Leerplicht

Kinderen van 5 tot 16 jaar zijn leerplichtig. Dit betekent dat zij volgens de wet naar school moeten. Zo kunnen zij zich voorbereiden op de maatschappij en de arbeidsmarkt. Jongeren die na hun 16e nog geen startkwalificatie hebben, moeten tot hun 18e onderwijs volgen. Gaat een kind niet naar school? Dan probeert de leerplichtambtenaar er alles aan te doen dit op te lossen.

Wat moet u weten

De gemeente Tiel wil jongeren zo lang mogelijk op school houden. Dit begint bij het voorkomen van spijbelen (schoolverzuim) en voortijdig schoolverlaten (schooluitval). De school doet een melding bij de gemeente wanneer een leerling spijbelt. De leerplichtambtenaar van de gemeente houdt toezicht op het verzuim.

 • Wanneer een kind 4 jaar wordt, mag het naar school.
 • Kinderen van 5 tot 16 jaar zijn leerplichtig. Zij moeten naar school.
 • Jongeren die na hun 16e nog geen startkwalificatie hebben, moeten tot hun 18e onderwijs volgen. Een startkwalificatie is een diploma havo, vwo of mbo (niveau 2 of hoger).
 • Op de website van Regio Rivierenlandexterne-link-icoon staan de belangrijkste regels uit de Leerplichtwet, onderverdeeld in de volgende categorieën: de leerplichtambtenaar, leerplicht en kwalificatieplicht, schoolverzuim, handhaving, toelating schorsing en verwijdering, extra verlof en vrijstellingen en vervangende leerplicht.
 • Bij spijbelen schakelt de school een leerplichtambtenaar in.

Meer informatie over leerplicht

 • Heeft u vragen over leerplicht, naar school gaan of schoolverzuim? Neem contact op met de leerplichtambtenaar, telefoon 0344 - 63 71 52 of via de mail: leerplicht@tiel.nl.
 • In de folder “iedereen naar school” leest u welke afspraken, rechten en plichten er gelden voor u, uw kind, de school en de leerplichtambtenaar. U kunt ook een exemplaar aanvragen bij de leerplichtambtenaar.
 • Doorstroomcoaches van het Doorstroompunt begeleiden jongeren die vroegtijdig school (dreigen te) verlaten. Meer informatie vindt u op het Doorstroompuntexterne-link-icoon.
 • Algemene Informatie vindt u ook op www.ingrado.nlexterne-link-icoon, brancheorganisatie leerplicht en voortijdig schoolverlaten.

Leerplicht en kwalificatieplicht

De leerplichtwetexterne-link-icoon geldt voor iedereen die in Nederland woont. Elk kind is leerplichtig vanaf het moment dat hij of zij 5 jaar is tot het einde van het schooljaar waarin een kind 16 jaar wordt. De meeste kinderen gaan al vanaf 4 jaar naar school.

Van 16 tot 18 jaar geldt de kwalificatieplichtexterne-link-icoon. Dit houdt in dat jongeren zonder startkwalificatie tot hun 18de verjaardag naar school moeten gaan. Een startkwalificatie is minimaal een diploma havo of mbo niveau 2. Tijdens de kwalificatieplicht gelden dezelfde regels als tijdens de leerplicht.

U bent als ouder/verzorger verplicht om een kind in te schrijven op een school. Vanaf 12 jaar is een kind ook zelf verantwoordelijk om naar school te gaan. Als uw kind dan niet naar school gaat, meldt de school dit aan de leerplichtambtenaar.

Niet meer leerplichtig (18-23 jaar)

Jongeren tussen de 18 en 23 jaar zijn niet meer leerplichtig. Als een jongere zonder diploma wordt uitgeschreven bij zijn of haar opleiding, meldt de school dit bij de Doorstroompuntexterne-link-icoon. Het is belangrijk voor de kansen op de arbeidsmarkt om schooluitval te voorkomen. Daarom meldt de school bij het Doorstroompunt ook wanneer een jongere verzuimt. Zij gaan in samenwerking met de school in gesprek met de jongere.

Jongeren zonder startkwalificatie die niet naar school gaan, worden geholpen door een trajectadviseur. Zij begeleiden jongeren naar school en/of werk. Daarnaast helpen zij jongeren die een langere periode geen schoolinschrijving hebben.

Schooluitval voorkomen

Met de kwalificatieplicht wil de overheid de schooluitval onder jongeren voorkomen en zorgen dat ze later een grotere kans hebben op een baan (ze gekwalificeerd zijn voor de arbeidsmarkt). Jongeren kunnen hun startkwalificatie ook halen door het te slagen voor hun mbo diploma.

Ouders en school kunnen van alles ondernemen om te voorkomen dat een leerling te vroeg van school gaat. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap helpt om voortijdig schoolverlaten te voorkomen. Op aanvalopschooluitval.nlexterne-link-icoon staat meer informatie.

Bijzonder verlof en vrijstelling leerplicht

In sommige situaties is bijzonder verlof (toegestaan verzuim) mogelijk. Dit kan bijvoorbeeld voor een huwelijk of begrafenis. Wilt u bijzonder verlof van 10 dagen of minder aanvragen, dan kunt u terecht bij de school van uw kind. Bijzonder verlof voor méér dan 10 dagen vraagt u aan bij de gemeente. Op de website van de Rijksoverheid vindt u meer informatie over bijzonder verlofexterne-link-icoon.

Vrijstelling van de leerplicht

Kinderen tussen 5 en 16 jaar moeten in Nederland verplicht naar school. Er zijn bijzondere omstandigheden waardoor kinderen niet op een school ingeschreven hoeven te worden. De gemeente kan uw kind dan vrijstelling van de leerplicht geven. Dit kan bijvoorbeeld:

 • bij lichamelijke of psychische ongeschiktheid. De gemeente heeft dan een verklaring van een arts of een psycholoog nodig.
 • als uw kind staat ingeschreven op een school in het buitenland
 • bij bezwaren tegen de levensbeschouwelijke richting van scholen in uw buurt
 • U leidt een trekkend bestaan. Bijvoorbeeld als kermisexploitant of circusmedewerker

De vrijstelling geldt voor 1 schooljaar. Bij ernstige lichamelijke of psychische klachten kan een langere vrijstelling gelden. Op website van de Rijksoverheid vindt u meer informatie over vrijstellingexterne-link-icoon.