Productiesubsidie amateurkunst

De gemeente wil ervoor zorgen dat Tiel zoveel mogelijk actieve en veerkrachtige inwoners krijgt en behoudt door middel van deelname aan cultuur. Ook wil de gemeente investeren in een levendige en aantrekkelijke stad en in de aantrekkingskracht en kwaliteit van het stadscentrum. Daarom verleent de gemeente subsidie voor producties amateurkunst die hieraan meehelpen.

Subsidie kan worden aangevraagd door natuurlijke personen, vrijwilligersorganisaties, stichtingen, verenigingen en andere non-profitorganisaties.

Wilt u hierover meer informatie, dan kunt u contact opnemen met de evenementen coördinator of adviseur cultuur via: subsidies@tiel.nl.

Voor de productiesubsidie amateurkunst gelden de regels uit de Algemene Subsidieverordening Tiel 2020. Ook gelden de regels uit de Deelverordening cultuur en evenementen Tiel 2020.

De gemeente verstrekt alleen subsidies voor producties die bijdragen aan één van de volgende doelstellingen:

 1. Meer culturele activiteiten die bijdragen aan de profilering van Tiel en de aantrekkingskracht en de verblijfskwaliteit van de binnenstad.
 2. Het vergroten en behouden van actieve en veerkrachtige inwoners door cultuurparticipatie.

Een productie is een voorstelling of concert dat door verenigingen of andere non-profitorganisaties bestaande uit overwegend amateurs zelf wordt ontwikkeld, geproduceerd en uitgevoerd.

Afhankelijk aan welk doel uw productie bijdraagt gelden er criteria waaraan u moet voldoen. Met uw productie moet u aan in ieder geval drie criteria voldoen om subsidie te kunnen ontvangen. Hieronder vindt u de criteria per deelverordening.

1. Criteria bij doelstelling 1: meer culturele activiteiten die bijdragen aan de profilering van Tiel en de aantrekkingskracht en de verblijfskwaliteit van de binnenstad.

 • de productie levert een bijdrage aan het imago van de stad door de aandacht te vestigen op de betekenis van Tiel als fruitstad of stad aan de Waal met een rijke historie
 • de productie voegt iets nieuws toe aan de bestaande culturele activiteiten in de binnenstad of heeft vernieuwende onderdelen
 • de productie is een productie op het gebied van podiumkunsten die tot stand komt met medewerking van hoofdzakelijk amateurkunstenaars en wordt uitgevoerd op een van de podia in de binnenstad
 • de productie is het resultaat van cultureel ondernemerschap en nauwe samenwerking met (andere) lokale partijen
 • de productie is toegankelijk voor een brede doelgroep

2. Criteria bij doelstelling 2: Het vergroten en behouden van actieve en veerkrachtige inwoners door cultuurparticipatie.

 • de productie voegt iets nieuws toe aan het reeds bestaande culturele aanbod in (een van de wijken van) Tiel, of heeft vernieuwende elementen in zich
 • de productie wordt (mede) door jongeren ontwikkeld en richt zich op cultuurparticipatie door jongeren
 • de productie richt zich op ouderen en/of gehandicapten draagt bij aan de preventie van sociaal isolement en eenzaamheid
 • de productie wordt (mede) ontwikkeld door een lokale of regionale vereniging op het gebied van amateurkunst uit Tiel
 • de productie stimuleert de interesse in cultuur

Wat is de maximale hoogte van de subsidie?

De subsidie voor het zelf ontwikkelen, produceren en uitvoeren van voorstellingen en concerten bedraagt maximaal € 7.500,- per productie. Voor de volgende onderdelen van de productie kan subsidie worden verleend:

 • Honorariumkosten voor professionele inbreng en ondersteuning voor de productie. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de kosten voor een dirigent, regisseur, choreograaf, artistiek team en of de kosten voor de inhuur van een begeleidingsorkest of professionele solisten.
  Maximaal 20% van deze kosten is subsidiabel met een maximum bedrag van € 3.000,- per productie.
 • Kosten voor het verlenen van een compositieopdracht, choreografieopdracht of het schrijven van het script. Maximaal 20% van deze kosten is subsidiabel met een maximum bedrag van € 2.000,- per productie.
 • Kosten van de zaalhuur inclusief technische ondersteuning. Maximaal 40% van deze kosten is subsidiabel met een maximum van: 
  € 1.500,- voor een productie waarbij de zaal één dag wordt gebruikt
  € 2.500,- voor een productie waarbij een zaal twee of meer dagen wordt gebruikt

Een aanvraag voor een productiesubsidie amateurkunst doet u via het formulier op deze pagina. U moet daarbij de volgende documenten meesturen:

 • een projectplan: dit is een beschrijving van de activiteit(en) waarvoor u subsidie aanvraagt met een beschrijving hoe de activiteit(en) meehelpen aan het doel van de subsidie
 • een begroting van en een dekkingsplan voor de kosten van de activiteit(en). Het dekkingsplan bestaat uit een overzicht van bij anderen aangevraagde subsidies of vergoedingen voor dezelfde activiteiten. U moet hierbij melden wat de stand van zaken is van deze aanvragen

Doet u voor het eerst een aanvraag als rechtspersoon?

Vraagt u voor het eerst subsidie aan, dan stuurt u de volgende gegevens mee:

 • een kopie van een bankafschrift
 • een uittreksel van de registratie bij de Kamer van Koophandel

Wanneer u uw aanvraag op zijn laatst moet hebben ingediend hangt af van wanneer uw productie plaatsvindt.

Uw productie vindt plaats in januari of in februari

Dan moet u uw aanvraag op zijn laatst op 1 oktober het jaar daarvoor bij de gemeente hebben ingediend. U ontvangt dan uiterlijk op 1 november van het jaar daarvoor een beslissing van de gemeente.

Uw productie vindt plaats in maart t/m december

Dan moet u uw aanvraag op zijn laatst op 1 december van het jaar daarvoor bij de gemeente hebben ingediend. U ontvangt dan uiterlijk op 1 februari van dat jaar een beslissing van de gemeente.

Om uw aanspraak op de subsidie definitief te maken moet de gemeente uw subsidie vaststellen. Wat u hiervoor moet doen verschilt. In sommige gevallen moet u de gemeente na afloop van uw activiteiten uitleg geven over de besteding van het subsidiegeld. Dit wordt de verantwoording genoemd. Met het indienen van de verantwoording vraagt u de gemeente de subsidie vast te stellen. 

De gemeente stelt subsidies tot en met € 5.000 meestal direct vast. Als niet direct wordt vastgesteld dan gebeurt dit alsnog automatisch vier weken nadat de activiteiten uiterlijk moeten zijn afgerond. Geef wijzigingen daarom direct door! In uw aanvraag heeft u aangegeven wanneer uw activiteit plaatsvindt. 

Het kan zijn dat de gemeente wil dat u laat zien dat de activiteiten waarvoor de subsidie is verleend, zijn uitgevoerd en/of dat de aan de subsidie verbonden voorwaarden zijn nageleefd. Als de gemeente dit wil, dan staat dit in de verleningsbeschikking. Hier staat dan ook in op welke datum de aanvraag tot vaststelling bij de gemeente binnen moet zijn. De gemeente stelt de subsidie binnen vier weken nadat de gevraagde informatie is gegeven vast.

Is uw subsidie hoger dan € 5.000 ?

Als het bedrag hoger is dan € 5.000,- moet u altijd een verantwoording indienen. Dit moet u uiterlijk zes weken nadat uw productie heeft plaatsgevonden doen. U moet daarbij de volgende gegevens meesturen:

 • een inhoudelijk verslag waaruit blijkt voor welk deel de gesubsidieerde activiteiten zijn uitgevoerd en aan de regels is voldaan
 • een overzicht van de gesubsidieerde activiteiten en de hieraan verbonden uitgaven en inkomsten in de vorm van een financieel verslag of jaarrekening