De Rekenkamer

De Gemeentewet verplicht de gemeente om een rekenkamer(functie) in te richten. Op 23 maart 2016 heeft de raad daarom een verordening op de rekenkamercommissieexterne-link-icoon vastgesteld. De Rekenkamer ondersteunt de gemeenteraad bij de uitoefening van de controlerende taak van de gemeenteraad als hoogste bestuursorgaan van de gemeente.

De Rekenkamer omvat drie onafhankelijke leden, de voorzitter daaronder begrepen. Zij hebben geen binding met het gemeentebestuur van Tiel.

De leden zijn:

 • R.E. van Unen (voorzitter)
 • R.R. Malag
 • C. Sluiter - Kuilwijk

De Rekenkamer bepaalt zelf de onderzoeksonderwerpen, onderzoeksopzetten, de onderzoeksmethodieken en rapporteert rechtstreeks aan de raad. Naast een aantal overlegmomenten heeft de gemeenteraad de bevoegdheid om de Rekenkamer gemotiveerd te verzoeken een rekenkameronderzoek over een onderwerp te verrichten.

In hoofdlijnen zal een onderzoek van de Rekenkamer antwoord geven op de volgende vragen:

 • Heeft het gemeentelijke beleid geleid tot de (vooraf) bedoelde effecten?
 • Is het beleid efficiënt uitgevoerd?
 • Is het beleid volgens de regels uitgevoerd?

Bij het bepalen van de keuze van onderzoeksonderwerpen wordt getoetst aan de volgende criteria:

 • Er moet sprake zijn van een substantieel belang;
 • Het beleid moet door de gemeente kunnen worden beïnvloed;
 • Er moet sprake zijn van een evenwichtige spreiding van opeenvolgende onderzoeken over de gemeentelijke beleidsterreinen;
 • De resultaten moeten communiceerbaar zijn naar de samenleving;
 • Toegevoegde waarde in die zin dat het onderwerp niet onlangs is onderzocht door derden zoals bij voorbeeld de accountant;
 • Bruikbaarheid in die zin dat de resultaten van onderzoek zo veel mogelijk bijdragen aan het leren op grond van ervaring;
 • Onderzoeken moeten binnen de geldende randvoorwaarden van tijd, geld en menskracht kunnen worden afgerond.

De Rekenkamer heeft oog voor draagvlak ten aanzien van de uitkomsten van onderzoeken. Werkbare adviezen ter verbetering van beleid en uitvoering zullen bijdragen aan het draagvlak voor het werk van de Rekenkamer. Rekenkamer-rapporten die leiden tot een 'afrekencultuur' zullen niet bijdragen aan het draagvlak.

Meer informatie

Voor meer informatie over de werking van de Rekenkamer Tiel kunt u mailen naar de secretaris mevrouw Rietberg, mrietberg@tiel.nl. Eventuele suggesties voor het doen van rekenkameronderzoek kunt u ook aan haar mailen.

Bekijk via onderstaande link de onderzoeksrapporten van de Rekenkamer.