Buitengebied

Publicatiedatum: 
20 dec 2018
Het bestemmingsplan Buitengebied geldt voor het gehele grondgebied van de gemeente Tiel, voor zover dat buiten de bebouwde kommen van Tiel, Wadenoijen, Kapel Avezaath en Bergakker is gelegen. De bedrijventerreinen Kellen en Medel, en het gebied waar de afronding van Medel is gepland, vallen ook buiten het bestemmingsplan Buitengebied.

Aanleiding
Plaatje waarop te zien is dat dit plan zich op dit moment in de fase van het voorontwerp bevindt.

Het geldende bestemmingsplan Buitengebied uit 2005 moet volgens de wet geheel worden vervangen door een nieuw, digitaal bestemmingsplan.

In het nieuwe bestemmingsplan is op de meeste plaatsen de bestemming uit het geldende bestemmingsplan overgenomen. Op een aantal onderdelen zijn de algemene bouw- en gebruiksmogelijkheden verruimd. Het gaat bijvoorbeeld om de maximale inhoud van woningen, de maximale bouwhoogte op agrarische bedrijven en de mogelijkheden voor teeltondersteunende voorzieningen in de fruitteelt (hagelnetten, regenkappen e.d.). Ook is op een aantal plaatsen een kleinere, individuele ontwikkeling of wijziging opgenomen.

Procedure

Aan het opstellen van het bestemmingsplan is een uitgebreid voorbereidingsproces vooraf gegaan. Op basis van beeldvormingsavonden, gesprekken met alle belangengroepen en een ‘kaderstellende discussie’ is door de gemeenteraad een Gebiedsvisie Buitengebied vastgesteld. In deze Gebiedsvisie, die als bijlage bij het bestemmingsplan is gevoegd, zijn de belangrijkste uitgangspunten voor het nieuwe bestemmingsplan vastgelegd.

Op basis van de Gebiedsvisie is eerst een voorontwerp bestemmingsplan Buitengebied gemaakt, dat van 7 september t/m 18 oktober 2017 ter inzage heeft gelegen.

Mede naar aanleiding van de reacties die op het voorontwerp zijn ontvangen is daarna een ontwerp bestemmingsplan Buitengebied gemaakt. Hierin zijn ook diverse verzoeken opgenomen.

Inzage Ontwerp bestemmingsplan

Het ontwerp bestemmingsplan Buitengebied ligt van 11 april t/m 22 mei 2019 ter inzage. In deze periode kan iedereen een zienswijze (bezwaar) over het ontwerp bestemmingsplan geven. Dat kan op de volgende manieren:

Schriftelijk

Stuur uw zienswijze (per brief) naar de raad van de gemeente Tiel, p/a Postbus 6325, 4000 HH Tiel, onder vermelding van 'zienswijze ontwerp bestemmingsplan Buitengebied'. De zienswijzenbrief moet door u ondertekend zijn en ten minste uw naam, adres en woonplaats en indien mogelijk ook uw telefoonnummer bevatten.

Mondeling

Nem contact op met de Griffie van de gemeente Tiel, de heer Van der Vliet,  tel. (0344) 637 182.

Het indienen van zienswijzen via e-mail is niet mogelijk.

Meer informatie

Wilt u meer weten over dit bestemmingsplan? Dan kunt u naar het Omgevingsloket in het Klant Contact Centrum (KCC) op het stadhuis. Wilt u een toelichting op dit plan, dan kunt u telefonisch een afspraak maken bij het Omgevingsloket (0344) 63 71 67. Ook is het mogelijk om via e-mail vragen te stellen (omgevingsloket@tiel.nl). Daarnaast is het plan te raadplegen op de website www.ruimtelijkeplannen.nl.