Transformatiesubsidie

Een transformatiesubsidie kan worden toegekend aan een eigenaar van leegstand vastgoed met een detailhandelsbestemming in de aanloopstraten voor het verbouwen/aanpassen van de begane grond van zijn vastgoedobject naar een andere functie, niet zijnde detailhandel, horeca of wonen. Deze vergoeding is bedoeld voor het opstellen van een schetsplan en om de (ver)bouwkosten gedeeltelijk te vergoeden.

Aanvragen

De aanvraag voor een subsidie in het kader van deze stimuleringsregeling dient minimaal acht weken voorafgaand aan de transformatie schriftelijk te worden ingediend bij het college. U moet daarbij de volgende gegevens meesturen:

 • een kopie van een geldig identiteitsbewijs van de eigenaar;
 • een uittreksel met eigendomsinformatie van het kadaster;
 • een bewijs dat het winkelpand al meer dan één jaar leeg staat;
 • een transformatieplan waarin het bouwplan wordt weergegeven;
 • een begroting met daarin de transformatiekosten;
 • een de-minimisverklaring.

Voorwaarden

 • Aan de eigenaar van leegstaand vastgoed met een detailhandelsbestemming in de aanloopstraten kan per vastgoedobject maximaal één transformatiesubsidie worden verleend voor het verbouwen/aanpassen van de begane grond van dat vastgoedobject naar een andere functie, niet zijnde detailhandel, horeca of wonen.
 • Het winkelpand met de bestemming detailhandel moet zijn gelegen in de aanloopstraten en aantoonbaar al meer dan één jaar leeg staan;
 • Het bouwplan heeft tot doel om de begane grond van het pand te transformeren naar een andere functie, niet zijnde detailhandel, horeca of wonen. Het college bepaalt of de plannen tot transformatie in aanmerking komen voor subsidie;
 • De eigenaar geeft zelf invulling aan de nieuwe functie of toont door middel van een huurovereenkomst aan dat een andere partij invulling zal geven aan de nieuwe functie.
 • Voor subsidie komen de redelijk gemaakte kosten in aanmerking die direct verbonden zijn met de uitvoering van de activiteit, waaronder:
  • de kosten voor het maken van een schetsplan;
  • de (ver)bouwkosten.
 • Niet voor subsidie in aanmerking komen de kosten die door de subsidieontvanger zijn gemaakt vóór die indiening van de aanvraag.
 • De pandeigenaar doet afstand van de bestemming detailhandel van zijn pand bij de eerstvolgende herziening van het geldende bestemmingsplan.
 • De eigenaar zal bij zijn rechtsopvolgers bedingen dat de locatie tot aan de aanpassing van het bestemmingsplan niet opnieuw in gebruik zal worden genomen voor de bestemming detailhandel en alleen gebruikt zal worden voor doeleinden die passen binnen de toekomstige bestemming.
 • De eigenaar ziet af van de mogelijkheid om een planschadeclaim in te dienen.
 • De verplaatsing moet binnen 6 maanden nadat de subsidie is verleend zijn gerealiseerd.

Hoogte van de subsidie

 • De subsidie bedraagt 50% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 20.000,- per transformatie.
 • Voor subsidies tot € 5.000,- dient de aanvrager binnen twee maanden nadat de gesubsidieerde activiteiten zijn afgerond een verzoek in voor het vaststellen van de subsidie. De aanvrager stuurt hierbij mee een verantwoording dat:
  • de activiteiten, waarvoor de subsidie wordt verstrekt, zijn verricht en/of;
  • dat is voldaan aan de aan de subsidie verbonden verplichtingen.

Subsidies hoger dan € 5.000

Een verzoek om vaststelling van de transformatiesubsidie van meer dan € 5.000,- moet binnen twee maanden nadat het vastgoedobject na transformatie voor de nieuwe functie in gebruik is genomen, bij het college worden ingediend. De aanvrager stuurt bij het verzoek om vaststelling mee:

 • een inhoudelijk verslag waaruit blijkt in hoeverre de gesubsidieerde activiteiten zijn verricht en aan de verplichtingen is voldaan;
 • een overzicht van de gesubsidieerde activiteiten en de hieraan verbonden uitgaven en inkomsten in de vorm van een financieel verslag of jaarrekening met een kopie van de facturen.