Onroerendezaakbelasting

Onroerendezaakbelasting (OZB) is een belasting die huiseigenaren jaarlijks aan de gemeente betalen. Deze belasting is net als andere gemeentelijke belastingverordeningen en de Wet waardering onroerende zaken (WOZ) overgedragen aan de Belastingsamenwerking Rivierenland (BSR), die voor de uitvoering zorg draagt.

In het kader van de wet WOZ zijn alle onroerende zaken gewaardeerd met als waardepeildatum 1 januari van het voorafgaande jaar. Deze WOZ-waarde is geldig vanaf 1 januari tot 31 december van dit jaar. U vindt de vastgestelde WOZ-waarde terug als afzonderlijke regel op uw aanslagbiljet van de BSRexterne-link-icoon. De WOZ-waarde is bepalend voor de hoogte van de aanslag onroerendezaakbelastingen.

Soorten en kosten onroerendezaakbelasting

Er zijn twee onroerende zaakbelastingen:

1. Gebruikersbelasting

Indien u op 1 januari een gebouw in gebruik heeft, moet u deze gebruikersbelasting over dat hele jaar betalen. Verhuizen in de loop van het jaar heeft daar geen invloed op.

2. Eigenarenbelasting

Indien u op 1 januari eigenaar, erfpachter, opstalhouder of vruchtgebruiker was van een woning of een gebouw moet u deze belasting over het hele jaar betalen. Verkoop in de loop van het jaar heeft daar geen invloed op.

Kosten

Voor woningen en niet-woningen worden verschillende tarieven gehanteerd. De tariefindeling woning en niet-woning wordt gemaakt op basis van de waardeverdeling binnen het belastingobject. Er is sprake van een woning, als de waarde van het deel dat tot woning dient voor meer dan 70 procent deel uitmaakt van de waarde van het gehele object.

Dit betekent voor de Tielse tarieven 2024 het volgende:

  • gebruikers niet-woningen -  0,2500 procent van WOZ -waarde
  • eigenaren niet-woningen -  0,3274 procent van WOZ -waarde
  • eigenaren woningen - 0,0989 procent van WOZ -waarde

Taxatieverslag

In het taxatieverslag vindt u meer informatie over de gegevens die BSR heeft gebruikt om de WOZ-waarde te bepalen. U kunt het verslag via de website van de BSRexterne-link-icoon opvragen.

Bezwaarmogelijkheid

Tegen de hoogte van de vastgestelde waarde kunt u jaarlijks digitaal of schriftelijk bezwaar maken. Staat de WOZ-beschikking op het aanslagbiljet van? Dan kunt u uw bezwaar indienen bij de BSR binnen 6 weken na ontvangst van de aanslag.

Vragen?

Voor vragen over de WOZ-waarde van uw woning of de onroerendezaakbelasting kunt u terecht bij de BSR. Meer informatie vindt u op de website van de BSRexterne-link-icoon.

Adresgegevens BSR
Stationsstraat 4-8
4001 CE Tiel
Postadres: Postbus 18, 4000 AA Tiel
Telefoon: 0344 -70 47 04