Tiel West - Herontwikkeling locatie Kwadrant

Het Bestemmingsplan Tiel West - Herontwikkeling locatie Kwadrant betreft de locatie van het voormalig winkelcentrum Kwadrant in Tiel.

Aanleiding

In de raadsvergadering van 28 april 2022 is besloten om voor het terrein aan de Nieuwe Tielseweg (voormalig winkelcentrum Kwadrant) een voorbereidingsbesluit te nemen. Dit besluit is ingegaan op 4 mei 2022.

Doel van dit besluit was om op deze locatie woningbouw mogelijk te maken en andere invullingen te voorkomen. In het ontwerp bestemmingsplan zijn kaders vastgelegd voor de gewenste woningbouwontwikkeling.

Er is gekozen voor een bestemmingsplan met uitwerkingsplicht omdat er nog geen overeenstemming over een bouwplan is. Om dit mogelijk te maken is een nieuw bestemmingsplan opgesteld waarbinnen dit planologisch-juridisch geregeld wordt.

Procedure

Het m.e.r.-beoordelingsbesluit en het ontwerp bestemmingsplan hebben van 28 april 2023 tot en met 8 juni 2023 ter inzage gelegen. In deze periode zijn in totaal twee zienswijzen ingediend tegen het bestemmingsplan.

Vastgesteld

De gemeenteraad heeft op 30 augustus 2023 het bestemmingsplan Tiel West – Herontwikkeling locatie Kwadrant vastgesteld. De raad heeft het bestemmingsplan op één onderdeel gewijzigd vastgesteld ten opzichte van het ontwerp bestemmingsplan.
Het betreft:

  • Het toevoegen van een aanduiding in de regels, om binnen de groenbestemming één ontsluiting van het woongebied mogelijk te maken.

Stukken inzien

Het bestemmingsplan en het raadsbesluit liggen van 11 oktober tot en met 21 november 2023 ter inzage in het stadhuis, Achterweg 2 in Tiel. Als u toelichting wilt op het bestemmingsplan kunt u telefonisch een afspraak maken bij het Omgevingsloket (0344) 637167 (bereikbaar maandag en donderdag van 08.30-12.30 u). Ook is het mogelijk om via e-mail uw vragen te stellen op omgevingsloket@tiel.nl. Daarnaast is het plan te raadplegen op de website ruimtelijkeplannen.nlexterne-link-icoon en via de website van de gemeenteexterne-link-icoon

Beroep instellen

In de periode 11 oktober tot en met 21 november 2023 kan beroep worden ingesteld bij de Raad van State door:

  • een belanghebbende;
  • een niet-belanghebbende die tijdig een zienswijze heeft ingediend tegen het ontwerp bestemmingsplan.

Een beroepschrift voor de Raad van State stuurt u naar: Raad van State, t.a.v. Afdeling Bestuursrechtspraak, postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Binnen de beroepstermijn kan tevens een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, waardoor het bestemmingsplan niet in werking treedt totdat op het verzoek is beslist.

Als geen voorlopige voorziening is aangevraagd treedt het bestemmingsplan in werking op 22 november 2023.