Binnenstad - Veemarkt 1

Publicatiedatum: 
20 aug 2021
Het bestemmingsplan Binnenstad – Veemarkt 1 gaat over het perceel Veemarkt 1 te Tiel, waar een voormalige wasstraat staat.

Aanleiding

Het gebouw aan de Veemarkt 1 heeft jarenlang als tankstation en wasstraat gefunctioneerd. Inmiddels heeft het pand haar functie verloren en staat het a enkele jaren leeg. Voor de herontwikkeling van dit perceel ligt een plan om hier zeven appartementen te realiseren. De beoogde ontwikkeling past echter niet binnen de kaders van het vigerende bestemmingsplan ‘Binnenstad’. Om de woningbouw mogelijk te maken is een nieuw bestemmingsplan opgesteld waarbinnen dit planologisch-juridisch geregeld wordt.

Procedure

Voor dit plan is het ontwerp bestemmingsplan Binnenstad – Veemarkt 1 opgesteld.

Op 17 augustus 2021 heeft het college van Burgemeester en Wethouders besloten dat voor dit bestemmingsplan geen Milieu Effect Rapportage (m.e.r.) hoeft te worden opgesteld. Op basis van de beschrijving van de milieueffecten (aanmeldnotitie) worden geen gevolgen voor het milieu verwacht die zo groot zijn dat het opstellen van een m.e.r. noodzakelijk is.

Het m.e.r. beoordelingsbesluit is een voorbereidingsbesluit voor het nieuwe bestemmingsplan. Tegen dit besluit kan geen bezwaar of beroep worden ingediend. Een eventuele reactie op dit besluit kunt u wel geven in een zienswijze op het ontwerp bestemmingsplan.

Ter inzagelegging

Het ontwerp bestemmingsplan en het m.e.r.-beoordelingsbesluit zullen vanaf 2 september 2021 tot en met 14 oktober 2021 ter inzage liggen bij het Omgevingsloket in het stadshuis aan de Achterweg 2 te Tiel.

Indienen van Zienswijze

In de periode van 2 september tot en met 14 oktober kunt u reageren op dit ontwerp bestemmingsplan middels een zienswijze. Dit kan op de volgende manieren:

  • Schriftelijk: Stuur uw zienswijze (per brief) naar de raad van de gemeente Tiel, p/a Postbus 6325, 4000 HH Tiel, onder de vermelding van ‘Zienswijze Ontwerp bestemmingsplan Binnenstad – Veemarkt 1’. De Zienswijzenbrief moet door u zijn ondertekend en ten minste uw naam, adres en woonplaats (en indien mogelijk uw telefoonnummer) bevatten.
  • Mondeling – Neem contact op met de gemeente Tiel, mevrouw Rispens via 0611167486.
  • Het indienen van een zienswijze per e-mail is niet mogelijk.

Meer informatie

Wilt u meer weten over dit ontwerp bestemmingsplan? Dan kunt u een afspraak maken bij het Omgevingsloket via (0344) 637 167. Ook is het mogelijk om via e-mail vragen te stellen via omgevingsloket@tiel.nl.

Daarnaast kunt u het ontwerp bestemmingsplan ook digitaal raadplegen via de website www.ruimtelijkeplannen.nl. U kunt hier op de straatnaam zoeken op ‘Veemarkt 1’ te Tiel, via plannen zoeken op ‘Binnenstad – Veemarkt 1’ of via het plannummer op ‘NL.IMRO.0281.BP00057-on01’.

Documenten