Tiel West - Herontwikkeling locatie Kwadrant

Het Bestemmingsplan Tiel West - Herontwikkeling locatie Kwadrant betreft de locatie van het voormalig winkelcentrum Kwadrant in Tiel.

Aanleiding

In de raadsvergadering van 28 april 2022 is besloten om voor het terrein aan de Nieuwe Tielseweg (voormalig winkelcentrum Kwadrant) een voorbereidingsbesluit te nemen. Dit besluit is ingegaan op 4 mei 2022.

Doel van dit besluit was om op deze locatie woningbouw mogelijk te maken en andere invullingen te voorkomen. In het ontwerp bestemmingsplan zijn kaders vastgelegd voor de gewenste woningbouwontwikkeling.

Er is gekozen voor een bestemmingsplan met uitwerkingsplicht omdat er nog geen overeenstemming over een bouwplan is. Om dit mogelijk te maken is een nieuw bestemmingsplan opgesteld waarbinnen dit planologisch-juridisch geregeld wordt.

Procedure

Voor dit plan is het ontwerp bestemmingsplan Tiel West – Hertontwikkeling locatie Kwadrant opgesteld.

U kunt het ontwerp bestemmingsplan inzien via www.ruimtelijkeplannen.nl

Indienen zienswijze

In de periode van 28 april tot en met 8 juni 2023 kunt u reageren op het ontwerp bestemmingsplan Tiel West - Herontwikkeling locatie Kwadrant middels een zienswijze. Dit kan op de volgende manieren:

 • Schriftelijk
  Stuur uw zienswijze (per brief) naar de raad van de gemeente Tiel
  Postbus 6325, 4000 HH Tiel
  o.v.v. ‘Zienswijze Ontwerp bestemmingsplan Tiel West – Herontwikkeling locatie Kwadrant’.
 • De zienswijzenbrief moet door u zijn ondertekend en ten minste uw naam, adres en woonplaats (en indien mogelijk uw telefoonnummer) bevatten.
 • Mondeling
  Neem contact op met de gemeente Tiel, mevrouw Rispens via 06 -11 16 74 86.

Het indienen van een zienswijze per e-mail is niet mogelijk.

Ter Inzage Legging

Het ontwerp bestemmingsplan en het m.e.r.-beoordelingsbesluit liggen vanaf 28 april 2023 tot en met 8 juni 2023 ter inzage liggen in het stadhuis, Achterweg 2 in Tiel.

Milieu Effect Rapportage

Op 11 april 2023 heeft het college van Burgemeester en Wethouders besloten dat voor dit bestemmingsplan geen Milieu Effect Rapportage (m.e.r.) hoeft te worden vastgesteld.

Op basis van de beschrijving van de milieueffecten (aanmeldnotitie) worden geen gevolgen voor het milieu verwacht die zo groot zijn dat het opstellen van een Milieu Effect Rapportage (m.e.r.) noodzakelijk is.

Het Milieu Effect Rapportage (m.e.r.) beoordelingsbesluit is een voorbereidingsbesluit voor het nieuwe bestemmingsplan. Tegen dit besluit kan geen bezwaar of beroep worden ingediend. Een eventuele reactie op dit besluit kunt u wel geven in een zienswijze op het ontwerp bestemmingsplan.

Meer informatie

Wilt u meer weten over dit ontwerp bestemmingsplan? Dan kunt u  op maandag en donderdag tussen 8.30-12.30 uur een afspraak maken bij het Omgevingsloket via telefoonnummer (0344) 637 167. U kunt uw vragen ook per e-mail stellen: omgevingsloket@tiel.nl.