Veelgestelde vragen tijdelijke huisvesting

Veelgestelde vragen en antwoorden

Statushouders zijn mensen die erkend zijn als vluchteling. Na onderzoek door de IND hebben zij  vergunning om in Nederland te blijven. Iedere gemeente in Nederland heeft de taak om een aantal statushouders te huisvesten, de zogenoemde taakstelling.

Urgent woningzoekenden zijn inwoners die op korte termijn andere woonruimte nodig hebben. Bijvoorbeeld door een scheiding.

Het oude schoolgebouw is eigendom van de gemeente en het staat leeg. Daardoor is het op korte termijn beschikbaar. De locatie ligt centraal met voorzieningen zoals winkels en openbaar vervoer op loopafstand.

De Rijksoverheid heeft alle Veiligheidsregio’s gevraagd om tijdelijke huisvesting te regelen voor vluchtelingen uit Oekraine. Ook wij nemen daarin onze verantwoordelijkheid. Op basis van dezelfde afwegingscriteria die gebruikt zijn bij het Hooibeestje en de woonunits, heeft het college opnieuw naar locaties gekeken. Het college wil het oude schoolgebouw gebruiken voor de huisvesting van vluchtelingen uit Oekraïne, statushouders en urgent woningzoekenden.

De locatie en doelgroep staan niet ter discussie. We gaan graag met de buren in gesprek over hoe we de tijdelijke huisvesting zo goed mogelijk inpassen in de omgeving.

Dit is een taak die het Rijk bij de gemeenten heeft gelegd. Ook wij moeten én willen deze mensen opvangen. Daarbij houden we zo veel mogelijk rekening met een goede spreiding . We zien ook dat er inwoners zijn die op korte termijn andere woonruimte nodig hebben bijvoorbeeld als gevolg van een scheiding. Op deze locatie willen we ook woonruimte voor hen realiseren.

De huisvesting is tijdelijk. De meeste Oekraïners willen terug naar Oekraïne zodra dat weer kan. Statushouders willen we zo snel mogelijk in gewone woningen plaatsen maar die zijn nu nog niet beschikbaar. We willen dit mooie gebouw zo verbouwen dat het ook op de langere termijn geschikt is voor Tielse woningzoekenden als de tijdelijke opvang niet meer nodig is.

Er komen gezinnen en kinderen, maar ook alleenstaanden. Wie er komt, kunnen we niet van te voren zeggen.

Voor Oekraïners is de huisvesting gratis en energiekosten worden ook betaald. Daar tegenover staat dat zij slechts leefgeld krijgen. Dat wil zeggen, geld voor kleren, eten en dergelijke dingen. Als iemand gaat werken vervalt het leefgeld.

Statushouders zijn mensen die recht hebben hier te wonen en ook alle plichten hebben die daarbij horen. Zij krijgen een uitkering als ze niet werken. Daarvan moeten ze net als andere inwoners van Tiel, vaste lasten betalen en in het levensonderhoud voorzien. Zij moeten dus ook de huur en energiekosten betalen. Dat geldt ook voor de urgent woningzoekenden die op deze locatie terecht kunnen.

De locatie moet nog geschikt gemaakt worden voor bewoning. In april start de aannemer met de werkzaamheden. Op zijn vroegst verwachten we begin juli de eerste mensen een tijdelijke woonplek te kunnen bieden.

Nee, het oude schoolgebouw gebruiken we alleen voor de tijdelijke huisvesting van Oekraïense vluchtelingen, voor statushouders en urgent woningzoekenden. Statushouders zijn mensen die na onderzoek erkend zijn als vluchteling en in Nederland mogen blijven. De groep waar u het over heeft zijn asielzoekers. In het oude schoolgebouw komen geen asielzoekers.

Iedere gemeente heeft een taakstelling voor het aantal statushouders dat de gemeente moet huisvesten. De statushouders die we in het oude schoolgebouw kunnen vestigen zijn mensen die recht hebben op een woning in Tiel.

We begrijpen dat u deze vraag stelt. De druk op de woningmarkt is hoog. In onze gemeente en in het hele land.

In onze gemeente staan meerdere bouwplannen op stapel. De prognose is dat er de komende vijf jaar zo’n 800 woningen bij komen, waaronder sociale woningbouw. Let op: het zijn prognoses. De bouw is afhankelijk van procedures, beschikbaarheid van personeel.

In het oude schoolgebouw komt ook plek voor urgent woningzoekenden. De woningcorporaties dragen de urgent woningzoekenden aan. Dat bepaalt de gemeente niet. 

Verder zijn we in gesprek met woningcorporaties over andere huisvestingsvormen zoals FLEX-wonen en Tiny houses. En we gaan dit gebouw zo verbouwen dat het ook op de langere termijn geschikt is voor Tielse woningzoekenden als de tijdelijke opvang niet meer nodig is.

De verbouwing vindt binnen plaats en niet aan de buitenzijde. Het karakter en de uitstraling van het pand blijven intact.

Dit is een terechte vraag waar we oog voor hebben. Het grootste deel van de tijdelijke bewoners heeft veelal geen auto. De toename van parkeren is beperkt.

De urgente woningzoekenden hebben net als ieder wel of geen werk.

Statushouders en Oekraïners mogen werken. Of zij werk vinden is voor een groot deel afhankelijk van de taal. Zij krijgen ook de mogelijkheid om taallessen te volgen.

Kinderen gaan naar school.

Werkzaak Rivierenland begeleidt statushouders naar werk. En op grond van de Wet Inburgering moeten zij verplicht taallessen volgen.

Onze locatiemanagers en opvangregisseurs helpen de Oekraïense vluchtelingen op weg.

De opvang van Oekraïners wordt betaald door het Rijk op grond van een speciale wet.

Statushouders die gemeente Tiel moet huisvesten, hebben inkomen uit werk of een uitkering. Daar betalen zij hun lasten van, net als andere inwoners.

Het is net zo veilig als op iedere andere plek. Er zijn huisregels waar iedereen zich aan moet houden.  We zorgen daarnaast ook voor toezicht/beveiliging.

Nee, de bewoners kunnen gaan en staan waar zij willen. Wel is er, zeker in het begin, 24/7 beveiliging. Dit is bedoeld voor de Oekraïense vluchtelingen zelf. Zij zijn kwetsbaar voor allerlei ongewenste invloeden van buiten, omdat zij de taal nog niet goed spreken en nog niet precies weten wat in Nederland de gebruiken zijn. Daar wordt soms misbruik van gemaakt.

Voor alles wat we doen voor deze doelgroepen, willen we in principe dezelfde regels hanteren. Voor bouwwerken moet er dus een vergunning komen. Door de urgentie gebeurt dit soms achteraf. 

We stellen een beheersplan op met maatregelen om overlast te voorkomen. Bij overlast doet u wat u anders ook zou doen. Bij spoed belt u 112. Als er geen spoed is kunt u de situatie melden bij de gemeente via opvang@tiel.nl. We streven ernaar om binnen 3 werkdagen de vragen te beantwoorden.