Toekomstvisie

De gemeente Tiel heeft een strategische visie ontwikkeld die richting geeft aan de toekomstige programmabegroting en de daarbij behorende uitgewerkte beleidskaders toetst. Via onderstaande button kunt u het complete document Toekomstvisie Tiel lezen.

Thema's

Investeren in de openbare ruimte in de wijken en dorpen en een aantrekkelijk centrum. Aandacht voor de belangrijke punten van de Tielse economie:

  • logistiek & handel
  • toerisme & recreatie/vrije tijd

Voorrang geven aan vroegtijdige hulp aan en het activeren van inwoners, zodat zij mee kunnen (blijven) doen in de samenleving. Op deze thema’s gaat de gemeente zich richten in de beleidskeuzes die zij de komende jaren maakt.

Toekomst van de gemeente

Samen met inwoners, ondernemers en organisaties gaat de gemeente zich op de volgende zaken richten:

  • Regionale samenwerking: de gemeente gaat in gesprek met de regio en provincie over gemeenschappelijkheid en een regionale agenda. De gemeente blijft zich inzetten voor een krachtige samenwerking in Fruitdelta Rivierenland. En onderzoekt daarnaast ook de kansen en mogelijkheden voor afstemming met nabijgelegen gemeenten in de Betuwe.
  • Investeringsruimte: ondanks de financieel situatie, maakt de gemeente een investeringsagenda. Om te kunnen investeren in projecten en plannen die bijdragen aan het bereiken van de doelen van de toekomstvisie.
  • Borging van de continuïteit van de visie: de burgemeester coördineert de toekomstvisie en een raadswerkgroep gaat de uitvoering van de toekomstvisie monitoren.

Alle nieuwe voorstellen voor de projecten en plannen toetst de gemeente voortaan aan de bijdrage die zij leveren aan de doelen van de Toekomstvisie. 

Een toekomst waarin Tiel een gemeente is waarin mensen graag wonen, recreëren en werken, waarin de stad een duidelijk gezicht heeft en samenwerkt met en in de regio.