Klacht tegen bestuurlijk en ambtelijk optreden

De gemeente Tiel heeft een klachtenverordening. Hierin staan de regels die gelden wanneer u een klacht heeft over de gemeente Tiel. Naast het indienen van een klacht over het gedrag van ambtenaren, kunt u ook een klacht indienen over de manier waarop de burgemeester, het college van burgemeester en wethouders of de gemeenteraad zich gedragen in de omgang met burgers en bedrijven. Zo kan het bijvoorbeeld voorkomen dat u zich door een ambtenaar van de gemeente Tiel niet prettig behandelt voelt of dat er maar geen reactie komt op een brief die u aan de gemeente gestuurd heeft.

Hoe werkt het?

De klachtencoördinator registreert de ingekomen klacht en beoordeelt of deze voldoet aan de vereisten voor het in behandeling nemen van een klacht.

  1. De klachtencoördinator bevestigt de ontvangst van uw klacht binnen een week.
  2. Als blijkt dat uw klacht niet voldoet aan de indieningsvereisten, dan ontvangt u een brief van de klachtencoördinator waarin dat is vermeld.
  3. Als uw klacht niet bij de gemeente thuishoort, wordt deze doorgezonden. Komt uw klacht niet in aanmerking voor behandeling, dan wordt u ook daarvan op de hoogte gebracht.

Als u een klacht indient die wel aan alle vereisten voldoet, dan wordt deze in behandeling genomen. In dat geval wordt uw klacht behandeld door iemand die niet betrokken is geweest bij de gedraging, waarop uw klacht betrekking heeft. Een uitzondering hierop bestaat wanneer uw klacht één van de bestuursorganen zelf betreft.

Oplossing

Uitgangspunt is dat altijd geprobeerd wordt om een oplossing te vinden. Dat gebeurt via een zogenaamde tevredenheidstoets. Een tevredenheidstoets bestaat in veel gevallen uit een gesprek met de informele klachtbehandelaar, waarbij u uw klacht kunt toelichten en de persoon over wie u de klacht heeft ingediend daarop kan reageren. Van het gesprek wordt een concept-verslag gemaakt. De tevredenheidstoets kan ook bestaan uit een mondelinge- of een schriftelijke behandeling van uw klacht.

In alle gevallen bepaalt u of verdere behandeling nodig is. Als u vindt dat uw klacht naar uw tevredenheid is behandeld, dan wordt uw klacht niet verder behandeld. Bent u niet tevreden, dan gaat uw klacht door naar de onafhankelijke klachtencommissie. Deze commissie is belast met de behandeling van- en advisering over klachten.

Wat moet ik doen?

Een klacht kunt u indienen via het online formulier, klik op de gele knop 'Aanvragen met DigiD' hierboven. U kunt een klacht ook mondeling of schriftelijk indienen bij de klachtencoördinator van de gemeente. U kunt de coördinator bereiken via het algemene telefoonnummer 0344 - 63 71 11 of stuur een mail naar ajz@bvowb.nl.

Aanvullende informatie

Nationale ombudsman

De gemeente Tiel is aangesloten bij de Nationale ombudsman. Dit betekent dat wanneer u niet tevreden bent over de klachtbehandeling door de gemeente Tiel, u de Nationale ombudsman kunt verzoeken om een onderzoek in te stellen naar de behandeling van uw klacht door de gemeente Tiel. Dit betekent dat u eerst een eventuele klacht over de gemeente Tiel bij de gemeente moet indienen voordat u de Nationale ombudsman inschakelt.

Wilt u meer weten over het indienen van een klacht bij de Nationale ombudsman, dan kunt u op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur bellen met het Bureau Nationale ombudsman.

De Nationale ombudsman
Antwoordnummer 10870
2501 WB  Den Haag
Telefoonnummer: 0800 - 33 555