het moment dat het college en de gemeenteraad de nieuwe eisen vastgesteld hebben en dat zij daarin de input uit de gesprekken met de inwoners en bedrijven in de omgeving meenemen.

Op het moment dat de nieuwe eisen vastgesteld zijn, kan de gemeente een voorlopige uitspraak doen over de grote lijnen van het plan van Van Doorn Living. Wanneer deze uitspraak positief is, volgt een meer uitgewerkte formele aanvraag.