Buitengebied - Hamse Biezen

Buitengebied - Hamse Biezen

Aanleiding

Er is een ontwerp bestemmingsplan Buitengebied - Hamse Biezen opgesteld voor het mogelijk maken van een test- en demonstratiecentrum voor landbouwmachines op de hoek Zoelensestraat – Hamse Biezen.

GPX Solutions is een bedrijf dat zich specialiseert in het ontwikkelen en verder optimaliseren van GPS-gestuurde machines in de landbouwsector, met name voor de fruitteelt. De machines die de initiatiefnemer ontwikkelt, maken het mogelijk de diverse beheer- en onderhoudsactiviteiten chauffeurloos uit te voeren. Deze innovatie zal in de toekomst een steeds belangrijker rol gaan spelen in de fruitsector.

Om de bedrijfsactiviteiten veilig uit te kunnen voeren, wordt een testlocatie (testveld) gerealiseerd voor het testen van geautomatiseerde landbouwmachines. Daarnaast wordt op het terrein een Experience Center gerealiseerd voor onder andere demonstraties en educatieve doeleinden en een ontvangstgebouw dat te gebruiken is als presentatieruimte en waar tevens bezoekers van het Experience Center kunnen overnachten.

Procedure

De locatie is in het geldende bestemmingsplan Buitengebied bestemd als tuincentrum. Het geplande tuincentrum is hier echter niet gerealiseerd. Het gedeelte van het plangebied dat niet door GPX wordt gebruikt, blijft de bestemming houden zoals voorheen, namelijk tuincentrum (zonder bebouwing).

M.e.r.-beoordelingsbesluit

In het kader van het bestemmingsplan Buitengebied Hamse Biezen hebben Burgemeester en wethouders van Tiel conform de Wet milieubeheer een m.e.r.-beoordelingsbesluit genomen. Hierin is vastgelegd dat voor het bestemmingsplan geen vormvrije milieu effecten rapport nodig is.

Stukken inzien

Het ontwerp bestemmingsplan en het m.e.r.-beoordelingsbesluit liggen met ingang van 22 november 2023 gedurende zes weken ter inzage bij het Omgevingsloket in het Klant Contact Centrum (KCC), Achterweg 2 te Tiel. Indien men toelichting wil op deze documenten kan telefonisch een afspraak worden gemaakt bij het Omgevingsloket via (0344) 637 167. Ook is het mogelijk om per e-mail uw vragen te stellen aan omgevingsloket@tiel.nl. Daarnaast is het ontwerp bestemmingsplan te raadplegen op de website www.ruimtelijkeplannen.nlexterne-link-icoon. Bij ‘plannen zoeken’ onder plannummer NL.IMRO.0281.BP00069

Indienen van een zienswijze

In de periode van 22 november 2023 tot en met 2 januari 2024 kunt u reageren op dit ontwerp bestemmingsplan middels een zienswijze. Dit kan op de volgende manieren:

  • Schriftelijk: Stuur uw zienswijze (per brief) naar de raad van de gemeente Tiel, p/a Postbus 6325, 4000 HH Tiel, onder de vermelding van ‘Zienswijze Ontwerp bestemmingsplan Tiel Buitengebied - Hamse Biezen’. De Zienswijzenbrief moet door u zijn ondertekend en ten minste uw naam, adres en woonplaats (en indien mogelijk uw telefoonnummer) bevatten.
  • Mondeling – Neem contact op met de gemeente Tiel, de heer G.J. Leemreize via (0344) 637111.

m.e.r.-besluit

Op grond van artikel 6.3 van de Algemene wet bestuursrecht staat tegen het m.e.r.-besluit geen bezwaar of beroep open, tenzij het de belanghebbende rechtstreeks in zijn belang treft. Het indienen van een zienswijze per e-mail is niet mogelijk.

Meer informatie

Wilt u meer weten over dit ontwerp bestemmingsplan? Dan kunt u een afspraak maken bij het Omgevingsloket via e-mail: omgevingsloket@tiel.nl, of telefonisch op maandag en donderdag van 8.30 tot 12.30 uur via: 0344 - 637 167.

Daarnaast kunt u het ontwerp bestemmingsplan ook digitaal raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nlexterne-link-icoon. Bij ‘plannen zoeken’ onder plannummer NL.IMRO.0281.BP00069