Gebruik van uw privacyrechten (AVG)

In de privacywet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) staan uw rechten als inwoner en onze plichten als gemeente.

Aanvragen

U kunt bij ons een verzoek indienen met betrekking tot uw AVG-privacyrechten, zoals:

 • Inzage in de manier waarop wij uw persoonsgegevens gebruiken.
 • Correctie van uw persoonsgegevens.
 • Het verwijderen van uw persoonsgegevens.
 • Het beperken van het gebruik van uw persoonsgegevens.
 • Bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

De gemeente reageert binnen 1 maand op uw aanvraag. Als wij besluiten uw gegevens aan te passen of te verwijderen, dan doen wij dit zo snel mogelijk. Als wij  onjuiste gegevens aan andere organisaties hebben doorgegeven, worden deze organisaties zo snel mogelijk op de hoogte gebracht van de correctie of verwijdering.

Als de gemeente besluit om niet tegemoet te komen aan uw verzoek om correctie of verwijdering, ontvangt u een bericht met  de reden van het besluit. Bent u het niet eens bent met het besluit? Dan kunt u bezwaar maken. Onder het besluit leest u op welke manier u dit kunt doen.

Recht op inzage

U kunt aanvragen welke persoonsgegevens over u bekend zijn binnen de gemeente. U ontvangt een overzicht met:

 • het doel waarvoor wij uw gegevens gebruiken;
 • welke persoonsgegevens er zijn verwerkt;
 • de ontvangers van die gegevens;
 • de periode dat de gegevens blijven opgeslagen (bewaard);
 • de herkomst van de gegevens.

Dit recht heeft u alleen op uw eigen gegevens en niet op die van een andere persoon.

Recht op verbetering, beperking of verwijdering

Ziet u onjuistheden in uw persoonsgegevens? Dan kunt u de gemeente vragen om uw gegevens te verbeteren, aan te vullen, af te schermen, te beperken of te verwijderen.

Hetzelfde kunt u doen als:

 • Uw gegevens niet compleet zijn.
 • U vindt dat de gegevens niet nodig zijn voor het doel waarmee ze zijn verzameld.
 • Of op een andere manier door de gemeente in strijd met de wet worden gebruikt.

U kunt geen gebruik maken van het recht van verwijdering als wij de gegevens vanuit wettelijke bepalingen moeten bewaren. Bijvoorbeeld bij aanvragen om een uitkering of subsidie.

Bezwaar tegen verwerking

U kunt de gemeente vragen om uw gegevens niet meer te verwerken. Dit is het recht van bezwaar. U kunt alleen van dit recht gebruik maken als uw gegevens worden verzameld voor commerciële doelen of als u bijzondere persoonlijke redenen hebt om u te verzetten.

Meer informatie

De functionaris gegevensbescherming van de gemeente Tiel houdt controle op de bescherming van privacy.  Deze is bereikbaar via FG@bvowb.nl.

Ook voor klachten over de manier waarop gemeente Tiel met uw persoonsgegevens om gaat, kunt u terecht bij de functionaris gegevensbescherming.

Privacy beleid

Hoe de gemeente met uw persoonsgegevens omgaat leest u in onze privacyverklaringexterne-link-icoon en in ons privacybeleidexterne-link-icoon.

Meer informatie

Meer informatie vindt u op de website van de landelijke toezichthouder op privacy, de Autoriteit Persoonsgegevens: www.autoriteitpersoonsgegevens.nlexterne-link-icoon