Boom kappen

Wilt u een boom op uw erf kappen of heeft u last van de overhangende takken van de boom van de buren? Houdt u er dan rekening mee dat voor het kappen van bomen bepaalde regels zijn.

Aanvragen

De eigenaar van een boom of bomen vraagt de omgevingsvergunning aan via het Omgevingsloket onlineexterne-link-icoon. Het is verstandig om op het Omgevingsloket online een zogenaamde 'vergunningcheck' te doen waarmee u kunt nagaan of u een vergunning nodig heeft.

Heeft u thuis geen internet?
Het omgevingsloket van de gemeente helpt u graag met de aanvraag, telefoon 0344 - 637 167 (bereikbaar ma/di/do ochtend).

Hoe werkt het?

Wanneer moet ik een omgevingsvergunning voor de activiteit 'kappen' aanvragen?

Ook de gemeente Tiel heeft regels opgesteld over het behouden en kappen van bomen op het grondgebied van Tiel. U bent verplicht een omgevingsvergunning aan te vragen bij de gemeente voor het kappen van bomen als het kadastrale perceel, waarop de boom staat, groter is dan 1000 m2 en de boom zelf een diameter heeft van meer dan 20 centimeter gemeten op een hoogte van 1.30 meter. Wanneer u namelijk kapt zonder een vergunning, bent u strafbaar. Bij het kappen van bomen moet u bovendien verstoring van nesten van vogels of andere dieren voorkomen.

U hoeft géén omgevingsvergunning aan te vragen voor:

  • houtopstand die aantoonbaar op bedrijfseconomische wijze wordt geëxploiteerd zoals bedoeld in de Boswet. Dit wil zeggen, bomen met een aantoonbaar economisch doel en te onderscheiden van sierbomen;
  • bomen met een stamdiameter van minder dan 20 centimeter op een hoogte van 1.30 meter boven het maaiveld;
  • het verwijderen van één of meer bomen met het doel het voortbestaan van overblijvende bomen te bevorderen;
  • houtopstand in privé-eigendom op percelen met een oppervlakte kleiner dan 1000 m2. Het betreft hier de oppervlakte van het kadastrale perceel, dus inclusief de bebouwing;
  • kappen van bomen op last van de Plantenziektewet of na aanschrijving van burgemeester en wethouders. Dit laatste is het geval wanneer de gemeente op een terrein bomen ontdekt met een besmettelijke ziekte, bijvoorbeeld de iepziekte. De gemeente kan de eigenaar van de grond dan verplichten de zieke boom of bomen te kappen en te vernietigen.

Kosten

De leges voor een vergunning bedragen in 2023 € 39,95 voor 1 tot 5 bomen, voor meer dan 5 bomen € 106,50. De gemeente kan dit bedrag jaarlijks verhogen.

Aanvullende informatie

Wat doe ik als de takken van de boom van mijn buurman over mijn tuin hangen?

U heeft het recht overhangende takken te snoeien en doorschietende wortels te kappen van een boom van uw buren. Dit recht om overhangende takken te snoeien heeft u niet zomaar. Eerst moet u een schriftelijk verzoek aan uw buren hebben gedaan om dit te mogen doen. Uw buren moeten een redelijke termijn, bijvoorbeeld van vier weken, krijgen om op dit verzoek te reageren. Reageren uw buren niet, dan mag u zelf snoeien en de verwijderde wortels en takken houden.

De boom of struik mag door de snoeiwerkzaamheden niet onherstelbaar beschadigd worden. Dan is er immers sprake van kappen of vellen en daarvoor heeft u een kapvergunning nodig.

Volgens de wet hoeft u voor het kappen van wortels niet vooraf uw buren aan te schrijven, maar het is natuurlijk wel zorgvuldiger om dit te doen. Ook hier geldt weer dat u het voortbestaan van de boom niet in gevaar mag brengen.

U mag geen bomen of struiken snoeien die deel uit maken van het openbaar groen. In dit geval moet u de gemeente vragen de boom of struiken te snoeien.

Wat zijn de sancties als ik een boom of bomen verwijder zonder een omgevingsvergunning voor de activiteit 'kappen'?

Wanneer u een boom kapt zonder vergunning, handelt u in strijd met de Tielse Bomenverordeningexterne-link-icoon en bent u strafbaar. Hiervan doet de gemeente Tiel aangifte bij de politie.

Hoe moet ik omgaan met beschermde dieren of planten?

In de Flora- en faunawet is bepaald dat iedereen een zorgplicht heeft voor beschermde dieren en planten. Voordat u een omgevingsvergunning voor het kappen van een boom aanvraagt, zult u moeten nagaan of deze activiteit een schadelijke invloed heeft op beschermde planten of dieren (bijvoorbeeld het verjagen van een broedende vogel).
Als het kappen een schadelijke invloed heeft, betekent het dat u het onderdeel 'Handelingen met gevolgen voor beschermde planten en dieren' van de omgevingsvergunning moet invullen.

Bomen bij de grenslijn van twee percelen

In de gemeente Tiel mag een boom een halve meter van de erfgrens tussen twee percelen worden geplant. Deze afstand is vanaf de voet van de boom tot aan de erfgrens. Een heg of een struik mag op de erfgrens geplant. Staat een boom dichter bij de erfgrens, dan kunnen de buren verwijdering eisen, het zogenaamde verwijderingsrecht. 

Verwijderingsrecht

Staat een boom te dicht op de erfgrens, dan kunnen de buren verwijdering eisen. Dit kan niet in de volgende gevallen:

  • Als de boom openbaar bezit is, dus als de gemeente of de provincie eigenaar is. Hiervoor geldt de halve meter grens meestal niet.
  • Als de verjaringstermijn voorbij is. In de meeste gevallen geldt een termijn van 20 jaar vanaf het planten van de boom. Of het nog steeds om dezelfde buren gaat, maakt in dat geval niet uit.
  • Als de boom niet boven de erfafscheiding uitkomt.
  • Als een boom op de erfgrensgrenslijn staat van twee percelen. In dat geval bent u samen met uw buren eigenaar van de boom. De grenslijn van twee percelen hoeft niet precies door het midden van de stam te lopen. De ene eigenaar mag zonder toestemming van de andere eigenaar niets doen. Een vergunning aanvragen om de boom te kappen kan dus alleen als beide buren het daarmee eens zijn. Samen kunt u hierover afspraken maken en kosten delen.

Altijd een vergunning aanvragen

Ondanks het verwijderingsrecht is het nog steeds nodig om voor het kappen een vergunning aan te vragen. De eigenaar van de boom vraagt dan een omgevingsvergunning in de activiteit kappen aan.

Afspraken maken

Heeft u last van een boom van de buren? Of is het onduidelijk wie de eigenaar is? Ga dan vooral met elkaar in gesprek. Zo kunt u bijvoorbeeld afspraken maken over wie de boom snoeit en wie gevallen blad opruimt. Het is verstandig om deze afspraken op papier vast te leggen en allebei een handtekening eronder te zetten. Zijn afspraken niet mogelijk of houdt één van de twee zich er niet aan, dan valt u terug op de wet.