Vragen en antwoorden

Opvang Oekraïense vluchtelingen Hooibeestje

Vragen en antwoorden

Vanwege een combinatie van factoren: dit gebouw was beschikbaar en geschikt, de voorzieningen zijn dichtbij en daardoor goed bereikbaar voor de bewoners van de locatie.

Ons land wil de Oekraïners die het oorlogsgeweld ontvluchten en ontheemd zijn geraakt een veilige plek geven. Daarom heeft het Rijk opdracht gegeven aan de Veiligheidsregio’s om te zorgen voor in totaal 50.000 opvangplekken. Gemeenten zoeken naar plekken om deze mensen op te vangen. Ook onze gemeente neemt daarin haar verantwoordelijkheid. Dit doen wij in nauwe samenwerking met de Veiligheidsregio. De burgemeester heeft deze locatie aangewezen als tijdelijke opvangplek.

Het gaat hier om een noodsituatie waarin miljoenen mensen op de vlucht zijn voor oorlogsgeweld en ontheemd zijn geraakt. Dat betekent dat de druk groot is om snel opvangplaatsen te realiseren. Hiervoor is zelfs een speciale wet in werking getreden, waardoor niet eerst een uitgebreide inspraakprocedure hoeft plaats te vinden: het staatsnoodrecht en de Wet verplaatsing bevolking. De burgemeester heeft hierin speciale bevoegdheden gekregen.

Hoe lang de Oekraïense vluchtelingen hier zullen verblijven, hangt af van de ontwikkelingen in Oekraïne.

Het landelijk coördinatiepunt en de Veiligheidsregio (VRGZ) gaan over de verdeling en plaatsing. In de praktijk zien we vooral vrouwen en kinderen. Wij horen pas heel kort van te voren wie er komen. Wel gaan wij onze voorkeur voor gezinnen doorgeven.

We zien dat nu de oorlog langer duurt, de rek bij sommige gastgezinnen er uit gaat. Als dat het geval is, moeten de vluchtelingen zich aanmelden bij één van de crisisnoodopvangplekken. Vandaaruit regelt een landelijk coördinatiepunt de verdeling en plaatsing. Zij kunnen niet rechtstreeks naar deze opvang.

We gaan het pand aanpassen voor bewoning. Het gaat vooral om het aanbrengen van extra sanitaire en keukenvoorzieningen. Ook moeten de technische installaties worden aangepast. We verwachten in oktober 2022 de Oekraïense vluchtelingen op te kunnen vangen op deze locatie. Er is ruimte voor 50 à 60 personen.

Deze opvanglocatie is aangewezen om vluchtelingen uit Oekraïne op te vangen. We gaan deze locatie dus niet gebruiken voor de opvang van andere vluchtelingen. We zien en horen net als u ook de verhalen over het tekort aan opvangplaatsen. Als het Rijk of het COA ons vraagt om andere vluchtelingen dan Oekraïners op te vangen, zullen hierover altijd eerst gesprekken moeten plaatsvinden en is instemming vereist van de burgemeester. Het Rijk of het COA gaat alleen over het aantal opvangplekken en wijst dus geen specifieke locatie aan.

We begrijpen dat u deze vraag stelt. De druk op de woningmarkt is hoog. In onze gemeente en in het hele land.

Het gaat hier om noodopvang met een tijdelijk karakter. Het Rijk stelt het geld alleen beschikbaar voor deze noodopvang. Hierna gaan we kijken of we de schoolwoningen geschikt kunnen maken als (starters)woning.

In onze gemeente staan meerdere bouwplannen op stapel. De verwachting is dat er de komende vijf jaar zo’n 800 woningen bij komen, waaronder sociale woningbouw. De bouw is afhankelijk van procedures en beschikbaarheid van personeel.

De verwachting is dat veel Oekraïners terug zullen keren naar hun thuisland. Insteek is tijdelijke opvang en terugkeer naar het land van herkomst.

Op dit moment maken Oekraïners geen onderdeel uit van de reguliere asielinstroom en -procedure. Hierdoor krijgen zij ook geen voorrang op een huurwoning.

De schoolwoningen zijn zo gebouwd dat ze als woning verkocht kunnen worden. Dit kan pas als ze niet meer nodig zijn als onderwijshuisvesting. Op dit moment wordt gewerkt aan een Integraal Huisvestingsplan voor het onderwijs in de gemeente Tiel. Het is mogelijk dat er voor de uitvoering van dat plan nog tijdelijke ruimte voor onderwijshuisvesting in Passewaaij nodig is en dat de schoolwoningen daarvoor gebruikt gaan worden. Als definitief duidelijk is dat de schoolwoningen niet langer nodig zijn voor het onderwijs, dan worden ze verkocht.

Voor de bewoners van het Hooibeestje is vervangende woonruimte gevonden.

Leegstandsbeheer van panden is door de gemeente in handen gegeven van een externe partij. Deze organisatie is verantwoordelijk voor het al dan niet aanbieden van vervangende woonruimte. Dit is contractueel zo vastgelegd. De tijdelijke bewoners weten dat hun verblijf tijdelijk is en dat er geen garantie is op herhuisvesting na verloop van de beheerperiode.

In de directe omgeving verandert niets in de verkeerssituatie. Ook de parkeerdruk blijft gelijk. De Oekraïense vluchtelingen komen bijna niet met de auto. Ongeveer 95% van de Oekraïners is zonder auto in Nederland.

Na de bouwvak gaat de aannemer het gebouw aanpassen. Dit duurt naar verwachting 8-10 weken. Wij streven ernaar om het gebouw in oktober aangepast te hebben.

De overlast is beperkt: de werkzaamheden zijn vooral in het gebouw. Wel zal er af en toe werkverkeer rijden.

In het gebouw komen 13 studio’s met voldoende toiletten en douchegelegenheid.

Ja dat kan. Er komt een kookplaat in elke studio en er komt een keuken in de gezamenlijke ruimte.

Vluchtelingen uit Oekraïne mogen werken en willen dat ook heel graag. Of zij werk vinden is voor een groot deel afhankelijk van de taal. We organiseren met regelmaat een soort banenmarkt. De vluchtelingen krijgen ook de mogelijkheid om taallessen te volgen. Onze welzijnsorganisatie Mozaïek helpt mee bij het aanbieden van en deelname aan activiteiten.

Kinderen en jongeren uit Oekraïne spreken de Nederlandse taal nog niet. Zij gaan daarom eerst naar nieuwkomersklassen (basisschool) of in internationale schakelklassen (voortgezet onderwijs). Dit zijn speciale klassen voor kinderen die de Nederlandse taal nog niet spreken. Het doel is dat de leerlingen binnen 1 of 2 jaar uitstromen naar een gewone basisschool of school voor voortgezet onderwijs. 

Kinderen in Nederland tussen de 4 en 18 jaar hebben recht op onderwijs. Om dat recht te beschermen is er een wet, de leerplichtwet. Die zegt dat kinderen verplicht onderwijs moeten volgen. Dat geldt ook voor kinderen uit Oekraïne die nu in Nederland verblijven. Voor kinderen is het belangrijk dat zij snel naar school kunnen. Naast het volgen van onderwijs, biedt het naar school gaan ook structuur en een veilige plek.

De gemeente is verantwoordelijk voor de organisatie en coördinatie van de opvanglocatie.

Samen met andere organisaties en vrijwilligers zorgen we ervoor dat deze mensen hun weg vinden in Tiel. Denkt u hierbij aan gezondheidszorg, onderwijs en dagbesteding of werk. Bij de opvang in het ziekenhuis zijn al veel vrijwilligers actief.

De Rijksoverheid vergoedt de kosten die gemeenten maken voor het opvangen van vluchtelingen. Hiervoor is een speciale regeling gemaakt. De vluchtelingen krijgen leefgeld om eten en verzorgingsproducten te kopen.

We gaan met buurtbewoners en buurtpreventie om tafel om goede afspraken te maken. Deze afspraken nemen we op in een beheersplan. We hebben korte lijnen met politie en boa’s en bij de start van de opvang regelen we beveiliging op locatie. We evalueren regelmatig met bewoners, politie en boa’s om te kijken hoe het gaat.

Om de locatie te kunnen gebruiken voor de tijdelijke huisvesting van Oekraïense vluchtelingen  is een vergunning nodig. Het is een tijdelijke vergunning. Aan een tijdelijke vergunning hangt een termijn. We hebben gekozen voor een termijn van twee jaar. Of de locatie ook twee jaar nodig is, is afhankelijk van de ontwikkelingen in Oekraïne.

Het vergunningentraject wordt gepubliceerd in Tiel Actueel in huis-aan-huisblad het Kontakt of  kijk op www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurtexterne-link-icoon. De vergunning is ook in te zien bij het Omgevingsloket. U kunt het Omgevingsloket telefonisch bereiken tussen 8.30 en 12.30 uur op maandag, dinsdag en donderdag op telefoonnummer 0344 - 63 71 67. Ook is het mogelijk om via het e-mailadres omgevingsloket@tiel.nl de vergunning op te vragen en/of uw vragen te stellen.

U kunt de spullen het beste afgeven bij:

Via hen komen de spullen terecht bij Oekraïense vluchtelingen en bij andere mensen die de hulp hard nodig hebben.

Als er iets nodig is, dan doen we hiervoor een oproep via onze sociale mediakanalen en via de gemeentepagina in Het Kontakt.

U kunt op verschillende manieren helpen:

  • Door als tolk (Russisch, Oekraïens, Nederlands, Engels) te helpen op de gemeentelijke opvanglocaties, bij het gemeentehuis of in de stad. Meld u dan vooral via oekraine@tiel.nl.
  • Door als vrijwilliger te helpen op de gemeentelijke opvanglocaties. Meld u dan vooral via oekraine@tiel.nl.
  • Door als vrijwilliger activiteiten te organiseren voor Oekraïense vluchtelingen of om Oekraïense vluchtelingen wegwijs te maken in Tiel. Meld u dan vooral via matchpoint@mozaiekwelzijn.nl.