Buitengebied

Publicatiedatum: 
6 jul 2020
Het bestemmingsplan Buitengebied geldt voor het gehele grondgebied van de gemeente Tiel, voor zover dat buiten de bebouwde kommen van Tiel, Wadenoijen, Kapel Avezaath en Bergakker ligt.
In het nieuwe bestemmingsplan is op de meeste plaatsen de bestemming uit het oude bestemmingsplan overgenomen. Op een aantal onderdelen zijn de bouw- en gebruiksmogelijkheden verruimd. Het gaat bijvoorbeeld om de maximale inhoud van woningen, de maximale bouwhoogte op agrarische bedrijven en de mogelijkheden voor teeltondersteunende voorzieningen in de fruitteelt (hagelnetten, regenkappen e.d.). Ook is op een aantal plaatsen een kleinere, individuele ontwikkeling of wijziging opgenomen.

 

Procedure tot nu toe

  • Aan het opstellen van het bestemmingsplan is een uitgebreid voorbereidingsproces vooraf gegaan. Op basis van beeldvormingsavonden, gesprekken met alle belangengroepen en een ‘kaderstellende discussie’ is door de gemeenteraad een Gebiedsvisie Buitengebied vastgesteld. In deze Gebiedsvisie, die als bijlage bij het bestemmingsplan is gevoegd, zijn de belangrijkste uitgangspunten voor het nieuwe bestemmingsplan vastgelegd.
  • Op basis van de Gebiedsvisie is eerst een voorontwerp bestemmingsplan Buitengebied gemaakt, dat van 7 september t/m 18 oktober 2017 ter inzage heeft gelegen. In deze periode is een aantal inspraakreacties ontvangen.
  • Vervolgens is een ontwerp bestemmingsplan Buitengebied gemaakt, waarin diverse aanpassingen en bouwplannen zijn opgenomen. Het ontwerp bestemmingsplan heeft van 11 april t/m 22 mei 2019 ter inzage gelegen. In deze periode zijn 37 zienswijzen ontvangen.

Bestemmingsplan vastgesteld door de gemeenteraad

Op 18 december 2019 heeft de raad het bestemmingsplan Buitengebied vastgesteld. Daarbij heeft de raad besloten om een deel van de zienswijzen gegrond te verklaren, en een deel ongegrond. De raad heeft bij de vaststelling ook besloten om het bestemmingsplan op een aantal onderdelen te wijzigen.

Het vastgestelde bestemmingsplan en het vaststellingsbesluit hebben van 30 januari t/m 11 maart 2020 ter inzage gelegen. In die periode is door enkele partijen beroep tegen het plan ingesteld bij de Raad van State. Ook is een schorsingsverzoek ingediend, dat echter door de Raad van State niet is toegekend.

Bestemmingsplan is geldig, beroep bij Raad van State loopt nog

Omdat het schorsingsverzoek niet is toegekend is het bestemmingsplan Buitengebied vanaf 12 maart 2020 geldig. Aanvragen voor vergunningen moeten nu worden getoetst aan het nieuwe bestemmingsplan.

Het bestemmingsplan is nog niet onherroepelijk, omdat de Raad van State nog geen uitspraak heeft gedaan over de ingediende beroepen.

Meer informatie

Wilt u meer weten over dit bestemmingsplan? Dan kunt u naar het Omgevingsloket in het Klant Contact Centrum (KCC) op het stadhuis. Wilt u een toelichting op dit plan, dan kunt u telefonisch een afspraak maken bij het Omgevingsloket 0344 637 167. Ook is het mogelijk om via e-mail vragen te stellen (omgevingsloket@tiel.nl). Daarnaast is het plan te raadplegen op de website www.ruimtelijkeplannen.nl.