Buitengebied – De Eng 35

De gemeente heeft een ontwerp bestemmingsplan voor het bedrijf aan De Eng 35 in het buitengebied bij Kapel-Avezaath opgesteld. In dit plan is een verandering van de vorm van het bestemmingsvlak voor het bedrijf opgenomen. Daarmee kan een ruimere huisvesting voor het vee op het bedrijf worden gebouwd, zodat kan worden voldaan aan het ‘Beter Leven-keurmerk’. De totale oppervlakte van het bestemmingsvlak, en het toegestane aantal dieren blijven gelijk. In het bestemmingsplan is ook een ‘landschappelijke inpassing’ voor de uitbreiding opgenomen.

Procedure

Voor het plan is een ontwerp bestemmingsplan gemaakt. Ook is er een zogenaamd m.e.r.-beoordelingsbesluit genomen. In dit besluit is vastgesteld dat er geen milieu effecten rapport nodig is, omdat er geen belangrijke effecten op het milieu door het plan zijn.

Stukken inzien

Het ontwerp bestemmingsplan en het m.e.r.-beoordelingsbesluit liggen van 13 december 2023 tot en met 23 januari 2024 ter inzage bij het omgevingsloket in het stadhuis, Achterweg 2 te Tiel.

Indienen van een zienswijze

In de periode van 13 december 2023 tot en met 23 januari 2024 kunt u reageren (zienswijze) op dit ontwerp bestemmingsplan. Dat kan op de volgende manieren:

- schriftelijk: stuur uw zienswijze (per brief) naar de raad van de gemeente Tiel, p/a Postbus 6325, 4000 HH Tiel, onder vermelding van 'zienswijze ontwerp bestemmingsplan Buitengebied – De Eng 35’. De zienswijzenbrief moet door u ondertekend zijn en ten minste uw naam, adres en woonplaats en indien mogelijk ook uw telefoonnummer bevatten.

- mondeling: neem contact op met de gemeente Tiel, de heer Leemreize, tel. (0344) 637 111.

Het indienen van zienswijzen via e-mail is niet mogelijk.

Op grond van artikel 6.3 van de Algemene wet bestuursrecht staat tegen het m.e.r.-besluit geen bezwaar of beroep open, tenzij het de belanghebbende rechtstreeks in zijn belang treft.

Meer informatie

Wilt u meer weten over dit ontwerp bestemmingsplan? Dan kunt u een afspraak maken bij het Omgevingsloket (0344) 637 167. Ook is het mogelijk om via e-mail vragen te stellen (omgevingsloket@tiel.nl).

Daarnaast is het ontwerp bestemmingsplan te raadplegen op de website www.ruimtelijkeplannen.nl . Via ‘Plannen zoeken’, zoekt u op plannaam “Buitengebied – De Eng 35’ of plannummer ‘NL.IMRO.0281.BP00072-on01’ en u vindt het bestemmingsplan.