Binnenstad 2023

Bestemmingsplan Binnenstad

De gemeente heeft een ontwerp bestemmingsplan ‘Binnenstad 2023’ opgesteld. Dit plan is de vervanger van het bestaande bestemmingsplan Binnenstad uit 2008. Daarbij zijn een aantal noodzakelijke veranderingen meegenomen, bijvoorbeeld op plekken waar in de afgelopen jaren gebouwd is of het gebruik van gebouwen is veranderd.

Ook is het bestemmingsplan aangepast aan enkele ontwikkelingen die de laatste jaren in Tiel, net als in andere steden, spelen met betrekking tot het centrumgebied. Daarbij gaat het met name om de afname van het aantal winkels, maar ook de behoefte aan goede woningen, meer groen en minder verkeersoverlast.

In het bestemmingsplan ‘Binnenstad 2023’ worden de mogelijkheden voor winkels en andere functies meer geconcentreerd, zodat een levendig en aantrekkelijk centrum ontstaat. Het belangrijkste winkelgebied blijft in de Waterstraat-Markt-Voorstad. Daar omheen liggen enkele aanloopstraten (o.a. Westluidensestraat, Damstraat, Weerstraat, Kleibergsestraat) met een mix van functies, maar minder ruimte voor winkels. 

In enkele andere straten wordt de gemengde bestemming omgezet naar een bestemming Wonen, met specifieke aanduidingen voor de andere functies die hier aanwezig zijn (o.a. Sint Walburg, Ambtmanstraat, Koornmarkt, Gasthuisstraat, Vleesstraat, Tolhuisstraat).
In het bestemmingsplan ‘Binnenstad 2023’ zijn ook evenementenzones opgenomen. Per  evenementenzone zijn in de regels zaken vastgelegd als aantal, duur, maximum aantal bezoekers, eindtijd en geluidniveau van de evenementen.

Structuurvisie Binnenstad

Als voorbereiding op het nieuwe bestemmingsplan is eerst een structuurvisie Binnenstad gemaakt. In deze structuurvisie is beschreven wat de kenmerken van de Tielse binnenstad zijn en welke ontwikkelingen de laatste jaren op de binnenstad afkomen. Vervolgens zijn keuzes gemaakt welk beleid de gemeente de komende jaren gaat voeren voor de binnenstad. Dit zijn keuzes op hoofdlijnen, die gedetailleerd worden uitgewerkt in het bestemmingsplan en in enkele projecten die in de binnenstad worden uitgevoerd.

Op 30 augustus 2017 heeft de gemeenteraad de structuurvisie vastgesteld. Op 29 maart 2023 heeft de gemeenteraad de uitgangspunten van de structuurvisie op enkele onderdelen aangevuld, met name om voor een nog sterkere concentratie van winkels en andere functies te zorgen.

Procedure: ontwerp

Op basis van de Structuurvisie Binnenstad is een ontwerp bestemmingsplan ‘Binnenstad 2023” opgesteld. Op 12 december 2023 hebben burgemeester en wethouders besloten om het ontwerp bestemmingsplan ter visie te leggen.

M.e.r.-beoordelingsbesluit

Burgemeester en wethouders hebben, op basis van de beschrijving van de milieu-effecten in de aanmeldingsnotitie en de toelichting van het bestemmingsplan ‘Binnenstad 2023’, besloten dat voor dit bestemmingsplan geen Milieu Effect Rapportage (m.e.r.) hoeft te worden opgesteld, omdat er geen belangrijke gevolgen voor het milieu te verwachten zijn.

Het m.e.r.-beoordelingsbesluit is een voorbereidingsbesluit voor het nieuwe bestemmingsplan. Tegen dit besluit kan geen bezwaar of beroep worden ingediend. Een eventuele reactie op dit besluit kunt u wel geven in een zienswijze op het ontwerp bestemmingsplan.

Stukken inzien

Het ontwerp bestemmingsplan en het m.e.r.-beoordelingsbesluit liggen van 20 december 2023 tot en met 13 februari 2024 ter inzage in het stadhuis, Achterweg 2 te Tiel. Als u toelichting wilt op het bestemmingsplan kunt u telefonisch een afspraak maken bij het Omgevingsloket (0344) 637167 (bereikbaar maandag en donderdag van 08.30-12.30 u). Ook is het mogelijk om via e-mail vragen te stellen (omgevingsloket@tiel.nl). Daarnaast is het te raadplegen op de website www.ruimtelijkeplannen.nlexterne-link-icoon. Via ‘Plannen zoeken’, zoekt u op plannummer NL.IMRO.0281.BP00034.

Informatie avond

Op dinsdagavond 9 januari 2024 is er een informatie avond over het bestemmingsplan Binnenstad 2023. Tussen 19.00 en 21.00 uur kunt u binnen komen lopen op het tijdstip dat u het beste uitkomt, in de raadzaal van het stadhuis (ingang Ambtmanstraat 13). Tijdens deze avond is het ontwerp bestemmingsplan digitaal en op papier beschikbaar. Ook zijn medewerkers aanwezig om uw vragen over het plan te beantwoorden.

Indienen zienswijze

Tijdens de periode waarin het ontwerp bestemmingsplan ter inzage ligt kan iedereen een zienswijze over het ontwerp bestemmingsplan geven. Dat kan op de volgende manieren:

- schriftelijk: stuur uw zienswijze (per brief) naar de raad van de gemeente Tiel, p/a Postbus 6325, 4000 HH Tiel, onder vermelding van 'zienswijze ontwerp bestemmingsplan Binnenstad 2023’. De zienswijzenbrief moet door u ondertekend zijn en ten minste uw naam, adres en woonplaats en indien mogelijk ook uw telefoonnummer bevatten.

- mondeling: neem contact op met de gemeente Tiel, de heer Leemreize, tel. (0344) 637 111.

Het indienen van zienswijzen via e-mail is niet mogelijk.

Meer informatie

Wilt u meer weten over het bestemmingsplanproces en de structuurvisie? Dan kunt u telefonisch een afspraak maken bij het Omgevingsloket (0344) 637167 (bereikbaar maandag en donderdag van 08.30-12.30 u). Ook is het mogelijk om via e-mail uw vragen te stellen op omgevingsloket@tiel.nl.

Daarnaast is de structuurvisie Binnenstad te raadplegen op de website www.ruimtelijkeplannen.nlexterne-link-icoon. Via ‘Plannen zoeken’, zoekt u op plannummer NL.IMRO.0281.BP00034.