Samenwerken en meedenken Teisterbantlaan

De gemeente werkt in dit project samen met BPD, woningcorporatie Thius en het Lingecollege. De provincie Gelderland ondersteunt de partners vanuit het programma SteenGoed Benutten met kennis, informatie en subsidie. Het overgrote deel van het totale plangebied is in eigendom van de gemeente Tiel, BPD en Thius.

Communicatie en participatie

We hebben ambities en ideeën om van de nieuwe woonbuurt een prachtige plek te maken voor alle inwoners. Een woonplek waar op dit moment behoefte aan is. Tijdens het hele project gaan wij in een aantal dialoogrondes met de omwonenden en andere belangstellenden in gesprek over de ideeën, plannen en de uitwerking. 

Dialoogronde 3 en bestemmingsplanprocedure

In juni en juli 2022 vond dialoogronde 3 plaats. Tijdens een inloopbijeenkomst informeerden we omwonenden en andere belangstellenden over het Definitieve Ontwerp Stedenbouwkundig Plan en het Beeldkwaliteitsplan. 

Bestemmingsplan

Het Bestemmingsplan heeft in augustus en september 2022 ter inzage gelegen. In deze periode konden belangstellenden hun ‘zienswijze’ (reactie geven) kenbaar maken. Hierop zijn reacties (zienswijzen) binnengekomen. De gemeente stelde daarna een reactienota op. In een reactienota staat of het bestemmingsplan aangepast moet worden op basis van deze zienswijzen. Het college van burgemeester en wethouders stelde daarna de raad  voor om het bestemmingsplan met enkele wijzigingen vast te stellen. Dat heeft de gemeenteraad op 21 december gedaan.

Meer informatie over de procedure vindt u op de bestemmingsplan pagina Tiel West - Veilingterrein en Teisterbantlaanexterne-link-icoon.

Dialoogronde 1 en 2

In dialoogronde 2 in februari 2022 gingen we online in gesprek met omwonenden, belanghebbenden en andere belangstellenden over de concretere plannen die in het Schetsontwerp Stedenbouwkundig Plan staan.

In dialoog ronde 1 in juni 2021 was de concept gebiedsvisie onderwerp van gesprek. We haalden reacties en ideeën op bij omwonenden en andere belangstellenden in Tiel. 

Tijdens de eerste dialoogronde op 22 juni vonden in totaal 3 bijeenkomsten plaats. Na de centrale presentatie bezochten de bezoekers de informatiemarkt waar ze vragen konden stellen en hun mening over de ideeën uit de visie Teisterbantlaan geven. Ook via deze website konden mensen een reactie geven.  

Wat hebben we gedaan met de resultaten van dialoogronde 1 en 2?

De reacties uit dialoogronde 1 in juni 2021 zijn voor een deel verwerkt in de definitieve gebiedsvisie. Het merendeel van de vragen en opmerkingen die we ontvingen tijdens de dialoogronde 1 én online zijn vooral op uitwerkingsniveau (en niet op het niveau van de gebiedsvisie).

Daarom hebben we deze reacties niet meegenomen in de definitieve gebiedsvisie. Deze zijn meegenomen in het Ontwerp Stedenbouwkundig Plan. Input uit dialoogronde 2 is deels verwerkt in het Definitieve Stedenbouwkundig Plan.