Boom kappen

Wilt u een boom op uw erf kappen of heeft u last van de overhangende takken van de boom van de buren? Houdt u er dan rekening mee dat voor het kappen van bomen bepaalde regels zijn.

De eigenaar van een boom of bomen vraagt de omgevingsvergunning aan via het Omgevingsloket online. Het is verstandig om op het Omgevingsloket online een zogenaamde 'vergunningcheck' te doen waarmee u kunt nagaan of u een vergunning nodig heeft. Heeft u thuis geen internet?
Bij Klant Contact Centrum (KCC), omgevingsloket van de gemeente helpen zij u graag met de aanvraag, telefoon 0344 - 637 167.

Vergunningcheck of online aanvragen

Wanneer moet ik een omgevingsvergunning voor de activiteit 'kappen' aanvragen?

Ook de gemeente Tiel heeft regels opgesteld over het behouden en kappen van bomen op het grondgebied van Tiel. U bent verplicht een omgevingsvergunning aan te vragen bij de gemeente voor het kappen van bomen als het kadastrale perceel, waarop de boom staat, groter is dan 1000 m2 en de boom zelf een diameter heeft van meer dan 20 centimeter gemeten op een hoogte van 1.30 meter. Wanneer u namelijk kapt zonder een vergunning, bent u strafbaar. Bij het kappen van bomen moet u bovendien verstoring van nesten van vogels of andere dieren voorkomen.

U hoeft géén omgevingsvergunning aan te vragen voor:

  • houtopstand die aantoonbaar op bedrijfseconomische wijze wordt geëxploiteerd zoals bedoeld in de Boswet. Dit wil zeggen, bomen met een aantoonbaar economisch doel en te onderscheiden van sierbomen;
  • bomen met een stamdiameter van minder dan 20 centimeter op een hoogte van 1.30 meter boven het maaiveld;
  • het verwijderen van één of meer bomen met het doel het voortbestaan van overblijvende bomen te bevorderen;
  • houtopstand in privé-eigendom op percelen met een oppervlakte kleiner dan 1000 m2. Het betreft hier de oppervlakte van het kadastrale perceel, dus inclusief de bebouwing;
  • kappen van bomen op last van de Plantenziektewet of na aanschrijving van burgemeester en wethouders. Dit laatste is het geval wanneer de gemeente op een terrein bomen ontdekt met een besmettelijke ziekte, bijvoorbeeld de iepziekte. De gemeente kan de eigenaar van de grond dan verplichten de zieke boom of bomen te kappen en te vernietigen.

De leges voor een vergunning bedragen in 2022 € 38,80 voor 1 tot 5 bomen, voor meer dan 5 bomen € 103,60. De gemeente kan dit bedrag jaarlijks verhogen.

Wat doe ik als de takken van de boom van mijn buurman over mijn tuin hangen?

U heeft het recht overhangende takken te snoeien en doorschietende wortels te kappen van een boom van uw buren. Dit recht om overhangende takken te snoeien heeft u niet zomaar. Eerst moet u een schriftelijk verzoek aan uw buren hebben gedaan om dit te mogen doen. Uw buren moeten een redelijke termijn, bijvoorbeeld van vier weken, krijgen om op dit verzoek te reageren. Reageren uw buren niet, dan mag u zelf snoeien en de verwijderde wortels en takken houden.

De boom of struik mag door de snoeiwerkzaamheden niet onherstelbaar beschadigd worden. Dan is er immers sprake van kappen of vellen en daarvoor heeft u een kapvergunning nodig.

Volgens de wet hoeft u voor het kappen van wortels niet vooraf uw buren aan te schrijven, maar het is natuurlijk wel zorgvuldiger om dit te doen. Ook hier geldt weer dat u het voortbestaan van de boom niet in gevaar mag brengen.

U mag geen bomen of struiken snoeien die deel uit maken van het openbaar groen. In dit geval moet u de gemeente vragen de boom of struiken te snoeien.

Wat zijn de sancties als ik een boom of bomen verwijder zonder een omgevingsvergunning voor de activiteit 'kappen'?

Wanneer u een boom kapt zonder vergunning, handelt u in strijd met de Tielse Bomenverordening en bent u strafbaar. Hiervan doet de gemeente Tiel aangifte bij de politie.

Hoe moet ik omgaan met beschermde dieren of planten?

In de Flora- en faunawet is bepaald dat iedereen een zorgplicht heeft voor beschermde dieren en planten. Voordat u een omgevingsvergunning voor het kappen van een boom aanvraagt, zult u moeten nagaan of deze activiteit een schadelijke invloed heeft op beschermde planten of dieren (bijvoorbeeld het verjagen van een broedende vogel).
Als het kappen een schadelijke invloed heeft, betekent het dat u het onderdeel 'Handelingen met gevolgen voor beschermde planten en dieren' van de omgevingsvergunning moet invullen.