Islamitische begraafplaats Papesteeg

Het bestemmingsplan Islamitische begraafplaats Papesteeg gaat over het nu agrarische perceel tussen de Papesteeg en Tielerwaardlaan, naastgelegen de Algemene Begraafplaats Papensteeg en PPG.

Aanleiding

Samen met de Stichting Bijzondere Islamitische Begraafplaatsen Nederland (BIBIN) werkt de gemeente Tiel aan de realisatie van een islamitische begraafplaats binnen de gemeente. De vraag naar dit soort begraafplaatsen is de afgelopen jaren toegenomen doordat jongere generaties moslims graag in Nederland, en het liefst binnen eigen regio, begraven willen worden.

De begraafplaats past echter niet in het bestaande bestemmingsplan. Daarom is een nieuw plan opgesteld, waarin dit planologisch-juridisch mogelijk wordt gemaakt.

Procedure

Het ontwerp bestemmingsplan heeft van 15 november tot en met 27 december 2023 ter inzage gelegen. Er zijn in deze periode geen zienswijzen ingediend.

Vastgesteld

De gemeenteraad heeft op 28 februari 2024 het bestemmingsplan Islamitische begraafplaats Papesteeg ongewijzigd vastgesteld. 

Stukken inzien

Het bestemmingsplan en het raadsbesluit liggen vanaf 6 maart tot en met 16 april 2024 ter inzage. Als u een toelichting wilt op het bestemmingsplan kunt u telefonisch een afspraak maken bij het Omgevingsloket (0344) 637167 (bereikbaar maandag en donderdag van 08.30-12.30 u). Ook is het mogelijk om via e-mail uw vragen te stellen via omgevingsloket@tiel.nl

Beroep instellen

In de periode van 6 maart tot en met 16 april 2024 kan beroep worden ingesteld bij de Raad van State door:

  • een belanghebbende;
  • een niet-belanghebbende die tijdig een zienswijze heeft ingediend tegen het ontwerp bestemmingsplan.

Een beroepschrift voor de Raad van State stuurt u naar: Raad van State, t.a.v. Afdeling Bestuursrechtspraak, postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Binnen de beroepstermijn kan tevens een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, waardoor het bestemmingsplan niet in werking treedt totdat op het verzoek is beslist.

Als geen voorlopige voorziening is aangevraagd treedt het bestemmingsplan in werking op 1 april 2024.