Privacyverklaring

In deze privacyverklaring staan de uitgangspunten die wij toepassen bij de verwerking van uw persoonsgegevens.

De gemeente verwerkt bij de uitvoering van haar taken uw persoonsgegevens. U heeft er recht op dat de gemeente hiermee zorgvuldig en vertrouwelijk omgaat. Dit is vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Uitvoeringswet AVG (UAVG). In ons privacybeleid zijn de regels van deze wetgeving verder uitgewerkt.

Met deze verklaring informeren wij u hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan. Ook wordt uitgelegd hoe u uw rechten met betrekking tot persoonsgegevens kunt uitoefenen.

Wat zijn persoonsgegevens?

Met persoonsgegevens bedoelen we alle informatie die ons iets over u vertelt of die we aan u kunnen koppelen. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan uw naam, adres, geboortedatum, burgerservicenummer, contactgegevens, kenteken en biometrische gegevens zoals vingerafdrukken.

Hoe gaan we met uw persoonsgegevens om?

De gemeente heeft wettelijke taken en verplichtingen. We verwerken uw persoonsgegevens alleen wanneer dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van onze taken en verplichtingen. Bij het verwerken van uw persoonsgegevens zijn de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG) en ons privacybeleidexterne-link-icoon leidend. We nemen maatregelen om misbruik van uw gegevens tegen te gaan.

Medewerkers hebben alleen toegang tot informatiesystemen als dat nodig is voor hun werkzaamheden. Alleen geautoriseerde medewerkers verwerken dus uw gegevens. Daarnaast hebben onze medewerkers een ambtseed of ambtsgelofte afgelegd en zijn ze verplicht tot geheimhouding.

We zorgen dat uw gegevens goed beveiligd zijn. De gemeente is verplicht zich hierbij te houden aan de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO). Hierin zijn normen opgenomen, waaraan de informatiebeveiliging van de gemeente  moet voldoen.

Wat doen we met uw gegevens?

Wij verzamelen en registreren gegevens om de juiste hulp of dienst te verlenen. Wanneer u bij de gemeente bijvoorbeeld een bijstandsuitkering, een vergunning of een paspoort aanvraagt, hebben wij gegevens van u nodig.  Ook voor taken zoals het handhaven van de openbare orde verwerkt de gemeente persoonsgegevens.

Gegevens kunnen ook worden opgeslagen in ons gegevensmagazijn. Vanuit het gegevensmagazijn ontvangen aangesloten applicaties de gegevens die nodig zijn voor het uitvoeren van de gemeentelijke taken.

Daarnaast kunnen persoonsgegevens in ons datawarehouse worden opgenomen. Persoonsgegevens vanuit verschillende applicaties worden daarin samengevoegd en gebruikt om rapportages en beleidsinformatie op te stellen. Bijvoorbeeld om het effect van beleid te onderzoeken. De rapportages die hiervoor worden gebruikt zijn nooit te herleiden tot personen.

Wij verstrekken uw gegevens uitsluitend aan andere organisaties als dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting of voor de uitoefening van een overheidstaak.

Met organisaties die in opdracht van de gemeente persoonsgegevens verwerken sluiten wij een verwerkersovereenkomst. Daarin maken we afspraken over een veilige en zorgvuldige verwerking van uw gegevens. Wij blijven verantwoordelijk voor dit gebruik van uw persoonsgegevens.

Hoe komen we aan uw gegevens?

Vaak geeft u zelf uw gegevens aan ons, omdat wij die nodig hebben om u verder te helpen. Daarnaast is soms in wetgeving geregeld dat wij hiervoor systemen mogen raadplegen, zoals de Basisregistratie Personen (BRP).

Voor het uitvoeren van onze taken ontvangen wij ook persoonsgegevens van andere partijen of wisselen wij gegevens met hen uit. Een voorbeeld is de gegevensuitwisseling met onderwijsinstellingen in het kader van de uitoefening van de Leerplichtwet.

Wat zijn uw rechten?

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of in bepaalde gevallen te laten verwijderen. De gemeente reageert binnen vier weken op uw verzoek. Meer informatie en hoe u een beroep kunt doen op een van de hierboven genoemde rechten, leest u op de pagina gebruik van uw privacyrechten (AVG).

De boa's en de Wet Politiegegevens

Buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) zijn ambtenaren met een specifieke opsporingsbevoegdheid. Persoonsgegevens die door boa’s in het kader van de opsporing van strafbare feiten worden verwerkt vallen niet onder de AVG, maar onder de Wet Politiegegevens (Wpg). Persoonsgegevens die onder deze wet vallen noemen we politiegegevens.

De gemeente Tiel heeft boa’s in dienst voor het handhaven van de Leerplichtwet. Wanneer leerplichtambtenaren persoonsgegevens gebruiken voor het opmaken van een proces-verbaal na een overtreding van de Leerplichtwet, vallen deze gegevens onder de Wpg.

In het beleid Wet politiegegevensexterne-link-icoon staat hoe de gemeente invulling geeft aan de verplichtingen uit de Wpg.

Bezoek aan de website

Informatie over uw bezoek aan de websites van de gemeente wordt opgeslagen in zogenoemde cookiebestanden. Meer hierover leest in onze cookieverklaring.

Vragen of klachten?

Heeft u na het lezen van deze privacyverklaring nog vragen over hoe wij uw persoonsgegevens gebruiken? Stuur dan een e-mail naar privacy@tiel.nl.

Onze Functionaris Gegevensbescherming (FG) houdt toezicht op de naleving van de privacywetgeving. Is uw vraag niet of niet voldoende beantwoord, dan kunt u contact opnemen met de FG via fg@bvowb.nl.

Bent u niet tevreden over de manier waarop de gemeente met uw privacy of persoonsgegevens omgaat? Of vindt u dat de gemeente ten onrechte uw persoonsgegevens heeft verwerkt? Dan kunt u een klacht indienen bij de gemeente via de pagina Klacht tegen bestuurlijk en ambtelijk optreden.

Komt u er samen met ons toch niet uit? U heeft dan ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Meer hierover leest u op de website van de APexterne-link-icoon.

Meer informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Wilt u weten welke persoonsgegevens overheidsinstanties gebruiken? Op Mijn Overheidexterne-link-icoon vindt u na inloggen een pagina met de titel 'Identiteit'. Daar ziet u welke gegevens van u zijn geregistreerd bij verschillende overheidsorganisaties. Hier vindt u onder meer een overzicht van uw gegevens in de Basisregistratie Personen (BRP). Ook kunt u hier zien met welke organisaties de gegevens uit de BRP worden gedeeld.

Op de site van de Rijksoverheid ziet u welke organisaties gegevens uit de BRP krijgenexterne-link-icoon om hun werkzaamheden uit te kunnen voeren.

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is de instantie die in Nederland toezicht houdt op de bescherming van persoonsgegevens. Op de website van de APexterne-link-icoon vindt u algemene informatie over persoonsgegevens en de bescherming ervan.