Visie en plannen Veilingterrein

Onze ambities voor het Veilingterrein staan in de gebiedsvisie. Deze ideeën zijn in het stedenbouwkundig plan verder uitgewerkt in (concrete) plannen.

Stedenbouwkundig plan

Het Stedenbouwkundig Plan is gereed. Op 28 juni 2022 keurde het college van burgemeester en wethouders Definitieve Ontwerp Stedenbouwkundig Plan goed. In dit plan hebben we onze ambities voor het Veilingterrein met onze samenwerkingspartners uitgewerkt in concretere plannen. Voor het gebied Veilingterrein betekent dat het volgende. Er komen 325 woningen (waaronder appartementen) en daarnaast, commerciële ruimten in de veilinggebouwen die we willen bewaren. Ook komt er op het terrein nieuwbouw van het Beroepscollege van het Lingecollege. In het Definitieve Ontwerp Stedenbouwkundig Plan staat onder andere op welke plek de nieuwe gebouwen komen en wat hiervoor de regels zijn. Bijvoorbeeld als het gaat om hoe hoog gebouwen mogen worden. Ook staan er op grote lijnen in wat de ideeën zijn voor openbare ruimte. Dit Stedenbouwkundig Plan is de basis voor het nieuwe bestemmingsplan.

Stedenbouwkundig plan juni 2022 bekijken (PDF, 13.71 MB)

Beeldkwaliteitsplan

Het Beeldkwaliteitsplan is een verdere uitwerking van het Stedenbouwkundig Plan. Het gaat dieper in op we willen dat de gebouwen en de openbare ruimte eruit komen te zien. Hierin worden criteria opgenomen waar later aan getoetst gaat worden, bijvoorbeeld richtlijnen voor de architectuur van de gebouwen en de inrichting van de openbare ruimte. Dit Beeldkwaliteitsplan zorgt ervoor dat we de ruimtelijke kwaliteit die we willen behalen ook waar kunnen maken.

Beeldkwaliteitsplan juni 2022 bekijken (PDF, 34.06 MB)

Het college stelt dit Beeldkwaliteitsplan 28 juli 2022 vast. Het plan beschrijft hoe de bebouwing en de buitenruimte eruit ziet op het Veilingterrein en de locatie Teisterbantlaan (nieuwe woonbuurt) en de locatie waar de nieuwbouw van het Beroepscollege van het Lingecollege komt. Het Beeldkwaliteitsplan is ook het kader waaraan de architecten hun ontwerpen moeten toetsten.

Schetsontwerp Stedenbouwkundig Plan januari 2022 bekijken (PDF, 39.47 MB)

Bekijk welke veranderingen in het schetsontwerp zijn doorgevoerd ten opzichte van de gebiedsvisie 

Gebiedsvisie

We maakten in 2021 een concept gebiedsvisie Veilingterrein en Teisterbantlaan. Daarin staan onze ambities voor het Veilingterrein en de locatie Teisterbantlaan. Het is nog geen concreet plan, maar beschrijft de hoofdlijnen van wat de bedoeling is. In de visie laten we zien hoe we denken dat het Veilingterrein eruit kan komen te zien. Vooral de hoofdstructuur, ruimtelijke kaders en (de beschreven) ambities staan hierin vastgelegd. 

Gebiedsvisie juli 2021 bekijken (PDF, 20.89 MB)

Praatplaten

Er zijn praatplaten beschikbaar. Dit zijn samenvattingen van de gebiedsvisie, het schetsontwerp Stedenbouwkundig Plan en het Beeldkwaliteitsplan. Er zijn ook tekstuele versies als alternatief voor de praatplaat.

Dialoogrondes

We betrekken omwonenden, inwoners, belanghebbenden en andere belangstellenden bij het tot stand komen van de gebiedsvisie en het stedenbouwkundig plan. Meer hierover leest u bij Samenwerken en meedenken.

Raadsvergaderingen

De concept gebiedsvisie is op 19 mei gepresenteerd aan de gemeenteraad. Direct omwonenden van het Veilingterrein en de locatie aan de Teisterbantlaan konden de raadsbijeenkomst ook volgen. U kunt de informatieve raadsvergadering terugkijken

In de vergadering van de gemeenteraad op 28 september stelde de raad de gebiedsvisie vast. Hiermee is de gebiedsvisie definitief geworden. U kunt de informatieve raadsvergadering terugkijken