Kalenderjaarsubsidie wijken en dorpen

De gemeente Tiel wil zorgen voor een verbeterde leefbaarheid en meer vergroening in wijken en dorpen.

De gemeente geeft subsidie aan (wijk)organisaties voor activiteiten die gedurende het jaar plaatsvinden. De subsidie helpt mee aan vergroten van het zelf organiserend vermogen van inwoners. Inwoners werken mee aan het verbeteren van de sociale verbinding in een wijk of dorp. Hiervoor heeft de gemeente een bedrag van €1.000,- per jaar per (wijk)organisatie beschikbaar. 

Wilt u meer informatie over deze subsidie, dan kunt u contact opnemen met subsidies@tiel.nl.

Voor de kalenderjaarsubsidie wijken en dorpen gelden de regels uit de Algemene Subsidieverordening Tiel 2020. Ook gelden de regels uit de Deelverordening Leefbaarheid wijken en dorpen Tiel 2020.

Lees de tekst hieronder goed door voor u het formulier start. Zo weet u welke bijlagen u gereed moet hebben.

De gemeente geeft alleen subsidies voor activiteiten die meehelpen aan het bereiken van het doel: het verbeteren van de leefbaarheid en of het welbevinden van inwoners in de wijken en dorpen. De kalenderjaarsubsidie is bedoeld voor activiteiten die gedurende het hele jaar plaats vinden. Daarnaast moeten de activiteiten bijdragen aan:

  • het zelf-organiserend vermogen van inwoners
  • het verbeteren van de sociale verbinding in de wijk of in het dorp.

Wat is het subsidieplafond?

Het voorlopige subsidieplafond voor 2022 is €10.725,-. Dit bedrag kan na het vaststellen van de begroting in november 2021 nog gewijzigd worden.

Een aanvraag voor een kalenderjaarsubsidie wijken en dorpen vraagt u aan via het formulier op deze pagina. U moet daarbij de volgende gegevens meesturen:

  • een projectplan: dit is een beschrijving van de activiteit(en) waarvoor u subsidie aanvraagt
  • een beschrijving hoe de activiteiten meehelpen aan het doel van de subsidie
  • een begroting van en een dekkingsplan voor de kosten van de activiteit(en). Het dekkingsplan bestaat uit een overzicht van bij anderen aangevraagde subsidies of vergoedingen voor dezelfde activiteiten. U moet hierbij melden wat de stand van zaken is van deze aanvragen
  • de stand van het egalisatiereserve

Aanvragen voor de kalenderjaarsubsidie wijken en dorpen moeten uiterlijk 1 oktober 2021 bij ons binnen zijn. Aanvragen die later binnenkomen, kunnen we niet behandelen.

Vraagt u als rechtspersoon subsidie aan?

Als u als rechtspersoon een subsidieaanvraag indient bij de gemeente Tiel, moet u ook de volgende gegevens meesturen:

  • een kopie van een bankafschrift maximaal 3 maanden oud (voor controle van naam, rekeningnummer en datum)
  • een recent uittreksel van de registratie bij de Kamer van Koophandel maximaal 6 maanden oud

Let op staatssteun!

Niet iedere organisatie ziet zichzelf waarschijnlijk als onderneming. Maar wanneer het gaat om subsidies dan is een onderneming iedere eenheid, ongeacht haar rechtsvorm of wijze van financiering, die een economische activiteit uitoefent. De Europese Commissie controleert op verboden staatssteun. Als steun van de gemeente achteraf toch niet is toegestaan dan moet het gehele bedrag worden teruggevorderd. Om van te voren goed te kunnen inschatten of sprake is van staatssteun vragen wij u de volgende gegevens meesturen:

  • een overzicht van subsidies, vergoedingen, of steun  die u ontvangt of al heeft ontvangen van overheden voor de activiteit(en) waarvoor u de subsidie aanvraagt
  • een verklaring als bedoeld in de verordening over de-minimissteun (de-minimisverklaring)

U kunt een voorbeeld en toelichting de-minimisverklaring downloaden:

Om uw aanspraak op de subsidie definitief te maken moet de gemeente uw subsidie vaststellen. Wat u hiervoor moet doen verschilt. In sommige gevallen moet u de gemeente na afloop van uw activiteiten uitleg geven over de besteding van het subsidiegeld. Dit wordt de verantwoording genoemd. Met het indienen van de verantwoording vraagt u de gemeente uw subsidie vast te stellen.

De gemeente stelt subsidies tot en met € 5.000,- meestal direct vast. Als niet direct wordt vastgesteld dan gebeurt dit alsnog automatisch vier weken nadat de activiteiten uiterlijk moeten zijn afgerond. Geef wijzigingen daarom direct door! In uw aanvraag heeft u aangegeven wanneer uw activiteit plaatsvindt. 

Het kan zijn dat de gemeente wil dat u laat zien dat de activiteiten waarvoor de subsidie is verleend, zijn uitgevoerd en/of dat de aan de subsidie verbonden voorwaarden zijn nageleefd. Als de gemeente dit wil, dan staat dit in de verleningsbeschikking. Hier staat dan ook in op welke datum de aanvraag tot vaststelling bij de gemeente binnen moet zijn. De gemeente stelt de subsidie binnen vier weken nadat de gevraagde informatie is gegeven vast.