Kanaalzone - Medel afronding 2020

Publicatiedatum: 
29 jun 2020
Het bestemmingsplan ‘Kanaalzone – Medel Afronding 2020’ betreft het gebied ten oosten van het huidige bedrijvenpark Medel, dat globaal wordt begrensd door de Prinsenhof, Medelsestraat (deels) en de (nieuwe) gemeentegrens tussen Tiel en Neder-Betuwe.

Aanleiding

Het Industrieschap Medel werkt aan de afronding van het bedrijvenpark Medel. Het bedrijvenpark wordt in gedeelten ontwikkeld. Doordat de vraag naar nieuwe, grote bedrijfskavels in de regio Rivierenland en vooral in de omgeving van Tiel zich snel ontwikkelt wordt nu gewerkt aan de afronding van het bedrijvenpark.

Het bestemmingsplan maakt de verdere uitbreiding van het bedrijvenpark Medel in oostelijke richting en daarmee de afronding van het bedrijvenpark mogelijk.

Procedure – vastgesteld

Op 21 juni 2017 heeft de gemeenteraad van Tiel een eerste versie van het bestemmingsplan ‘Kanaalzone – Medel Afronding’ vastgesteld. Dit plan is, net als veel plannen in Nederland, door de Raad van State vernietigd vanwege strijd met de stikstofregelgeving (uitspraak: 28 augustus 2019).

Daarna is een nieuw, gewijzigd bestemmingsplan opgesteld. In dit nieuwe plan is minder zware bedrijvigheid toegestaan, en de oppervlakte bedrijfsterrein is verkleind. Daardoor wordt de door het plan veroorzaakte stikstofuitstoot voldoende verlaagd om te voldoen aan de uitspraak van de Raad van State.

Op 17 juni 2020 heeft de gemeenteraad het nieuwe, gewijzigde bestemmingsplan ‘Kanaalzone – Medel Afronding 2020’ vastgesteld. Ook tegen dit nieuwe bestemmingsplan is beroep ingesteld bij de Raad van State.

Herstelbesluit

Na vaststelling van het bestemmingsplan door de gemeenteraad, tijdens de beroepsfase, zijn door de Raad van State enkele uitspraken gedaan over de stikstofeffecten van bestemmingsplannen elders in het land. Hierdoor blijkt het nodig om enkele aanvullende maatregelen in het bestemmingsplan Kanaalzone – Medel afronding 2020 op te nemen.

Artikel 6:19 Awb biedt de mogelijkheid om tijdens de beroepsfase gebreken uit het oorspronkelijke vaststellingsbesluit te herstellen, door het nemen van een zogenaamd herstelbesluit. De gemeenteraad heeft op 13 oktober 2021 een herstelbesluit voor het bestemmingsplan Kanaalzone – Medel afronding 2020 genomen. Dit herstelbesluit heeft betrekking op enkele aanvullende regels om de stikstof-effecten van het plan te beperken:

  • In de planregels is een stikstof-emissieplafond gekoppeld aan de bedrijvenbestemming;
  • In de regels is geborgd dat de stikstofrechten van een externe salderingslocatie (veehouderij aan de Remkettingweg 2b in Echteld) worden overgenomen.

Rekening houdend met deze maatregelen en de nieuwste inzichten en rechterlijke uitspraken is een nieuw, geheel herzien stikstofonderzoek opgesteld, dat als bijlage bij het bestemmingsplan is gevoegd ter vervanging van het oude stikstofonderzoek.

Ter inzage

Het bestemmingsplan en het herstelbesluit liggen van 27 oktober t/m 7 december 2021 ter inzage bij het omgevingsloket in het Klant Contact Centrum (KCC), Achterweg 2 te Tiel. Indien men toelichting wil op deze documenten kan telefonisch een afspraak worden gemaakt bij het Omgevingsloket (0344) 637167. Ook is het mogelijk om via e-mail vragen te stellen (omgevingsloket@tiel.nl). Daarnaast is het plan te raadplegen op de website www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.0281.BP00023-va03

NB vanwege de omvang en het bestandstype is de bij het nieuwe stikstofonderzoek behorende bijlage 7 “Rekenresultaten OPS_ROAD: AERIUS_20210924094240_1_Plansituatie.zip” niet in te zien op deze pagina of op www.ruimtelijkeplannen.nl, maar is opvraagbaar bij het Omgevingsloket van de gemeente Tiel.

Beroep bij de Raad van State

In de periode 27 oktober t/m 7 december 2021 kan tegen het herstelbesluit beroep worden ingesteld bij de Raad van State door:

  • degene die ‘belanghebbend’ is;
  • degene die in 2017 een zienswijze heeft ingediend.

Een beroepsschrift voor de Raad van State stuurt u naar: Raad van State, t.a.v. Afdeling Bestuursrechtspraak, postbus 20019, 2500 EA, Den Haag.
 
Daarnaast is het mogelijk om in dezelfde periode een verzoek om voorlopige voorziening (=schorsingsverzoek, waardoor het bestemmingsplan niet in werking treedt) in te dienen. Dit moet u sturen naar de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.
 
Het herstelbesluit treedt in werking op 8 december 2021. Is er een schorsingsverzoek ingediend? Dan treedt het herstelbesluit niet in werking totdat de Raad van State op het verzoek beslist.

Meer informatie

Wilt u meer weten over dit bestemmingsplan? Dan kunt u terecht bij het Omgevingsloket in het Klant Contact Centrum (KCC). Hiervoor moet u telefonisch een afspraak maken bij het Omgevingsloket 0344 - 637 167 tussen 8.30 en 12.30 uur of via e-mail omgevingsloket@tiel.nl. Ook is het mogelijk om via e-mail vragen te stellen.

Documenten