Subsidie voor integratie en participatie

Gemeente Tiel wil de integratie en de zelfredzaamheid van inwoners verbeteren. De gemeente wil vrijwilligersorganisaties en verenigingen aanmoedigen meer activiteiten te organiseren die hieraan meehelpen. Hiervoor stelt de gemeente een subsidie van maximaal € 2.500, - beschikbaar per vereniging.

De gemeente wil vrijwilligersorganisaties en verenigingen aanmoedigen meer activiteiten te organiseren die hieraan meehelpen.  Wilt u hierover meer informatie, dan kunt u contact opnemen via: subsidies@tiel.nl.

Bij subsidies voor integratie en participatie gelden de regels uit de Algemene subsidieverordening Tiel 2020. Ook gelden de regels uit de Deelverordening Integratie en Participatie Tiel 2020.

Lees de tekst hieronder goed door voor u het formulier start. Zo weet u welke bijlagen u gereed moet hebben.

De gemeente verstrekt alleen subsidies voor activiteiten die bijdragen aan het doel: het vergroten van de integratie en zelfredzaamheid van inwoners en waarvoor geldt dat zij:

 • meewerken aan de integratie, emancipatie of participatie van de leden van de eigen groep in Tiel
 • open staan voor iedereen van de eigen bevolkingsgroep (mannen en vrouwen) en voor leden van andere bevolkingsgroepen
 • gericht zijn op samenwerking met bijvoorbeeld andere (zelf)organisaties
 • meewerken aan gesprekken en verbinding tussen groepen, opbouw van netwerken en het mogelijk maken van het gesprek over de kernwaarden van de democratische staat en die gericht zijn op het uitvoeren van inloop, ontmoeting en ondersteuningsactiviteiten voor kwetsbare groepen. Het gaat hierbij om organisaties als voor vroegere migranten en organisaties van vroegere vluchtelingen. De achterban van deze organisaties kunnen door taalproblemen niet altijd de weg vinden naar hulp of ondersteuning.

Als u activiteiten organiseert moet dit altijd samen met andere partijen zijn. Er moet ook vraag naar zijn. Dit moet u kunnen laten zien. Ook moeten de activiteiten ten minste gericht zijn op:

 • het bieden van praktische hulp en steun en/of
 • het ontdekken van talenten bij jeugdigen en/of
 • het vergroten en onderhouden van vaardigheden.

Tot slot moeten de activiteiten meehelpen aan één of meerdere van de onderstaande onderwerpen:

 1. Het bevorderen van integratie en participatie

  Dit thema gaat over meedoen in de samenleving via arbeid of dagbesteding, onderwijs, onderlinge hulp, vrijwilligerswerk, in verenigingen en sociale netwerken.

2. Ondersteuning opvoeding en ontwikkeling

Dit thema gaat over het ondersteunen van ouders bij de opvoeding. Ouders kunnen met hulp hun kinderen om een optimale ontwikkeling van de kinderen te bewerkstelligen en gaat het over ondersteuning van jeugdigen zodat zij optimaal kunnen ontwikkelen en hun talenten kunnen ontplooien.

3. Ouderbetrokkenheid van ouders in de schoolloopbaan

Dit thema gaat over het vergroten van de belangstelling van de ouders bij de begeleiding van hun eigen kind, bij de groep waarin hun kind zit en bij de peuterspeelzaal of school als geheel. 

4. Bevorderen van het sociaal netwerk

Dit thema gaat over de mensen om je heen die je hulp bieden als je dat nodig hebt (familie, vrienden, kennissen en collega’s). Het gaat er in dit thema om dit sociale netwerk te vergroten en te versterken.

Wat is het subsidieplafond?

Het voorlopige subsidieplafond voor 2022 is vastgesteld op € 14.625,-, maar dit bedrag kan na het vaststellen van de begroting in november 2021 nog wijzigen. Als het subsidieplafond wordt bereikt dan vindt de verstrekking plaats in de volgorde van een door burgemeester en wethouders aangebrachte rangschikking tot het subsidieplafond is bereikt. 

Bij de rangschikking van de aanvragen kennen burgemeester en wethouders punten toe aan de hand van de volgende aspecten:

 • de mate waarin de activiteit bijdraagt aan het doel van deze deelverordening (0 tot 3 punten)
 • de mate waarin de activiteiten bijdragen aan de thema’s (0 tot 2 punten)
 • de mate waarin de kosten in verhouding staan tot de beoogde resultaten (0 tot 2)
 • de mate waarin de organisatie in de aanvraag blijk geeft over verbinding met (maatschappelijke organisaties in) Tiel te beschikken (0 of 1 punt)
 • de mate waarin bij de voorbereiding en uitvoering van activiteiten de betrokkenheid van bewoners is geborgd (0 of 1 punt)

Als u een subsidie wilt aanvragen, dan doet u dit via het formulier op deze pagina. U moet daarbij de volgende gegevens meesturen:

 • een projectplan waarin u de activiteit(en) beschrijft waarvoor subsidie wordt aangevraagd en hoe de activiteiten meehelpen aan het doel van de deelverordening
 • een begroting van de activiteiten
 • een dekkingsplan waarin duidelijk wordt hoe u de kosten van de activiteit betaalt. Het dekkingsplan bestaat uit een overzicht van bij anderen aangevraagde subsidies of vergoedingen voor dezelfde activiteiten. U moet hierbij melden wat de stand van zaken is van deze aanvragen.
 • de jaarlijkse begroting van uw organisatie of vereniging
 • de stand van het egalisatiereserve op het moment van aanvragen

Vraagt u als rechtspersoon subsidie aan?

Als u als rechtspersoon een subsidieaanvraag indient bij de gemeente Tiel, moet u ook de volgende gegevens meesturen:

 • een kopie van een bankafschrift maximaal 3 maanden oud (voor controle van naam, rekeningnummer en datum)
 • een recent uittreksel van de registratie bij de Kamer van Koophandel maximaal 6 maanden oud

Let op staatssteun!

Niet iedere organisatie ziet zichzelf waarschijnlijk als onderneming. Maar wanneer het gaat om subsidies dan is een onderneming iedere eenheid, ongeacht haar rechtsvorm of wijze van financiering, die een economische activiteit uitoefent. De Europese Commissie controleert op verboden staatssteun. Als steun van de gemeente achteraf toch niet is toegestaan dan moet het gehele bedrag worden teruggevorderd. Om van te voren goed te kunnen inschatten of sprake is van staatssteun vragen wij u de volgende gegevens meesturen:

 • een overzicht van subsidies, vergoedingen, of steun  die u ontvangt of al heeft ontvangen van overheden voor de activiteit(en) waarvoor u de subsidie aanvraagt.
 • een verklaring als bedoeld in de verordening over de-minimissteun (de-minimisverklaring)

U kunt een voorbeeld en toelichting de-minimisverklaring downloaden:

Wanneer moet uw aanvraag bij ons binnen zijn?

Uw aanvraag moet uiterlijk op 1 oktober 2021 bij ons binnen zijn. Aanvragen die na deze datum bij ons binnen zijn gekomen, worden afgewezen.

Om uw aanspraak op de subsidie definitief te maken moet de gemeente uw subsidie vaststellen. Wat u hiervoor moet doen verschilt. In sommige gevallen moet u de gemeente na afloop van uw activiteiten uitleg geven over de besteding van het subsidiegeld. Dit wordt de eindverantwoording genoemd. Met het indienen van de verantwoording doet u een aanvraag tot vaststelling van uw subsidie.

Eindverantwoording

Onder deze deelverordening kan tot € 2.500,- per (boek)jaar subsidie worden aangevraagd. De gemeente stelt subsidies tot en met € 5.000 meestal direct vast. Als niet direct wordt vastgesteld dan gebeurt dit alsnog automatisch vier weken nadat de activiteiten uiterlijk moeten zijn afgerond. Geef wijzigingen dus direct door! In uw aanvraag heeft u aangegeven wanneer uw activiteit plaatsvindt. 

Het kan zijn dat de gemeente wil dat u laat zien dat de activiteiten waarvoor de subsidie is verleend, zijn uitgevoerd en/of dat de aan de subsidie verbonden voorwaarden zijn nageleefd. Als de gemeente dit wil, dan staat dit in de verleningsbeschikking. Hier staat dan ook in op welke datum de aanvraag tot vaststelling bij de gemeente binnen moet zijn. De gemeente stelt de subsidie binnen vier weken nadat de gevraagde informatie is gegeven vast.