Buitengebied – De Eng 35

De gemeente heeft een ontwerp bestemmingsplan voor het bedrijf aan De Eng 35 in het buitengebied bij Kapel Avezaath opgesteld. In dit plan is een verandering van de vorm van het bestemmingsvlak voor het bedrijf opgenomen. Daarmee kan een ruimere huisvesting voor het vee op het bedrijf worden gebouwd, zodat kan worden voldaan aan het ‘Beter Leven-keurmerk’. De totale oppervlakte van het bestemmingsvlak, en het toegestane aantal dieren blijven gelijk. In het bestemmingsplan is ook een ‘landschappelijke inpassing’ voor de uitbreiding opgenomen.

Procedure

Het ontwerp bestemmingsplan heeft van 13 december 2023 tot en met 23 januari 2024 ter inzage gelegen. In deze periode is één zienswijze op het plan ontvangen.

Vastgesteld

De gemeenteraad heeft op 24 april 2024 het bestemmingsplan Buitengebied – De Eng 35 ongewijzigd vastgesteld, en de ontvangen zienswijze ongegrond verklaard.

Stukken inzien

Het bestemmingsplan en het raadsbesluit liggen van 8 mei tot en met 18 juni 2024 ter inzage. Als u een toelichting wil op het bestemmingsplan kunt u telefonisch een afspraak maken bij het Omgevingsloket (0344) 637 167 (bereikbaar maandag en donderdag van 08.30-12.30 u). Ook is het mogelijk om via e-mail uw vragen te stellen op omgevingsloket@tiel.nl. U kunt het plan inzien via de website omgevingsloket.nlexterne-link-icoon

Beroep instellen

In de periode van 8 mei tot en met 18 juni 2024 kan beroep worden ingesteld bij de Raad van State door:

  • een belanghebbende;
  • een niet-belanghebbende die tijdig een zienswijze heeft ingediend tegen het ontwerp bestemmingsplan.

Een beroepschrift voor de Raad van State stuurt u naar: Raad van State, t.a.v. Afdeling Bestuursrechtspraak, postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Binnen de beroepstermijn kan tevens een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, waardoor het bestemmingsplan niet in werking treedt totdat op het verzoek is beslist.

In werking treden

Als geen voorlopige voorziening is aangevraagd treedt het bestemmingsplan in werking op 19 juni 2024.

Meer informatie

Wilt u meer weten over dit ontwerp bestemmingsplan? Dan kunt u een afspraak maken bij het Omgevingsloket (0344) 637 167. Ook is het mogelijk om via e-mail vragen te stellen (omgevingsloket@tiel.nl).

Daarnaast is het ontwerp bestemmingsplan te raadplegen op de website www.ruimtelijkeplannen.nl . Via ‘Plannen zoeken’, zoekt u op plannaam “Buitengebied – De Eng 35’ of plannummer ‘NL.IMRO.0281.BP00072-on01externe-link-icoon’ dan vindt u het bestemmingsplan.