Binnenstad - Veemarkt 1

Publicatiedatum: 
20 aug 2021
Het bestemmingsplan Binnenstad – Veemarkt 1 gaat over het perceel Veemarkt 1 te Tiel, waar een voormalige wasstraat staat.

Aanleiding

Het gebouw aan de Veemarkt 1 heeft jarenlang als tankstation en wasstraat gefunctioneerd. Inmiddels heeft het pand haar functie verloren en staat het a enkele jaren leeg. Voor de herontwikkeling van dit perceel ligt een plan om hier zeven appartementen te realiseren. De beoogde ontwikkeling past echter niet binnen de kaders van het vigerende bestemmingsplan ‘Binnenstad’. Om de woningbouw mogelijk te maken is een nieuw bestemmingsplan opgesteld waarbinnen dit planologisch-juridisch geregeld wordt.

Procedure

Het ontwerp bestemmingsplan heeft vanaf 2 september 2021 voor zes weken ter inzage gelegen. In deze periode zijn twee zienswijzen ingediend.

Vastgesteld

Op 15 december 2021 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan Binnenstad – Veemarkt 1 vastgesteld. Daarbij heeft de gemeenteraad besloten om alle ingediende zienswijzen ongegrond te verklaren.

Stukken inzien

Het vastgestelde bestemmingsplan en het vaststellingsbesluit liggen vanaf 29 december 2021 tot en met 9 februari 2022 ter inzage. Het is mogelijk om het bestemmingsplan en het vaststellingsbesluit door te kijken bij het Omgevingsloket bij het Klant Contact Centrum (KCC) op het stadhuis, Achterweg 2 te Tiel.

Daarnaast kunt u het bestemmingsplan ook digitaal raadplegen via de website www.ruimtelijkeplannen.nl. U kunt hier op straatnaam zoeken met ‘Veemarkt 1 te Tiel, via plannaam- of nummer op ‘Binnenstad – Veemarkt 1’ of  ‘NL.IMRO.0281.BP00057-va01’.

In het vaststellingsbesluit kunt u zien welke zienswijzen door de raad gegrond of ongegrond zijn verklaard. In het onderdeel ‘Advies zienswijzen bestemmingsplan Binnenstad – Veemarkt 1’ van dit besluit staan ook alle zienswijzen.

Beroep bij de Raad van State

Degenen die ‘belanghebbende’ zijn en degene die in de periode van 2 september tot en met 14 oktober 2021 een zienswijze op het ontwerp bestemmingsplan hebben ingediend kunnen beroep instellen bij de Raad van State. Dit kan in de periode dat het vastgestelde bestemmingsplan ter inzage ligt: van 29 december 2021 tot en met 9 februari 2022. Een beroepsschrift voor de Raad van State stuurt u naar: Raad van State, t.a.v. Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage.

Het bestemmingsplan treedt in werking op 10 februari 2022. Als niemand beroep heeft ingesteld en ook geen schorsingsverzoek heeft ingediend is het bestemmingsplan dan ook onherroepelijk. Is er wel een schorsingsverzoek ingediend? Dan treedt het bestemmingsplan niet in werking totdat de Raad van State op het verzoek beslist.

Meer informatie

Wilt u meer weten over dit ontwerp bestemmingsplan? Dan kunt u een afspraak maken bij het Omgevingsloket via (0344) 637 167. Ook is het mogelijk om via e-mail vragen te stellen via omgevingsloket@tiel.nl.

Daarnaast kunt u het ontwerp bestemmingsplan ook digitaal raadplegen via de website www.ruimtelijkeplannen.nl. U kunt hier op de straatnaam zoeken op ‘Veemarkt 1’ te Tiel, via plannen zoeken op ‘Binnenstad – Veemarkt 1’ of via het plannummer op ‘NL.IMRO.0281.BP00057-on01’.

Documenten