Klachten over milieu

Bedrijven en instellingen moeten zich aan regels houden om hinder of overlast voor de omgeving te beperken. Toch kan het voorkomen dat er overlast ontstaat. Hierbij kan het gaan om geluidhinder, stankoverlast, stofhinder of verontreiniging van water, lucht of bodem.

Klacht veroorzaakt door een bedrijf of instelling

Wanneer u hinder of overlast ondervindt van een bedrijf of instelling kunt u dit als volgt melden:

  • Via het internet met behulp van het digitaal milieuklachtensysteem S@men.
  • Tijdens kantooruren bij de Omgevingsdienst Rivierenland¬† telefoonnummer (0344) 57 93 14 of per e-mail via: info@odrivierenland.nl
    Buiten kantooruren bij het Provinciaal Milieuklachten Centrum (MKIC), telefoon (026) 359 99 99.
  • Geluidsoverlast veroorzaakt door de horeca kunt u melden bij de politie, telefoon (0900) 88 44.

Klacht niet over bedrijf

Een (milieu)klacht die niet wordt veroorzaakt door een bedrijf, zoals klachten over zwerfvuil, groenonderhoud, onderhoud van wegen en trottoirs, vandalisme, etc. kunt melden bij de Bel & Herstellijn.

Bij constatering van het illegaal storten van afval of het onjuist aanbieden van huishoudelijke- of bedrijfsafvalstoffen kunt u tijdens werktijden de milieupolitie van de Afvalverwijdering Rivierenland bellen, telefoon (0345) 58 53 53.

Indien u vragen heeft over gezondheid en milieuverontreiniging kunt u contact opnemen met de Gemeentelijke gezondheidsdienst Rivierenland, telefoon (0344) 69 87 00.