Verplaatsingssubsidie

Aan een ondernemer kan per te verplaatsen onderneming een subsidie worden verleend voor verplaatsingskosten.

Aanvragen

De aanvraag voor een verplaatsingssubsidie dient minimaal acht weken voorafgaand aan de verplaatsing schriftelijk te worden ingediend bij het college. U moet daarbij de volgende gegevens meesturen:

 • een kopie van het inschrijfbewijs van de onderneming bij de Kamer van Koophandel waaruit tevens het vestigingsadres blijkt;
 • een kopie van een geldig identiteitsbewijs van de ondernemer;
 • een kopie van de (concept) huur- dan wel koopovereenkomst, dan wel (concept)huurcondities van de nieuwe locatie;
 • een overzicht van de verplaatsingskosten;
 • een de-minimisverklaring.

Voorwaarden

 • Aan een ondernemer kan per te verplaatsen onderneming een verplaatsingssubsidie worden verleend voor verplaatsingskosten, indien een onderneming (met het vestigingsadres) gelegen is in het transformatiegebied en de ondernemer deze wil verplaatsen naar (een adres in) het kernwinkelgebied.
 • De subsidie mag niet worden aangewend voor de huur, schuldsanering en/of het verrichten van achterstallige betalingen.
 • De subsidie wordt verleend aan de ondernemer die zijn onderneming daadwerkelijk verplaatst naar het kernwinkelgebied.
 • De subsidie mag niet worden aangewend voor kosten die te maken hebben met achterstallig onderhoud en/of modernisering van het te betrekken pand als deze kosten normaliter voor rekening van de eigenaar/verhuurder zijn.
 • Voor subsidie komen de redelijk gemaakte kosten in aanmerking die direct verbonden zijn met de uitvoering van de activiteit, waaronder:
  • de kosten voor het maken van een schetsplan;
  • de verhuiskosten
  • inrichtings-/verbouwingskosten waaronder ook de eventuele aanpassingen aan de entree van het winkelpand.
 • Niet voor subsidie in aanmerking komen de kosten die door de subsidieontvanger zijn gemaakt vóór die indiening van de aanvraag.
 •  Zodra de onderneming is verplaatst naar het kernwinkelgebied is de ondernemer verplicht de onderneming op de verlaten locatie te beëindigen en beëindigd te houden;
 • Na de verplaatsing van de onderneming is het de ondernemer niet toegestaan op de verlaten locatie in het transformatiegebied een detailhandelsonderneming te starten.
 • De onderneming dient minimaal 2 jaar na de verplaatsing, gerekend vanaf de heropening van de zaak, gevestigd te blijven binnen het kernwinkelgebied.
 • De onderneming moet een huurcontract afsluiten in het kernwinkelgebied voor minimaal twee jaar.
 • De verplaatsing moet binnen 6 maanden nadat de subsidie is verleend zijn.

Hoogte van de subsidie

 • De subsidie bedraagt 50% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 20.000,- per verplaatsing.
 • Voor subsidies tot € 5.000,- dient de aanvrager binnen twee maanden nadat de gesubsidieerde activiteiten zijn afgerond een verzoek in voor het vaststellen van de subsidie. De aanvrager stuurt hierbij mee een verantwoording dat:
  • de activiteiten, waarvoor de subsidie wordt verstrekt, zijn verricht en/of:
  • dat is voldaan aan de aan de subsidie verbonden verplichtingen.

Subsidies hoger dan € 5.000

Een verzoek om vaststelling van de verplaatsingssubsidie van meer dan € 5.000,- moet binnen twee maanden nadat de verplaatsing heeft plaatsgevonden bij het college worden ingediend. De aanvrager stuurt bij het verzoek om vaststelling mee:

 • een inhoudelijk verslag waaruit blijkt in hoeverre de gesubsidieerde activiteiten zijn verricht en aan de verplichtingen is voldaan;
 • een overzicht van de gesubsidieerde activiteiten en de hieraan verbonden uitgaven en inkomsten in de vorm van een financieel verslag of jaarrekening met een kopie van de facturen.