Informatie over de gemeente

Toekomst van de gemeente Tiel

Samen met inwoners, ondernemers en organisaties gaat de gemeente zich op de volgende zaken richten:

  • Regionale samenwerking: de gemeente gaat in gesprek met de regio en provincie over gemeenschappelijkheid en een regionale agenda. De gemeente blijft zich inzetten voor een krachtige samenwerking in Fruitdelta Rivierenland. En onderzoekt daarnaast ook de kansen en mogelijkheden voor afstemming met nabijgelegen gemeenten in de Betuwe.
  • Investeringsruimte: ondanks de financieel situatie, maakt de gemeente een investeringsagenda. Om te kunnen investeren in projecten en plannen die bijdragen aan het bereiken van de doelen van de toekomstvisie.
  • Borging van de continuïteit van de visie: de burgemeester coördineert de toekomstvisie en een raadswerkgroep gaat de uitvoering van de toekomstvisie monitoren.

Alle nieuwe voorstellen voor de projecten en plannen toetst de gemeente voortaan aan de bijdrage die zij leveren aan de doelen van de Toekomstvisie. Een toekomst waarin Tiel een gemeente is waarin mensen graag wonen, recreëren en werken. Een toekomst waarin de stad een duidelijk gezicht heeft en samenwerkt met en in de regio.

Het coalitieakkoord

Onder het motto ‘Samen door.. Een krachtige toekomst voor Tiel’ gaan de fracties van PvdB, PvdA, VVD, GroenLinks en ProTiel de komende 4 jaar samen werken aan de duurzame ontwikkeling van Tiel. Samen willen ze verder bouwen aan een aantrekkelijke gemeente, waar de Tielenaren zelf, maar ook alle bezoekers zich prettig en veilig voelen. Een gemeente waar het voor iedereen goed wonen, werken en recreëren is. Nu en in de toekomst. Dit doen ze transparant en in samenwerking met de raad, inwoners, ondernemers en andere betrokkenen.

Meerjarenbegroting

De gemeente zet geld opzij om de gevolgen van de hoge inflatie en andere ontwikkelingen voor inwoners op te vangen. En draait eerder voorgenomen bezuinigingen terug om lasten voor de inwoners niet verder te laten stijgen. Daarnaast ziet het college ruimte om te investeren in de buitenruimte, waaronder de westelijke ontsluitingsweg, en in het sociaal domein. De begroting is een belangrijke stap in de uitvoering van het coalitieakkoord.