Bestemmingsplan Binnenstad - Bleekveld

Het bestemmingsplan Binnenstad – Bleekveld betreft het huidige parkeerterrein aan de Eerste Bleekveldstraat in Tiel.

Aanleiding

Het plan bestaat uit de ontwikkeling en bouw van 28 woningen (16 appartementen en 12 grondgebonden woningen) met parkeren en groen.

Procedure

Het ontwerp bestemmingsplan heeft van 20 september tot 1 november 2023  ter inzage gelegen. In deze periode zijn geen zienswijzen ingediend op het plan.

Vastgesteld

De gemeenteraad heeft op 28 februari 2024 het bestemmingsplan Binnenstad - Bleekveld ongewijzigd vastgesteld. 

Stukken inzien

Het bestemmingsplan en het raadsbesluit liggen vanaf 20 maart 2024 tot en met 30 april 2024 ter inzage. Als u een toelichting wil op het bestemmingsplan kunt u telefonisch een afspraak maken bij het Omgevingsloket (0344) 637 167 (bereikbaar maandag en donderdag van 08.30-12.30 u). Ook is het mogelijk om via e-mail uw vragen te stellen op omgevingsloket@tiel.nl. U kunt het plan inzien onderaan deze pagina. 

Beroep instellen

In de periode van 20 maart tot en met 30 april 2024 kan beroep worden ingesteld bij de Raad van State door:

  • een belanghebbende;
  • een niet-belanghebbende die tijdig een zienswijze heeft ingediend tegen het ontwerp bestemmingsplan.

Een beroepschrift voor de Raad van State stuurt u naar: Raad van State, t.a.v. Afdeling Bestuursrechtspraak, postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Binnen de beroepstermijn kan tevens een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, waardoor het bestemmingsplan niet in werking treedt totdat op het verzoek is beslist.

In werking treden

Als geen voorlopige voorziening is aangevraagd treedt het bestemmingsplan in werking op 1 mei 2024.

Bestanden