Kalenderjaarsubsidie Sociale Basis

Gemeente Tiel wil de mate waarin kwetsbare Tielse inwoners zichzelf kunnen helpen met zo min mogelijk hulp van professionele ondersteuning en zorg verbeteren.

De gemeente wil daarom vrijwilligersorganisaties en verenigingen aanmoedigen meer activiteiten te organiseren die hieraan meehelpen.  Bent u een vrijwilligersorganisatie of een vereniging die in 2022 activiteiten wil organiseren die bijdragen aan dit doel? Dan kunt u hiervoor subsidie aanvragen. Hieronder leest u waar de activiteiten en uw aanvraag aan moeten voldoen.

Wilt u hierover meer informatie, dan kunt u contact opnemen via subsidies@tiel.nl.

Voor kalenderjaarsubsidies voor de sociale basis gelden de regels uit de Algemene Subsidieverordening Tiel 2020. Ook gelden de regels uit de Deelverordening Sociale Basis Tiel 2020.  

De gemeente verstrekt alleen subsidies voor activiteiten die meehelpen aan het doel: het vergroten van de zelfredzaamheid van kwetsbare Tielse inwoners. De activiteit moet worden georganiseerd in samenwerking met andere partijen en er moet vraag naar zijn. Dit moet u kunnen laten zien. Daarnaast moet de activiteit meehelpen aan één of meer van de onderstaande thema's:

1. Het verbeteren van participatie

Participatie is het actief deelnemen aan maatschappelijke activiteiten. Bij  participatie gaat het dus over meedoen in de samenleving. Bijvoorbeeld via werk of dagbesteding, onderwijs, onderlinge hulp, vrijwilligerswerk, in verenigingen en sociale netwerken.

Iedereen moet kunnen meedoen: jong of oud, man of vrouw, met beperking of zonder. Meedoen is niet voor iedereen logisch. Meedoen zorgt voor structuur, plezier en kan het gevoel van eigenwaarde versterken. Dat verbetert de zelfredzaamheid van mensen.  Activiteiten binnen dit thema moeten de participatie van mensen verbeteren.

2. Het voorkomen van eenzaamheid

Eenzaamheid is je niet verbonden voelen. Je ervaart een gemis aan een hechte, emotionele band met anderen. Of je hebt minder contact met andere mensen dan je wenst. Eenzaamheid gaat samen met kenmerken als negatieve gevoelens van leegte, verdriet, angst en zinloosheid en gaat samen met lichamelijke of psychische klachten. Eenzaamheidgevoelens kunnen invloed hebben op je gezondheid, welzijn en kwaliteit van leven. Activiteiten binnen dit thema moeten zijn gericht op het voorkomen van eenzaamheid.

3. Het ondersteunen of verbeteren van mantelzorg

Mantelzorg is zorg en hulp gegeven aan een naaste (zoals partner, ouder, kind, buur of kennis) die chronisch ziek is en/of een beperking heeft. De mantelzorger geeft langdurig, intensief en onbetaald zorg en ondersteuning aan iemand met wie hij of zij een persoonlijke band heeft. Mensen kiezen er vaak niet bewust voor om mantelzorger te zijn of te worden. De zorgtaken komen op hun pad. Mantelzorgers lopen een risico op te veel doen. Activiteiten binnen dit thema ondersteunen of verbeteren mantelzorg.

4. Ondersteuning voor opvoeding en ontwikkeling

Ondersteuning van opvoeding gaat over het ondersteunen van ouders bij de opvoeding om een optimale ontwikkeling van kinderen te bevorderen. Deze ondersteuning heeft bijvoorbeeld tot doel om de ouderlijke opvoedvaardigheden te verbeteren, opvoedcompetenties te vergroten, een positief ondersteunend opvoedklimaat te bevorderen en het sociale netwerk rondom gezinnen te versterken. Ondersteuning bij ontwikkeling gaat over de ondersteuning van jeugdigen zodat zij optimaal kunnen ontwikkelen en hun talenten kunnen ontplooien. Het gaat om activiteiten voor jeugdigen waarbij zij zich kunnen uiten en kind kunnen zijn.

5. Het verbeteren van het sociale netwerk

Een sociaal netwerk is een verzamelnaam voor alle belangrijke personen rond iemand, zoals familie, vrienden, kennissen en collega’s, die functioneren als ondersteuningsbron voor het eigen geluk of gezondheid en dat van andere personen in het netwerk. Een sterk sociaal netwerk stelt mensen in staat om zichzelf persoonlijk te ontplooien en talenten en zelfvertrouwen te ontwikkelen, maar heeft ook een grote ‘zorgkracht’ in zich waardoor mensen langer zelfstandig kunnen blijven wonen.

De activiteit moet gericht zijn op:

 • Het bieden van praktische hulp en steun. Dit kan persoonlijke hulp  zijn of hulp aan groepen
 • Het ontdekken van talenten bij jeugdigen. Iedereen heeft talenten. Door deze talenten te ontdekken en ontwikkelen worden mensen in hun kracht gezet. Dat geeft zelfvertrouwen en maakt dat mensen beter voor zichzelf kunnen opkomen.
 • Het vergroten en onderhouden van vaardigheden en/of het aanleren van nieuwe vaardigheden.

Aanvullende verplichtingen

 • Bij activiteiten waarbij wordt gewerkt met kwetsbare mensen, moeten de vrijwilligers beschikken over een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)
 • Organisaties mogen geen inwoners op voorhand uitsluiten voor deelname aan activiteiten waarvoor subsidie wordt gevraagd.
 • Bij de communicatie over activiteiten moet rekening worden gehouden met inwoners die laaggeletterd zijn.
 • Bij activiteiten waarbij een bijdrage wordt gevraagd aan deelnemers, wordt dit voor aanvang gecommuniceerd met deelnemers

Wat is de maximale hoogte van de subsidie?

De hoogte van de kalenderjaarsubsidie is afhankelijk van de kosten van de activiteiten.

 • Voor activiteiten met kosten tot € 2.000,- per jaar is de subsidie niet meer dan 75% van de kosten tot een maximum van € 1.500,-.
 • Voor activiteiten met kosten tot € 20.000,- per jaar is de subsidie niet meer dan 50% van de kosten tot een maximum van € 10.000,-.
 • Voor activiteiten met kosten boven de € 20.000,- per jaar is de subsidie niet meer dan 33% van de kosten tot een maximum van € 20.000,-.

Wat is het subsidieplafond?

Het voorlopige subsidieplafond voor 2022 is € 66.249,-. Met het vaststellen van de begroting in november 2021 kan dit bedrag nog gewijzigd worden. Als het subsidieplafond wordt bereikt, wordt er door burgemeester en wethouders een rangschikking gemaakt en krijgen de aanvragen met de meeste punten subsidie tot het subsidieplafond is bereikt. De aspecten waarvoor u punten kunt ontvangen staan in artikel 8 van de verordening.

Een aanvraag voor een kalenderjaarsubsidie Sociale basis vraagt u aan via het formulier op deze pagina. U moet daarbij de volgende gegevens meesturen:

 • Een projectplan: dit is een beschrijving van de activiteiten waarvoor u subsidie aanvraagt.
 • Een beschrijving van hoe de activiteiten meehelpen aan het doel van de subsidie.
 • Een begroting van en een dekkingsplan voor de kosten van de activiteiten. Het dekkingsplan bestaat uit een overzicht van bij anderen aangevraagde subsidies of vergoedingen voor dezelfde activiteiten. U moet hierbij melden wat de stand van zaken is van deze aanvragen.
 • De jaarlijkse begroting van uw organisatie.
 • De stand van het egalisatiereserve op het moment van aanvragen.

Doet u voor het eerst een aanvraag?

Vraagt u voor het eerst subsidie aan, dan moet u de volgende gegevens meesturen:

 • een kopie van een bankafschrift
 • een uittreksel van de registratie bij de Kamer van Koophandel

Wanneer moet uw aanvraag bij ons binnen zijn?

Uw aanvraag moet op z’n laatst op 1 oktober 2021 bij ons binnen zijn. Aanvragen die na deze datum bij de gemeente binnen zijn gekomen, worden afgewezen. U ontvangt uiterlijk op 31 december 2021 dan een besluit van de gemeente.  

Om uw aanspraak op de subsidie definitief te maken moet de gemeente uw subsidie vaststellen. Wat u hiervoor moet doen verschilt. In sommige gevallen moet u de gemeente na afloop van uw activiteiten uitleg geven over de besteding van het subsidiegeld. Dit wordt de verantwoording genoemd. Met het indienen van de verantwoording doet u een aanvraag tot vaststelling van uw subsidie.

Eindverantwoording subsidies tot en met € 5.000,-

De gemeente stelt subsidies tot en met € 5.000 meestal direct vast. Als niet direct wordt vastgesteld dan gebeurt dit alsnog automatisch vier weken nadat de activiteiten uiterlijk moeten zijn afgerond. Geef wijzigingen dus direct door! In uw aanvraag heeft u aangegeven wanneer uw activiteit plaatsvindt. 

Het kan zijn dat de gemeente wil dat u laat zien dat de activiteiten waarvoor de subsidie is verleend, zijn uitgevoerd en/of dat de aan de subsidie verbonden voorwaarden zijn nageleefd. Als de gemeente dit wil, dan staat dit in de verleningsbeschikking. Hier staat dan ook in op welke datum de aanvraag tot vaststelling bij de gemeente binnen moet zijn. De gemeente stelt de subsidie binnen vier weken nadat de gevraagde informatie is gegeven vast.

Eindverantwoording subsidies tussen de € 5.000,- en € 20.000,-

Bij subsidies tussen de € 5.000,- en € 20.000,- moet u maximaal zes weken na het einde van uw activiteit, of na het einde van het (boek/kalender)jaar waarin uw activiteiten hebben plaats gevonden een aanvraag tot vaststelling van uw subsidie doen. U moet daarbij de volgende gegevens meesturen:

 • een inhoudelijk verslag waaruit blijkt voor welk deel de gesubsidieerde activiteiten zijn uitgevoerd en aan de voorwaarden is voldaan
 • een overzicht van de gesubsidieerde activiteiten en de hieraan verbonden uitgaven en inkomsten in de vorm van een financieel verslag of jaarrekening